SYMBOLERNE

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - ANFØRERNE - KAPITEL 2 - TEKST: MARTIN DAVIDSEN

Når Bay­ern Mün­chen ta­ger imod Ajax i na­e­ste uges Cham­pions Le­ague, er det en kamp mel­lem to af Eu­ro­pas mest tra­di­tions­ri­ge og ha­e­der­kro­ne­de klub­ber. Sam­ti­dig er det en kamp mel­lem to for­skel­li­ge fi­lo­so­fi­er, der hav­de de­res stor­heds­tid i 1970’er­ne, hvor de to klub­ber do­mi­ne­re­de Eu­ro­pa med hver sin ver­dens­klas­se­spil­ler som le­der og sym­bol. I an­det ka­pi­tel af Tips­bla­dets an­fø­rer­se­rie sa­et­ter vi fo­kus på Franz Beckenbauer og Jo­han Cruyff og de­res af­tryk på Bay­ern Mün­chen, Ajax og de­res respek­ti­ve fod­bold­lan­de.

Når der skri­ves fod­bold­hi­sto­rie, sker det of­test på grønsva­e­ren, men i nog­le til­fa­el­de ind­tra­ef­fer de­fi­ne­ren­de øje­blik­ke og­så uden for ba­nen. Franz Beckenbauer og Jo­han Cruyff har beg­ge op­le­vet, hvor­dan et til­fa­el­digt lo­ka­le på et ho­tel har dan­net ram­me om va­e­sent­li­ge epi­so­der i de­res liv og fod­bold­kar­ri­e­re.

For Jo­han Cruyff ind­traf et så­dan øje­blik på ho­tel­let De Lut­te na­er den ty­ske gra­en­se i som­me­ren 1973. Tid­li­ge­re sam­me år hav­de Cruyff løf­tet po­ka­len med de store ører for tred­je gang, da han som anfører for Ajax var med til at vin­de fi­na­len i Eu­ro­pa Cup’en for Mester­hold for tred­je sa­e­son i tra­ek. Det var før­ste gang, at Cruyff var anfører, for i 1971 hav­de den da­va­e­ren­de tra­e­ner Ri­nus Mi­chels ud­pe­get ju­gosla­ven Ve­li­bor Va­sovic som kap­ta­jn, mens Pi­et Keizer bar an­fø­rer­bin­det i 1972. Frem mod sa­e­so­nen 1973-74 sam­le­de tra­e­ner Ge­or­ge Kno­bel hol­det i en tra­e­nings­lejr, og det var på før­ste dag på De Lut­te, at han over for trup­pen på et af ho­tel­lets va­e­rel­ser gen­nem­gik si­ne for­vent­nin­ger til sa­e­so­nen. Da mø­det var ved at va­e­re for­bi, var der et sid­ste punkt, som tra­e­ne­ren vil­le ha­ve på plads.

”Der er li­ge en sid­ste ting. An­fø­r­er­hver­vet. Vi er nødt til at be­slut­te, hvem der skal va­e­re anfører,” lød det fra tra­e­ne­ren.

Episo­den er be­skre­vet i David Win­ners bog ”Bril­li­ant Oran­ge”, hvor det frem­går, at Ajaxtrup­pen selv skul­le va­el­ge an­fø­re­ren via af­stem­ning. Tra­e­ner Kno­bel for­kla­rer i bo­gen, at den­ne pro­ce­du­re var tra­di­tion i Ajax, og at han ik­ke en­gang var til ste­de, da af­stem­nin­gen fandt sted. Jo­han Cruyff, Pi­et Keizer og Bar­ry Huls­hoff var de tre kan­di­da­ter, og pro-

Jo­han Cruyff og Franz Beckenbauer i den mest be­røm­te kamp, de to har spil­let mod hin­an­den: VM-fi­na­len i 1974. I na­e­ste uge mø­des de to iko­ners hjer­te­klub­ber Ajax og Bay­ern Mün­chen i en Cham­pions Le­agu­e­kamp på Al­li­anz Are­na. Fo­to: Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.