FØRERULVEN

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - ANFØRERNE - KAPITEL 3 - TEKST: MAR­TIN DAVIDSEN

Jakob Poul­sen er en af de Superliga-anførere, der har haft bin­det om ar­men i sin klub i la­engst tid. Sam­ti­dig er han en af de mest ru­ti­ne­re­de og suc­ces­ri­ge kap­ta­j­ner i den bed­ste dan­ske ra­ek­ke, men hvor­dan pas­ser den diplo­ma­ti­ske ve­stjy­de som anfører i en klub med sto­re arm­be­va­e­gel­ser? Hvad la­er­te han af en fransk stjer­ne i Mo­na­co? Hvor­for tog han sty­rin­gen på en bus­tur med Es­b­jerg som 22-årig? Og hvor la­en­ge kan den 35-åri­ge ul­ve­fø­rer bli­ve ved? Jakob Poul­sen er ho­ved­per­so­nen i tred­je ka­pi­tel af Tips­bla­dets an­fø­rer­se­rie.

Idet for­gang­ne år­ti var det en fast ja­nu­artra­di­tion, at Su­per­liga­ens klub­ber mød­tes i Brønd­by Hal­len til en hyg­ge­lig in­den­dør­s­tur­ne­ring. I 2006 var det te­le­sel­ska­bet Te­le2, der lag­de navn til den tra­di­tions­ri­ge fod­bold­sam­men­komst på halgul­vet i Brønd­by, der mest af alt blev set som en for­nø­je­lig start på året.

Der var der­for ik­ke de sto­re for­vent­nin­ger til tu­ren til Brønd­by for den flok ve­stjy­ske spil­le­re, der sad i en bus på vej fra Es­b­jerg den søn­dag i ja­nu­ar 2006. Tro­els Bech var ny tra­e­ner i klub­ben og var til­t­rå­dt få da­ge for­in­den, og han hav­de ik­ke et så klart bil­le­de af trup­pen for­ud for in­den­dør­s­tur­ne­rin­gen, så i ste­det var det en ung mand på 22 år, der tog sty­rin­gen i bus­sen.

”Jeg vil­le ger­ne vil­le gø­re det og stå for det. Jeg tog over, og Tro­els hav­de det fint med det, for han var ny, og det var mest af alt en hyg­ge­tur. Men jeg hav­de spil­let me­get in­den­dørs på det tids­punkt, så det var na­tur­ligt for mig at ta­ge over. Jeg fik styr på det, og så vandt vi tur­ne­rin­gen,” forta­el­ler Jakob Poul­sen 12 år ef­ter in­den­dør­stri­um­fen.

Den nu­va­e­ren­de FC Midtjyl­land-anfører si­ger selv, at epi­so­den ik­ke er va­e­sent­lig på dén må­de, men han na­ev­ner den al­li­ge­vel som ek­sem­pel på, at han al­tid har va­e­ret ty­pen, der tog an­svar på de fod­bold­hold, han har spil­let på.

”Jeg har al­tid ger­ne vil­le be­stem­me, og jeg var og­så anfører på U/19-hol­det i Es­b­jerg. Det med at vil­le be­stem­me har mest va­e­ret i fod­bol­dens ver­den, hvor jeg har haft nog­le ev­ner in­den for det tak­ti­ske. Jeg har va­e­ret i stand til at få styr på et hold. Der er ik­ke så man­ge ver­ba­le spil­le­re i fod­bol­dens ver­den la­en­ge­re, men jeg er vok­set op med, at man skal snak­ke me­get og di­ri­ge­re. At man skal snak­ke hver gang man af­le­ve­rer bol­den til en med­spil­ler, og man skal di­ri­ge­re man­den for­an en på ba­nen. Det har jeg al­tid va­e­ret vant til at gø­re, så det bun­der nok i det; det tak­ti­ske har va­e­ret en af mi­ne for­cer,” si­ger Jakob Poul­sen.

DEN VER­BA­LE ANFØRER

Det er to år si­den, at Jakob Poul­sen for­melt blev ud­na­evnt til anfører i FC Midtjyl­land, da Kri­sti­an Bak stop­pe­de kar­ri­e­ren for at bli­ve as­si­stent­tra­e­ner. Han hav­de al­le­re­de bå­ret bin­det i man­ge kam­pe in­den, mens Bak var ska­det, så ud­na­ev­nel­sen var na­tur­lig, for Jakob Poul­sen har al­tid set sig selv som en spil­ler, der vil gø­re en for­skel på det hold, han spil­ler for.

Som anfører har 35-åri­ge Jakob Poul­sen og­så spil­let en stor rol­le i FC Midtjyl­lands ud­vik­ling og suc­ces de se­ne­re år, og mens han nu er i gang med sin tred­je sa­e­son som kap­ta­jn for Su­per­liga­ens ak­tu­el­le fø­rer­hold, har fle­re an­dre Superliga-klub­ber skif­tet ud på po­sten i åre­ne, der er gå­et. Fak­tisk er Jakob Poul­sen den ene­ste Superliga-anfører ud­over Hor­sens’ Mat­hi­as Ni­el­sen og AaB’s Ras­mus Würtz, der har be­holdt tjan­sen si­den som­me­ren 2016 – og sidst­na­evn­tes 2018 har va­e­ret me­get pra­e­get af ska­der.

Jakob Poul­sen kan der­for godt kal­des Su­per­liga­ens mest er­far­ne og suc­ces­ri­ge anfører, og der­for er det ham, som Tips­bla­det mø­der på FC Midtjyl­lands tra­e­nings­an­la­eg i Ikast på ok­to-

bers an­den dag til en snak om hans rol­les som anfører hos de dan­ske me­stre.

Midt­ba­ne­man­den la­eg­ger sa­er­ligt va­egt på nog­le be­stem­te ele­men­ter, når han ta­ler om an­fø­rer­rol­len. For Jakob Poul­sen hand­ler det om at di­ri­ge­re, om at tra­ek­ke hol­det i den rig­ti­ge ret­ning og om at ta­en­ke på hol­det før sig selv.

”Det ga­el­der om at sa­et­te hol­det øverst. Det ga­el­der om at få hel­he­den til at fun­ge­re. Det kan godt va­e­re, at man ik­ke selv fun­ge­rer og har en dår­lig dag, men så la­en­ge hel­he­den gør, har man egent­lig ud­fyldt sin rol­le som anfører. Når det he­le går godt, kan vi al­le sam­men stå og ta­ge an­svar og va­e­re le­de­re og di­ri­ge­re, men når man plud­se­lig er på vej nedad og det ik­ke går så godt, skal man vi­se, at man kan sty­re ski­bet i havn. Det er der, man vi­ser det, og det kan ske på man­ge må­der. Jeg er nok me­get ver­bal som anfører, mens an­dre gør det qua de­res spil og får ro på hol­det på den må­de. An­dre er må­ske et dumt svin og skral­der igen­nem og får hol­det med. Så der er for­skel­li­ge må­der at gø­re det på,” si­ger Jakob Poul­sen, som dog ik­ke har grund til at be­kym­re sig over, om han selv bi­dra­ger til hol­dets ve og vel.

For det gør han. De før­ste to sa­e­so­ner som anfører spil­le­de han samt­li­ge Superliga-kam­pe for FC Midtjyl­land frem mod DM-tri­um­fen i for­å­ret, og da han i au­gust sad på ba­en­ken un­der he­le kam­pen mod Ran­ders, var det før­ste gang si­den marts 2016, at han ik­ke kom på ba­nen i en Superliga-runde. I pe­ri­o­den har han des­u­den le­ve­ret 17 mål og 31 as­sists i de i alt 82 kam­pe, så han har le­ve­ret va­ren og gå­et for­re­st med sit eget spil.

Det er vig­tigt for en anfører, me­ner han. ”Det be­ty­der me­get. Jeg vil­le ha­ve det sva­ert ved at skul­le trum­fe de sam­me ting igen­nem, hvis jeg ik­ke var en vig­tig del af hol­det i we­e­ken­den. Nu er det nem­me­re, for­di jeg fø­ler,

Jakob Poul­sen har i den­ne sa­e­son sco­ret tre gan­ge for FC Midtjyl­land. Se­ne­st la­ve­de han på straf­fes­park 1-0-må­let i 3-1-sej­ren over FC Kø­ben­havn. Fo­to: Hen­ning Bag­ger/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.