DE FORANDREDE NEDRYKKERE

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Da Sil­ke­borg og Lyng­by sidst mød­tes på Jysk Park, jub­le­de ga­ester­ne, mens hjem­me­hol­det ae­r­gre­de sig. Det slut­te­de 2-2 i nedryk­nings­play­off-kam­pen, og for­di Lyng­by hjem­me hav­de vun­det 2-1, vandt de det sam­le­de op­gør. I sid­ste en­de måt­te beg­ge hold dog sam­me vej: Bå­de Sil­ke­borg og Lyng­by ryk­ke­de ud, og når de to hold søn­dag mø­des, igen i Søhøjlan­det, er det to me­get forandrede hold. Beg­ge har skif­tet tra­e­ne­re, og for Sil­ke­borg var der kun to gen­gan­ge­re fra 2-2-kam­pen i star­top­stil­lin­gen på det hold, der slog Fre­de­ri­cia sid­ste we­e­kend.

Det var Mik­kel Ven­del­bo og ke­e­per Pe­ter Fri­is Jen­sen.

”Den før­ste år­sag er, at nog­le un­ge spil­le­re har ta­get sto­re skridt. Og så har Mi­cha­el sat­set på nog­le spil­le­re, som har va­e­ret i trup­pen, og som han me­ner kan bi­dra­ge bed­re til det her Sil­ke­borg-hold, end de gjor­de i sid­ste sa­e­son. Det er en stor ud­skift­ning, men der sker nog­le ting, når der kom­mer en ny tra­e­ner,” si­ger Pe­ter Fri­is om skif­tet fra Pe­ter Sø­ren­sen til Mi­cha­el Han­sen.

Li­ge nu er det Sil­ke­borg, der er oven­på. Lyng­by lig­ger num­mer ni, tre po­int over nedryk­nings­stre­gen, mens Sil­ke­borg ef­ter en dår­lig start med én sejr i de før­ste fem run­der har fun­det for­men og er ryk­ket op på tred­je­plad­sen.

”Det var tungt at mø­de ind om man­da­gen. Vi var kom­met ned i en la­ve­re liga, og vi kun­ne sta­dig ik­ke vin­de fod­bold­kam­pe. Det var en men­tal ud­for­dring at hol­de ho­ve­d­et højt og bli­ve ved med at tro på de ting, vi gjor­de. Det var en hård pe­ri­o­de, og det er der, man skal vi­se, hvor­for man er fod­bold­spil­ler. Når det bli­ver hårdt, og tin­ge­ne ik­ke kø­rer, skal man vi­se, hvad man er la­vet af,” si­ger Pe­ter Fri­is Jen­sen.

”Stem­nin­gen er en del bed­re end for en må­ned si­den. Vi har hen­tet fem sej­re i liga­en og slog Bra­brand i po­ka­len, så vi har hen­tet fem sej­re i sep­tem­ber. Der­med ik­ke sagt, at vi har va­e­ret til­fred­se med al­le kam­pe. Jeg sy­nes sta­dig, at der bli­ver ar­bej­det må­l­ret­tet i hver­da­gen, for vi har ik­ke va­e­ret til­freds med det, vi har le­ve­ret. Vi kan gø­re det end­nu bed­re,” si­ger Pe­ter Fri­is og gi­ver et bud på, hvor­for det fun­ge­rer bed­re nu.

”Vi har få­et en ny tra­e­ner, og det er stort set hver gang med til at gi­ve hol­det et løft. Og så sy­nes jeg, vi har fun­det de spil­le­re, der er klar til at ka­em­pe for hol­det og for at ven­de til­ba­ge til Superligaen. De, der går på ba­nen nu, er nog­le, der vi­ser gejst og vil­je. De kan godt se, at tin­ge­ne ik­ke al­tid kø­rer, men stort set hver gang ta­ger man de re­tur­løb, der er nød­ven­di­ge. Det er pri­ma­ert på de pa­ra­me­tre, vi har for­bed­ret os den se­ne­ste må­ned til halvan­den. Der er fa­er­re, der slår op i ba­nen og ra­ek­ker ha­en­der­ne ud til si­den. Det er me­re den hår­de knyt­na­e­ve, der kom­mer først.”

Når Lyng­by søn­dag kom­mer til Jysk Park, er det al­le­re­de sa­e­so­nens an­den kamp mel­lem de to nedrykkere. Den før­ste vandt Lyng­by til­ba­ge i be­gyn­del­sen af au­gust med 1-0, men si­den har Sil­ke­borg lagt syv po­ints af­stand til sja­el­la­en­der­ne.

”På for­hånd ta­enk­te man, at det var et hold, vi skul­le ka­em­pe med, og vi ved sta­dig ik­ke, hvor­dan tin­ge­ne kom­mer til at se ud. Vi har haft sva­ert ved at slå Lyng­by, og det er en stor mo­ti­va­tion. Det kan ik­ke pas­se, at vi skal bli­ve ved med at ta­be po­int til dem. Vi skal sa­et­te os på spil­let. Vi vil ger­ne ha­ve bol­den, og det vil Lyng­by og­så, så det bli­ver en kamp om at få spi­lover­ta­get og bold­be­sid­del­sen.” (Stan)

Fo­to: Ernst van Nor­de/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.