FAELLESSKABETS SPILLEMAND

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Ifor­å­ret 2014 delt­og den dan­ske Li­ver­pool­spil­ler Da­ni­el Ag­ger i en så­kaldt ”Q&A”, ar­ran­ge­ret af klub­bens mar­keds­fø­rings­team. Se­an­cen, hvor fans fra he­le ver­den kun­ne stil­le for­svars­spil­le­ren spørgs­mål om alt mel­lem him­mel og jord, fandt sted på det so­ci­a­le me­die Twit­ter, og dan­ske­ren måt­te ta­ge stil­ling til blandt an­det mester­skabs­chan­cer til ta­to­ve­rin­ger.

Han blev og­så spurgt om si­ne mu­si­kal­ske pra­e­fe­ren­cer, hvor­til han på en­gelsk sva­re­de:

”I most­ly li­sten to Da­nish mu­sic. The­re’s a par­ti­cu­lar ar­tist cal­led Kim Lar­sen who I enjoy li­ste­ning to.”

Da nyhe­den om spil­le­man­dens død kom frem i søn­dags, var Ag­ger og­så ude med et twe­et til min­de om mu­si­ke­ren, der har fyldt så me­get i dansk mu­sik.

For selv­om man ik­ke for­bin­der Kim Lar­sen med sport, fyld­te han al­li­ge­vel me­get i fod­bol­dens ver­den, hvor han gjor­de ind­tryk og sat­te af­tryk på bå­de spil­le­re, fans og klub­ber. Der­for kun­ne man i søn­dags op­le­ve fod­bold­spil­le­re som Kas­per Sch­mei­chel, Ken Il­sø og Ra­zak Pim­pong sen­de hyl­dest­hil­se­ner til Kim Lar­sen i for­bin­del­se med mu­si­ke­rens døds­fald, og på sta­dio­ner lan­det rundt blev der spil­let Kim Lar­sen-san­ge før kam­pe­ne i Superligaen, 1. di­vi­sion og 2. di­vi­sion. Selv den nor­ske klub Lil­le­strøm mar­ke­re­de san­ge­rens død ved at spil­le ”Sus­an Him­mel­blå” på sta­dion før kamp­start.

Det var i slut­nin­gen af 1960’er­ne, at Kim Lar­sen som front­mand i Ga­so­lin’ blev et stort navn i Dan­mark, men det he­le star­te­de på Chri­sti­ans­havn, hvor grup­pen fandt hin­an­den og blev en syn­lig del af by­bil­le­det. På sam­me tid løb en ung fod­bold­spil­ler rundt i Fremad Ama­ger nog­le få ki­lo­me­ter va­ek og blev in­spi­re­ret af Ga­so­lin’ og Lar­sen, som den un­ge Frank Ar­ne­sen hav­de vis­se lig­he­der med.

”Frank spej­le­de sig dybt i Ga­so­lin’s mu­sik. Og det hand­le­de ik­ke kun om fa­el­les amar­kan­ske rød­der og den un­ge mands til ti­der na­e­sten bro­der­li­ge lig­hed med for­san­ger Kim Lar­sen. Det var no­get me­re om­fat­ten­de. No­get, som Pe­der Bund­gaard i sin bog om Ga­so­lin’ be­skri­ver med or­de­ne: ”Ga­so­lin’ rum­me­de det he­le, fra fest og bal­la­de til stil­le melan­ko­li og ef­terta­enksom­hed.” Nøj­ag­tig sam­me ord kan man ha­ef­te på Frank Ar­ne­sens per­son,” skri­ver for­fat­te­ren Jens An­der­sen i bo­gen ”Frankie Boy” om Frank Ar­ne­sen.

Man kun­ne her til­fø­je, at dis­se ord be­skri­ver fod­bol­dens ver­den, der fav­ner man­ge af li­vets sto­re fø­lel­ser – li­ge­som Kim Lar­sens san­ge.

I dag er Lar­sen-san­gen ”Vi er dem, de an­dre ik­ke må le­ge med” sta­dig ind­løbs­sang til Fremad Ama­gers hjem­me­kam­pe på Sund­by Idra­etspark. Så­dan har hans mu­sik skabt ae­g­te fa­el­les­skab og sam­men­hold –forta­er­ske­de ord i mo­der­ne fod­bold­mar­keds­fø­ring – man­ge ste­der. Se­ri­e­klub­ben Vik­to­ria fø­ler af na­tur­li­ge år­sa­ger et ta­et bånd til Lar­sen-san­gen af sam­me navn, og i Oden­se har det og­så va­e­ret fast tra­di­tion i man­ge år, at san­gen ”Her i Oden­se” bli­ver spil­let før OB’s kam­pe.

Da Tips­bla­det i 2012 be­søg­te den oden­se­an­ske midt­ba­ne­spil­ler Mat­ti Lund Ni­el­sen i sin ita­li­en­ske klub Pesca­ra, tal­te den den­gang 24-åri­ge fyn­bo blandt an­det om de af­savn, der fulg­te med, når man var ud­lands­dan­sker langt hjem­me­fra.

”Jeg sav­ner ufat­te­ligt me­get fa­mi­lie og ven­ner, min ka­e­re­ste. Jeg sav­ner Kim Lar­sen og Oden­se, og jeg sav­ner Den Grim­me AEl­ling [Oden­se-spi­se­sted na­er H.C. An­der­sen-kvar­te­ret]. Jeg sav­ner min mor­mors bru­ne sovs og kar­to­f­ler, og jeg sav­ner en god bøf, or­dent­lig slik, rug­brød, laks,” for­tal­te Mat­ti Lund Ni­el­sen.

Kim Lar­sen re­pra­e­sen­te­re­de no­get dansk, og må­ske er det der­for, at hans mu­sik og­så har fyldt me­get på det dan­ske lands­hold, når spil­le­re med bo­pa­el på for­skel­lig eu­ro­pa­ei­ske adres­ser, er ble­vet sam­let gen­nem åre­ne.

”Det er klart, at Tho­mas Hel­mig kan jeg godt li­de, for­di jeg er fra Aar­hus, men og­så San­ne Sa­lo­mon­sen og Kim Lar­sen. Folk kan dem, og så syn­ger vi sam­men på det, og det er dét, det dre­jer sig om,” har Vik­tor Fi­s­cher sagt om lands­hol­dets mu­sikpra­e­fe­ren­cer.

Og­så til­ba­ge i 1980’er­ne var Kim Lar­sens mu­sik fast so­und­tra­ck i for­bin­del­se med lands­hol­dets kam­pe, og mu­si­ke­rens fol­ke­lig­hed, af­slap­pet­hed og ev­ne til at ska­be sam­men­hold og fa­el­les­skab kan sam­men­lig­nes med det, lands­hol­det stod for i 1980’er­ne.

”Vi fløj med da­ti­dens jum­bo­jet­ter i to eta­ger med la­e­der­lig­ge­sto­le. Der blev gas­set og gri­net på beg­ge eta­ger, uan­set om det var ud­t­ur el­ler hjem­tur. På bus­tu­re­ne hør­te vi al­tid Kim Lar­sen ud til sta­dion. Der var en god stem­ning. Det ma­er­ke­de man ved spi­se­bor­det og i bus­sen, når al­le var sam­let,” for­tal­te Flem­m­ing Chri­sten­sen, der var med i VM-trup­pen i 1986, i et in­ter­view med Tips­bla­det for nog­le år si­den.

Kim Lar­sen var fol­kets og faellesskabets spillemand. Han gik bort på en sep­tem­ber­søn­dag i 2018, men hans mu­sik le­ver vi­de­re. Og­så i fod­bol­dens ver­den. (mpbd)

Kim Lar­sen var ik­ke kendt som en stor fod­bold­fan, men her er han dog til land­skamp i Wa­les i 1987, in­vi­te­ret af Ek­stra Bla­det. I bag­grun­den ses Tips­bla­dets tid­li­ge­re teg­ner Mik Scha­ck. Fo­to: Mo­gens Ber­ger/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.