CHEL­SEA VANDT GENERALPRØVEN PÅ ANFIELD

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - MAURIZIO SARRI -

Det var kun en tid­lig kamp i Liga Cup­pen, og hver­ken Jür­gen Kl­opp el­ler Maurizio Sar­ri hav­de lyst til at bru­ge stam­spil­ler­nes kra­ef­ter på den mindst vig­ti­ge tur­ne­ring i sa­e­so­nen. Li­ver­pool star­te­de med Ja­mes Mil­ner og Sa­dio Mané som de ene­ste sik­re valg til lør­da­gens liga­kamp i Lon­don, mens ons­dag af­tens ga­e­ster hav­de Ces­ar Azpi­li­cu­e­ta og Wil­li­an med fra start, og Ma­teo Kova­cic og Ross Bark­ley så kun­ne ka­em­pe om den sid­ste start­plads på midt­ba­nen i we­e­ken­dens topkamp.

Al­li­ge­vel blev det en vel­spil­let og spa­en­den­de po­kal­kamp, hvor for­skel­li­ge spil­ma­es­si­ge møn­stre fol­de­de sig ud un­der­vejs. Så­le­des do­mi­ne­re­de Chel­sea spil­let i de før­ste 40 mi­nut­ter med Cesc Fa­bre­gas i Jor­gin­hos rol­le på den dy­be midt­ba­ne, hvor den 31-åri­ge spa­ni­er fik plads til at min­de om, hvor frem­ra­gen­de en bold­spil­ler, han er, da Li­ver­pools front­ka­e­de med Da­ni­el Stur­rid­ge og Xher­dan Shaqi­ri slet ik­ke fik pres­set ham nok.

Men det fik Kl­opp rå­det bod på, og ef­ter pau­sen do­mi­ne­re­de Li­ver­pool kampen og kom og­så for­an på en smuk flug­ter af Stur­rid­ge. Kampen vir­ke­de af­gjort, men så kom Eden Hazard på ba­nen, og ef­ter en til­fa­el­dig ud­lig­ning ta­et un­der mål af ba­ck­re­ser­ven Emer­son slog bel­gi­e­ren til med et fan­ta­stisk so­loløb gen­nem og rundt om fi­re-fem Li­ver­pool-spil­le­re, før han ham­re­de sej­rs­må­let i net­tet med et hårdt og spidst skud for­bi lands­man­den Si­mon Mig­no­let.

Der­med vandt Chel­sea po­kal­kam­pen og der­med og­så mu­lig­he­den for at gi­ve fort­sat­te kamp­mi­nut­ter til re­ser­ver­ne i trup­pen, mens Li­ver­pool-spil­ler­ne på de yder­ste man­da­ter nu går et sva­ert ef­ter­år i mø­de. Til gen­ga­eld fik Kl­opp øvet sig på at luk­ke ned for Chel­seas cen­tra­le op­spil, som Jor­gin­ho kom­mer til at stå for på lør­dag med Fir­mi­no og kom­pag­ni på evig bol­dero­brings­j­agt om­kring sig.

Så selv om Chel­sea vandt på Anfield, fik de ik­ke no­gen umid­del­bar for­del før lør­da­gens topkamp. Og for klub­bens dan­ske for­sva­rer blev det en skuf­fen­de aften. Det vil i hvert fald over­ra­ske, hvis Andreas Chri­sten­sen får den mu­li­ge spil­le­tid, hvis An­to­nio Rü­di­ger ik­ke bli­ver klar af sin lårska­de, for dan­ske­ren hav­de en uhel­dig aften i Li­ver­pool med fle­re bold­tab og en fri­spil­ning af mod­stan­de­ren Stur­rid­ge, før han blev skif­tet ud med et kvar­ter igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.