FC MIDTJYL­LAND MASER HÅBLØSE HOBRO

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - FEINSCHMECKER -

FREDAG KL. 19.00

Vej­le - Ran­ders, 1 (DNB) 1,79 @ UNIBET

Vej­le fik sa­e­so­nens an­den sejr, da Nør­re­sko­vens in­ter­na­tio­na­le mand­skab slog EfB med 1-0 i sid­ste run­de. De rød­kla­ed­te er der­med op­pe på fi­re ube­sej­re­de kam­pe i tra­ek med­reg­net po­kal­kam­pen mod Frem, og det sti­ver na­tur­lig­vis selv­til­li­den af før fre­da­gens op­gør.

Ran­ders skuf­fe­de tirs­dag ved at ta­be 1-2 i po­kal­tur­ne­rin­gen imod Kol­ding, og selv om kronjy­der­ne blan­de­de kor­te­ne godt før kampen, så hja­el­per et ne­der­lag al­drig på mora­len. Det sam­me ga­el­der et kig på sta­ti­stik­ker­ne, som vi­ser, at Ran­ders blot har vun­det 2 af 15 ude­kam­pe i 2018 – og at beg­ge sej­re i øv­rigt har va­e­ret imod Lyng­by.

Vej­le frem­står sta­er­ke­re end Ran­ders, når for­de­len af hjem­me­ba­ne med­reg­nes. Hjem­me­hol­det skyl­der dog at vi­se, man kan va­e­re skar­pe på an­det end død­bol­de, så 1-tal­let bli­ver an­be­fa­let som et draw no bet-spil, hvor ind­skud­det re­tur­ne­res i til­fa­el­de af et uaf­gjort re­sul­tat.

FREDAG KL. 20.45

Sh­ef­fi­eld Wed­nes­day - Le­eds, Over 2,5 mål 1,97 @ UNIBET

Sh­ef­fi­eld Wed­nes­day har ef­ter­hån­den lagt den ka­ta­stro­fa­le sa­e­son­start bag sig med 13 po­int i de sid­ste seks kam­pe. Det skyl­des ik­ke mind­ste en po­tent of­fen­siv, som har sco­ret to mål i fem af kam­pe­ne for­delt på he­le syv for­skel­li­ge spil­le­re.

Den mas­si­ve om­ta­le af Le­eds’ 1-2-ne­der­lag til Bir­m­ing­ham i sid­ste run­de si­ger lidt om de for­vent­nin­ger, Marco Bi­el­sa har skabt om­kring hol­det med sin liv­li­ge ka­rak­ter og spil­lestil. Tra­di­tions­klub­ben har da og­så ta­get idéer­ne til sig, og selv om nog­le ser Bir­m­ing­ham-kampen som det før­ste tegn på en ned­t­ur, så har Le­eds alt­så få­et 12 po­int ud af de sid­ste seks kam­pe.

Le­eds får sva­ert ved at hol­de an­grebs­sta­er­ke Wed­nes­day fra at sco­re på hjem­me­ba­ne, mens ga­ester­ne om­vendt kan gla­e­de sig over, at de blå/hvi­de har ind­kas­se­ret mål i 10 af de sid­ste 11 kam­pe på Hills­bor­ough Sta­di­um. Samt­li­ge af Wed­nes­days se­ne­ste seks kam­pe er gå­et over linj­en på 2,5 mål, mens det sam­me er sket for Le­eds i tre af fi­re ude­kam­pe un­der Bi­el­sa. Od­ds 1,97 på over 2,5 mål lig­ner med an­dre ord et godt til­bud i et Yor­ks­hi­re-der­by, hvor beg­ge hold har am­bi­tio­ner om at kom­me frem på ba­nen.

LØR­DAG KL. 16.00 Ever­ton - Ful­ham, X 4,20 @ NORDICBET

Ever­ton har ik­ke helt få­et po­int som fortjent i de sid­ste run­der, men nu ven­ter en op­ga­ve, der på pa­pi­ret ser me­re over­kom­me­lig ud. Ful­ham lig­ner i øje­blik­ket et af ra­ek­kens sva­ge­ste hold, som isa­er har haft det sva­ert på ude­ba­ne, hvor må­le­ne er va­el­tet ind.

Kon­cep­tet bag Ever­ton-eks­pe­ri­men­tet er dog helt klart, så selv om me­get pe­ger i ret­ning af en hjem­me­sejr lør­dag på Goo­di­son Park, sa­et­tes pen­ge­ne end­nu en gang på X’et. Ef­ter to run­der i tra­ek er ind­sat­sen op­pe på 40 kro­ner, hvil­ket be­ty­der, at end­nu et tab gi­ver en til­ba­ge­be­ta­ling på 123 pro­cent, mens et X løf­ter re­tur­ne­rin­gen af pen­ge op på 263 pro­cent.

Regn­skab for ”Ever­ton-eks­pe­ri­men­tet”: Ind­skud i den­ne run­de: 40 kr. Sam­let ind­skud: 120 kr.

Sam­let ge­vinst: 148,00 kr.

Pro­fit: 28,00 kr. Til­ba­ge­be­ta­ling: 123 %

LØR­DAG KL. 16.00 Newcast­le - Lei­ce­ster, X 3,30 @ BETFAIR

Newcast­le vin­der for­ment­lig ik­ke man­ge nye fod­bold­hjer­ter ef­ter en start på 2018/19-sa­e­so­nen, hvor fo­kus helt en­ty­digt har va­e­ret på de­fen­si­ven. Det gjaldt og­så i sid­ste run­des op­gør mod Crystal Pa­la­ce, som ik­ke for­må­e­de at veks­le det mas­si­ve over­tag i spil og chan­cer til mål. 0-0-re­sul­ta­tet gør, at Newcast­le sta­dig har sa­e­so­nens før­ste sejr til go­de.

Lei­ce­ster bør en­de et godt styk­ke over Newcast­le i ta­bel­len, når sa­e­so­nen er ov­re. Newcast­le er dog for­holds­vis sta­er­ke på hjem­me­ba­ne, når kam­pe­ne imod The Big Six fra­sor­te­res, imens Lei­ce­ster med 3-1-7 ik­ke just har im­po­ne­ret på ude­ba­ne i år.

Ga­ester­ne kom­mer til at ar­bej­de hårdt for må­le­ne imod et Newcast­le-hold, som na­ep­pe vil fravi­ge det tak­ti­ske fo­kus på en ben­hård de­fen­siv. Det ska­ber et for­hånds­bil­le­de af en må­l­fat­tig kamp, som gø­res en smu­le me­re ja­evn­byr­dig af, at Lei­ce­ster mø­der op med en Liga Cup-kamp fra tirs­dag i be­ne­ne. Set i det lys lig­ner X’et det mest va­er­di­fyld­te spil til od­ds 3,30.

LØR­DAG KL. 16.00

Wol­ver­hamp­ton - Sout­hamp­ton, Beg­ge hold sco­rer 2,10 @ BETFAIR

Wol­ver­hamp­ton har ta­get Pre­mi­er Le­ague med storm ef­ter en høst på 9 po­int for de før­ste seks kam­pe, hvor hol­det har ud­vist kla­re am­bi­tio­ner om at spil­le di­rek­te og fremad­ret­tet fod­bold. I sid­ste run­de fortjen­te Wol­ves me­re end det ene po­int imod Man­che­ster Uni­ted, og så be­ty­der det min­dre, at man midt på ugen røg ud fra Liga Cup­pen med et ne­der­lag på straf­fes­park til Lei­ce­ster.

Sout­hamp­ton fik en elen­dig start på sa­e­so­nen, som syn­tes at gå mod bed­re ti­der med 2-0-sej­ren over Crystal Pa­la­ce samt et 2-2-re­sul­tat imod Brigh­ton, som var hel­di­ge med at ta­ge det ene po­int. Sid­ste run­des 0-3-ne­der­lag til Li­ver­pool har dog ban­ket The Saints til­ba­ge til nul, så lør­da­gens kamp i høj grad bli­ver de­fi­ne­ren­de for Sout­hamp­tons sa­e­son­start.

Jeg tror mest på Wol­ver­hamp­ton, men ef­ter­hån­den som od­ds på 1-tal­let er fal­det fra et ni­veau over 2,00 til højst at lig­ge på 1,80, er in­ter­es­sen for­s­vun­det sam­men med va­er­di­en. Jeg ha­el­der der­for me­re til, at beg­ge hold sco­rer med tan­ke på, at Wol­ver­hamp­ton blot har holdt må­let rent i to af seks kam­pe, mens Sout­hamp­ton er kom­met på tav­len i al­le kam­pe med 0-0-pre­mi­e­ren mod Burn­ley og sid­ste run­des 0-3-ne­der­lag til Anfield som und­ta­gel­ser.

LØR­DAG KL. 16.00

FC Midtjyl­land - Hobro, 1 (0-1) 1,80 @ BWIN

Hobro pra­este­re­de et de­fen­sivt kol­laps i sid­ste run­des 0-5-ne­der­lag til AaB, som blev fulgt op med en kne­ben 2-1-sejr over Dan­marks­se­rie-hol­det Le­dø­je-Smørum i po­kal­tur­ne­rin­gen tirs­dag. Nord­jy­der­ne vir­ker mod­lø­se og er des­u­den hårdt ram­te af ska­der, hvil­ket ik­ke teg­ner godt før mø­det med FC Midtjyl­land.

For selv om de for­sva­ren­de me­stre ik­ke im­po­ne­re­de i ons­da­gens 2-1-sejr over Da­lum i po­kal­tur­ne­rin­gen, så er FC Midtjyl-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.