VIL­LE VI EGENT­LIG HELST GLEMME RONALDOS PÅSTÅEDE VOLDTAEGTSSAG?

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER - Følg Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen på Twit­ter un­der bru­ger­nav­net @Tro­elsBa­gerT og la­es fle­re me­nin­ger på tips­bla­det.dk/blogs. Få og­så de se­ne­ste fod­bold­nyhe­der på face­book.com/tips­bla­det Che­fre­dak­tør, Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen

Fod­bold hand­ler om at vin­de kam­pe og tro­fa­e­er, og kun få spil­le­re i ver­den i de se­ne­ste 12-13 år har haft den po­si­ti­ve ef­fekt for de­res hold, som Cri­sti­a­no Ro­nal­do har haft. Si­den han for­lod Spor­ting Clu­be for 15 år si­den, har Man­che­ster Uni­ted, Re­al Madrid og Portu­gal vun­det 25 tro­fa­e­er med Cri­sti­a­no Ro­nal­do på hol­det, og det var klubpra­esi­dent An­drea Ag­nel­lis drøm om et Cham­pions Le­ague-tro­fae – og mar­ke­tin­gaf­de­lin­gen sag­de ham na­ep­pe imod – der fik Ju­ven­tus til at be­ta­le uhør­te 880 mil­li­o­ner kro­ner for den 33-åri­ge forward.

Iføl­ge den ame­ri­kan­ske kvin­de Kat­hryn May­or­ga og det ty­ske tids­skrift Der Spie­gel, der i 2017 fik fat i hi­sto­ri­en via ad­gang til whi­st­le­blowe­ren bag ’Foot­ball Le­aks’, har den glo­ba­le su­per­stjer­ne og­så be­gå­et vold­ta­egt ef­ter en by­tur i Las Ve­gas i ju­ni 2009.

Jeg vil an­be­fa­le al­le over 18 år at la­e­se hi­sto­ri­en, den lig­ger og­så på Der Spie­gels hjem­mesi­de i en en­gelsk ver­sion.

Hvad der i vir­ke­lig­he­den ske­te er op til po­li­ti­et i Las Ve­gas at ef­ter­for­ske – de genåb­ne­de sa­gen i den­ne uge.

Men selv hvis det vi­ser sig, at der ik­ke er en sag at ta­ge op her ni år ef­ter, af­slø­rer Der Spie­gels gen­nem­re­sear­che­de hi­sto­rie, og Cri­sti­a­no Ronaldos kom­men­tar i sid­ste we­e­kend, fle­re vold­somt ube­ha­ge­li­ge sand­he­der om den glo­ba­le stjer­ne­sta­tus og alt­over­skyg­gen­de jagt på sej­re, der ken­de­teg­ner fod­bold og fod­bold­stjer­ner på al­le­rø­ver­ste ni­veau.

Med tan­ke på den do­ku­men­ta­tion, Der Spie­gel hen­vi­ser til, blandt an­det et do­ku­ment, hvor Ro­nal­do selv skri­ver til sit ad­vo­kat­fir­ma, at Kat­hryn May­or­ga sag­de nej til sex ad­skil­li­ge gan­ge, og at kvin­den har haft selv­mord­s­tan­ker, er det de­ci­de­ret klamt at frem­tu­re med Do­nald Trump-ver­sio­nen af ’fa­ke news’ og at ha­ev­de, den ame­ri­kan­ske kvin­de gør det for be­røm­mel­sens skyld, som Cri­sti­a­no Ro­nal­do gjor­de i sid­ste we­e­kend.

Sa­gen vi­ser og­så, at til­gi­vel­sen el­ler de blin­de øj­ne ven­des til i pro­por­tio­nelt for­hold til ta­len­tet.

For klub­ber og de­res fans er spil­ler­ne at sam­men­lig­ne med kri­ge­re – så la­en­ge de vin­der kam­pe og tro­fa­e­er, kan na­e­sten alt til­gi­ves.

Da Lio­nel Mes­si i 2016 blev dømt for skat­tesvig for et mil­li­onbe­løb, li­ge­som Cri­sti­a­no Ro­nal­do er ble­vet det, ind­led­te FC Bar­ce­lo­na en hyste­risk, lat­ter­lig kampag­ne, #WeAreAl­lLeoMes­si, hvor fans blev op­for­dret til at fo­to­gra­fe­re de­res åb­ne ha­en­der og la­eg­ge bil­le­der­ne på so­ci­a­le me­di­er, åben­bart for­di det var åh så synd for den ar­gen­tin­ske su­per­stjer­ne, Bar­ce­lo­na ty­de­lig­vis var hund­e­ra­ed for at mi­ste med min­dre end to år til­ba­ge på Mes­sis kon­trakt i FC Bar­ce­lo­na.

I NFL var Dal­las Cow­boys-ejer Jer­ry Jo­nes og hol­dets fans sid­ste år ra­sen­de, ef­ter NFLliga­en gav Cow­boys-stjer­nen Ezeki­el El­li­ott seks spil­le­da­ges ka­ran­ta­e­ne for part­ner­vold – og det var vel at ma­er­ke NFL og ik­ke volds­man­den, der fik vre­den at fø­le.

Hu­go Ll­o­ris er fort­sat Tot­ten­ham-anfører, selv­om han kør­te sprit­kør­sel, og så­dan kan man bli­ve ved.

Hvis Cri­sti­a­no Ro­nal­do bli­ver dømt, vil­le jeg som klu­be­jer ha­ve sva­ert ved at ha­ve ham an­sat.

Men hvis han vir­ke­lig skul­le ry­ge ud i Ju­ven­tus i til­fa­el­de af en dom, og det vil jeg se, før jeg tror det, så vil­le en an­den Cham­pions Le­agu­et­ro­fa­e­bej­ler gi­vet­vis stå klar med en kon­trakt.

Det er tan­ke­va­ek­ken­de, at man på net­tet får na­e­sten li­ge så man­ge si­de­vis­nin­ger på Ronaldos ’fa­ke news’-ud­ta­lel­se som den påståede voldtaegtssag. Og at der i fle­re af de nyheds­hi­sto­ri­er, jeg har la­est om sa­gen, er lagt va­egt på, at Kat­hryn May­or­ga ri­si­ke­rer at mi­ste de 375.000 dol­lars, Ronaldos ad­vo­ka­ter spi­ste den ame­ri­kan­ske kvin­des uer­far­ne ad­vo­kat af med til­ba­ge for ot­te år si­den.

Man skul­le na­e­sten tro, vi hel­le­re vil­le glemme den­ne sag, så vi kan ba­ge op til Ronaldos re­tur til Old Traf­ford 23. ok­to­ber i ro og fred. Den tan­ke er ik­ke li­ge så uhyg­ge­lig som den ska­eb­ne, Kat­hryn May­or­ga iføl­ge sin la­e­ge og psy­ko­log har lidt si­den mø­det med Cri­sti­a­no Ro­nal­do, men køn, det er den da­el­me ik­ke.

Fo­to: MARCO BERTORELLO/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.