JA­MES MILNERS LAN­GE VEJ TIL­BA­GE TIL MIDT­BA­NEN

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - JAMES MILNER - TEKST: THO­MAS PYNDT

Selv om det ef­ter­hån­den er 16 år si­den, at Ja­mes Milner duk­ke­de op i Pre­mi­er Le­ague, er midt­ba­ne­man­den bed­re end no­gen­sin­de, for han spil­ler sin øn­skepo­si­tion, og han gør det i et sy­stem, der pas­ser per­fekt til hans kva­li­te­ter. Dem kun­ne Man­che­ster Ci­ty ik­ke bru­ge, men nu skal de for­sø­ge at stå imod Milner og kom­pag­ni i søn­da­gens topkamp i Li­ver­pool.

Der er in­gen tvivl om, at Li­ver­pools vig­tig­ste for­sta­er­k­ning i som­mer var re­kord­kø­bet af Ro­ma-ke­e­pe­ren Alis­son. Det lø­ste nem­lig et kro­nisk pro­blem, som hver­ken Si­mon Mig­no­let el­ler Lo­ris Ka­ri­us hav­de va­e­ret i stand til at gø­re, og der­med fik Li­ver­pool ef­ter al sand­syn­lig­hed en hånd­fuld po­int lagt til i for­sø­get på at luk­ke den enor­me for­skel på he­le 25 po­int, der var til sid­ste sa­e­sons mester­hold fra Man­che­ster Ci­ty.

Men ma­na­ger Jür­gen Kl­opp nø­je­des ik­ke med det. Selv om en midt­ba­ne med Ja­mes Milner, Jor­dan Hen­der­son og Ge­or­gi­nio Wi­j­nal­dum hav­de stå­et i den sa­e­so­n­af­slut­ten­de Cham­pions Le­ague-fi­na­le mod Re­al Madrid, for­sta­er­ke­de ty­ske­ren og­så sit hold mas­sivt på de cen­tra­le plad­ser. Na­by Keï­ta blev al­le­re­de for­hånd­s­købt i Leipzig sid­ste som­mer for 450 mil­li­o­ner kro­ner, og så sup­ple­re­de Kl­opp med Mo­na­cos Fa­bin­ho til 325 mil­li­o­ner kro­ner, så sa­e­so­nens midt­ba­ne teg­ne­de på for­hånd til at be­stå af de to in­ve­ste­rin­ger til sam­let 775 mil­li­o­ner kro­ner og så anfører Jor­dan Hen­der­son som seks’er, når han hav­de få­et VM-slut­run­den ud af krop­pen.

Så­dan er det ba­re slet ik­ke gå­et. Tva­er­ti­mod har 32-åri­ge Ja­mes Milner igen gjort kri­ti­ker­ne til skam­me som så man­ge gan­ge før gen­nem sin 16 sa­e­so­ner lan­ge kar­ri­e­re – el­ler som va­er­ten på BBC’s Match of the Day, Gary Li­ne­ker, skrev det på Twit­ter ef­ter Li­ver­pools ude­sejr på 2-1 over Tot­ten­ham i mid­ten af sep­tem­ber:

”Jeg twe­e­te­de en­gang, at jeg ik­ke rig­tig vid­ste, hvad Ja­mes Milner var på en fod­bold­ba­ne. Det gør jeg nu, og jeg skyl­der ham en und­skyld­ning. Han er en fan­ta­stisk, al­si­dig og in­tel­li­gent fod­bold­spil­ler. Min fejl.”

For det har nem­lig vist sig, at Ja­mes Milner er som skra­ed­der­sy­et til Jür­gen Kl­op­ps sy­stem med det hø­je og of­fen­si­ve pres, der får al­le kva­li­te­ter­ne frem i den ru­ti­ne­re­de, fy­si­ske og lø­be­sta­er­ke midt­ba­ne­mand, som i si­ne un­ge da­ge var en sko­le­stjer­ne på bå­de 100 me­te­ren og i de la­en­ge­re ter­ra­en­løb.

”Med den må­de vi spil­ler på, og med det tem­po som Pre­mi­er Le­ague bli­ver spil­let i, så hja­el­per det helt sik­kert at ha­ve så­dan en bag­grund,” som han selv sag­de det i et stort in­ter­view med The Ti­mes før Cham­pions Le­ague-fi­na­len i maj.

In­gen ar­bej­der sim­pelt hen hår­de­re på Li­ver­pool-hol­det end Ja­mes Milner, der ero­brer man­ge bol­de og har vist en frem­ra­gen­de ev­ne til med det sam­me at slå den pra­e­cist mod hol­dets uhyg­ge­li­ge an­greb­s­trio i form af Mo­ha­med Sa­lah, Ro­ber­to Fir­mi­no og Sa­dio Mané.

Ja, i sid­ste sa­e­son slog han end­da en re­kord i Eu­ro­pa, da han med ni as­sists over­ha­le­de

bå­de Ney­mar og Way­ne Roo­ney og le­ve­re­de flest op­la­eg i en Cham­pions Le­ague-sa­e­son no­gen­sin­de, hvil­ket alt­så og­så var med til at ba­e­re Li­ver­pool he­le vej­en frem til fi­na­len. Og i den­ne om­gang er han fort­sat i sam­me stil, mens dy­re Keï­ta og Fa­bin­ho har til­bragt over­ra­sken­de me­get tid på ba­en­ken, så man må si­ge, at Ja­mes Milner er nå­et me­get langt trods en vis po­r­tion skep­sis fra om­ver­de­nen gen­nem den lan­ge kar­ri­e­re – og han gør det end­da på fa­vo­rit­plad­sen på den cen­tra­le midt­ba­ne.

TUNG TØRN PÅ VEN­STRE BACK

Ja­mes Milner duk­ke­de op i den en­gel­ske fod­bold­ver­den helt til­ba­ge i novem­ber 2002, da han som 16-årig de­bu­te­re­de for fa­vo­rit­klub­ben Le­eds, og der gik kun en må­ned, før han i en al­der af 16 år og 309 da­ge blev den den­gang yng­ste målsco­rer i Pre­mi­er Le­ague, da han score­de mod Sun­der­land, og der­med over­ha­le­de Ever­tons Way­ne Roo­ney, der hav­de ta­get re­kor­den et par må­ne­der før, fem da­ge før han selv fyld­te 17.

Men ti­den i Le­eds blev kort, for klub­ben var i øko­no­misk kri­se, så det sto­re ta­lent på kan­ten røg til Newcast­le, hvor ma­na­ger Bob­by Rob­son blev fy­ret kort ef­ter, og hvor ef­ter­føl­ge­ren Gra­e­me So­u­ness ik­ke kun­ne se me­get fi­dus i te­e­na­ge­ren fra El­land Ro­ad.

”Vi kom­mer al­drig til at vin­de no­get i Newcast­le med et hold fuld af Ja­mes Milner-ty­per,” sag­de ma­na­ge­ren, før et salg til Aston Vil­la gik i va­sken, da So­u­ness ik­ke fik fat på Bay­ern Mün­chens Ba­sti­an Schwe­in­stei­ger, som han hav­de hå­bet på.

Men Milner ka­em­pe­de sig til­ba­ge på Newcast­le-hol­det og blev så med et par års for­sin­kel­se solgt til Aston Vil­la, hvor han fik stor suc­ces som cen­tral midt­ba­ne­spil­ler og blev ud­ta­get til Årets Pre­mi­er Le­ague-hold i 2009/10-sa­e­so­nen ef­ter syv mål og 12 as­sists for Bir­m­ing­ham-klub­ben, der for an­den sa­e­son i tra­ek slut­te­de på en sjet­te­plads un­der Mar­tin O’Neill.

Den pra­e­sta­tion gav ham et skif­te til Man­che­ster Ci­ty, der lag­de en kvart mil­li­ard kro­ner for den 24-åri­ge Milner, men selv om han run­de­de de 200 kam­pe for Ci­ty gen­nem fem sa­e­so­ner og bå­de vandt to en­gel­ske mester­ska­ber og FA Cup­pen, blev det ik­ke, som han hav­de hå­bet på. For han spil­le­de al­drig fast – han var for ek­sem­pel ik­ke på ba­nen, da Ci­ty vandt det før­ste mester­skab på Ser­gio Agüeros se­ne mål mod QPR i 2012 – og når han spil­le­de, var det sja­el­dent på fa­vo­rit­plad­sen cen­tralt, men me­re ude på kan­ter­ne.

”Jeg spil­le­de kun en sa­e­son på midt­ba­nen for Aston Vil­la, og det fik Ci­ty til at bru­ge en enorm sum pen­ge på mig. Men jeg fik al­drig chan­cen og blev i ste­det en al­l­ro­und-spil­ler for dem. Det var en skuf­fel­se for mig, at jeg ik­ke fik må­ske 20 kam­pe cen­tralt, så jeg kun­ne vi­se folk, hvad jeg kun­ne.”

”Jeg kun­ne bli­ve Må­ne­dens Spil­ler i Ci­ty og så ik­ke spil­le de na­e­ste tre, fi­re, fem kam­pe. Jeg snak­ke­de me­get med le­del­sen i Ci­ty om det, og de sag­de al­drig no­get skidt om mig. De så mig som en vig­tig del af klub­ben. Det hand­le­de me­re om, hvor de så mig på ba­nen. Og når vi nå­e­de frem til fi­na­ler og den slags var au­to­mat-re­ak­tio­nen, at jeg ik­ke skul­le spil­le.”

”Så­dan var det. Jeg kun­ne sag­tens va­e­re ble­vet i Ci­ty fi­re-fem år me­re og va­e­re med til at vin­de ting, men over de kom­men­de år vil­le jeg ik­ke ha­ve spil­let så me­get, og jeg vil spil­le så me­get, som jeg kan.”

”Her har jeg på for­nem­mel­sen, at hvis jeg spil­ler godt, så be­hol­der jeg og­så trøj­en. Det er op til mig,” sag­de Milner i som­me­ren 2015, da han brug­te sit kon­trak­t­ud­løb på at skif­te til Li­ver­pool og der­med og­så brød sin fars på­bud om al­drig at ik­la­e­de sig en rød fod­bold­trø­je, hvil­ket nu hav­de mest re­la­tion til Le­eds’ an­streng­te for­hold til Man­che­ster Uni­ted.

Et par uger se­ne­re rej­ste Li­ver­pool-kan­ten Ra­he­em Ster­ling i øv­rigt den an­den vej, hvil­ket på det tids­punkt vir­ke­de som et skidt byt­te for Li­ver­pool, men det vi­ste sig fak­tisk at en­de med at styr­ke beg­ge klub­ber.

I den før­ste sa­e­son på An­fi­eld spil­le­de den nu 29-åri­ge Ja­mes Milner me­re, end han no­gen­sin­de hav­de gjort før. Det blev til 3862 mi­nut­ter i 45 kam­pe, og selv om Li­ver­pool un­der­vejs skif­te­de ma­na­ger fra Bren­dan Rod­gers til Jür­gen Kl­opp, nå­e­de hol­det og­så he­le vej­en til Eu­ro­pa Le­ague-fi­na­len, der dog blev tabt til Se­vil­la, men hvor Milner mod-

➜ sat ti­den i Man­che­ster spil­le­de fra start – og det end­da som anfører.

Men sa­e­so­nen ef­ter blev et stort til­ba­ge­skridt for midt­ba­ne­man­den, der godt nok spil­le­de man­ge mi­nut­ter igen, men nu gjor­de det som en nødt­vun­gen ven­stre back.

”Det var jeg ik­ke til­freds med, hvis jeg skal va­e­re ae­r­lig, men man gør, hvad man bli­ver bedt om for hol­det. Ma­na­ge­ren bad mig om at spil­le plad­sen, og jeg gjor­de det så godt, som jeg kun­ne.”

”Før­ste gang, jeg spil­le­de ven­stre back, var mod Man­che­ster Uni­ted i Eu­ro­pa Le­ague. Al­ber­to Moreno var ska­det, og ma­na­ge­ren gav mig et valg: Vil­le jeg helst spil­le høj­re el­ler ven­stre back? Mit svar var, at det var som at spør­ge mig om, hvem af mi­ne hold­kam­me­ra­ter jeg helst så sam­men med min ko­ne. Hans en­gelsk var dog ik­ke så godt den­gang, så jeg tror ik­ke, at han for­stod det,” sag­de Ja­mes Milner i et ny­ligt in­ter­view med FourFourTwo.

PAENE ORD FRA SO­U­NESS

Ef­ter en sa­e­son i hol­dets tje­ne­ste på ba­ck­en vend­te han til­ba­ge til midt­ba­nen fra star­ten af 2017/18-sa­e­so­nen, men selv om han spil­le­de 47 kam­pe gen­nem sa­e­so­nen og end­te med at stå i star­top­stil­lin­gen til en Cham­pions Le­ague-fi­na­le, var vej­en der­til ik­ke ba­re åben og far­bar. For ek­sem­pel spil­le­de han kun 16 kam­pe fra start i Pre­mi­er Le­ague, mens Em­re Can og spe­ci­elt Alex Oxla­de-Cham­ber­lain fik mi­nut­ter­ne i ste­det. Men så blev beg­ge spil­le­re ska­det, mens Milner blev bed­re og bed­re i spe­ci­elt Cham­pions Le­ague, og nu er Can i Ju­ven­tus og den uhel­di­ge Oxla­de-Cham­ber­lain er ude i he­le den­ne sa­e­son med sit øde­lag­te knae.

Så selv om frem­ti­dens midt­ba­ne på An­fi­eld me­get vel kun­ne va­e­re Keï­ta, Fa­bin­ho og Oxla­de-Cham­ber­lain, så er nu­ti­dens i høj grad med Ja­mes Milner i en cen­tral rol­le, for han drop­pe­de lands­hol­det ef­ter EM i 2016 og med 61 land­skam­pe på cv’et og var der­med mod­sat Jor­dan Hen­der­son frisk fra før­ste fløjt af den nye sa­e­son, hvor han har va­e­ret frem­ra­gen­de.

”Det er ik­ke op til mig at vur­de­re he­le hans kar­ri­e­re, men for mig ser det ud som om, at han er på top­pen af den li­ge nu,” sag­de ma­na­ger Jür­gen Kl­opp i sid­ste må­ned, mens Gra­e­me So­u­ness i sin nye rol­le som fod­bold-eks­pert og­så er kom­met på an­dre tan­ker om Ja­mes Milners va­er­di. For i we­e­ken­dens de­bat om Man­che­ster Uni­teds Paul Pog­ba var den gam­le Newcast­le-ma­na­ger ik­ke i tvivl.

”Jeg vil­le va­el­ge Milner hver ene­ste dag. Han er en rig­tig fod­bold­spil­ler. Hvem vil­le jeg helst spil­le imod? Paul Pog­ba. Jeg vil­le ik­ke ha­ve lyst til at spil­le mod Milner. For med Pog­ba hand­ler det kun om hans eget spil. Han kom­mer ik­ke til at stop­pe en mod­stan­der, han la­der dem spil­le. At ha­ve bol­den er kun halv­de­len af spil­let. Hvis man vil va­e­re en top­spil­ler, så skal man og­så stop­pe den mod­stan­der, der har bol­den,” sag­de So­u­ness.

Det gør Ja­mes Milner. Han lø­ber me­re end de fle­ste, han ta­ck­ler, og han sen­der hur­tigt bol­den frem i de far­li­ge zo­ner igen – og han gør det fra fa­vo­rit­plad­sen på den cen­tra­le midt­ba­ne. Så selv om for­vent­nin­gen på for­hånd var, at hans tid på top­pen må­ske så småt var ved at rin­de ud med de nye ind­køb, så har han i ste­det løf­tet sit spil og gjort sig uund­va­er­lig på et Li­ver­pool-mand­skab, hvor han og­så er den ene­ste, der har er­fa­ring med at vin­de mester­ska­ber ud­over den til­ba­ge­vend­te an­gri­ber Da­ni­el Stur­rid­ge, der spil­le­de en hånd­fuld kam­pe for Chel­sea i 09/10-sa­e­so­nen.

Hans mål med skif­tet fra Man­che­ster Ci­ty til Li­ver­pool var at spil­le me­re og ger­ne gø­re det på den cen­tra­le midt­ba­ne, hvil­ket er lyk­ke­des, og sam­ti­dig har han og­så spil­let fra start i de tre fi­na­ler, som Li­ver­pool har spil­let i den pe­ri­o­de. De har godt nok ik­ke vun­det no­gen, men det er sta­dig at reg­ne som et frem­skridt for Ja­mes Milner, der selv­føl­ge­lig er klar fra start i søn­da­gens sto­re topkamp mod Man­che­ster Ci­ty.

Beg­ge hold er sta­dig ube­sej­re­de i liga­en og lig­ger si­de om si­de i ta­bel­len ef­ter de før­ste syv run­der mod­sat den­ne tid sid­ste år, hvor Ci­ty al­le­re­de var syv po­int for­an Li­ver­pool. Men kan det vir­ke­lig la­de sig gø­re at luk­ke et hul på 25 po­int og der­med må­ske og­så vin­de det før­ste mester­skab til An­fi­eld si­den 1990 ef­ter den før­ste tur i Cham­pions Le­ague-fi­na­len si­den 2007?

”Po­kal­tur­ne­rin­ger er no­get an­det end Pre­mi­er Le­ague-fod­bold, men over de se­ne­ste par sa­e­so­ner sy­nes jeg, at vi er ble­vet me­re sta­bi­le. Vi har vist, at vi kan slå al­le ty­per af hold nu. Top­hold, min­dre hold, hold der kom­mer og par­ke­rer bus­sen.”

”Vi har va­er­k­tø­jer­ne til at gø­re det. Det hand­ler ba­re om at kun­ne gø­re det over 38 kam­pe. Det er der­for, at det er så sva­ert, for man skal gø­re det hver ene­ste uge. Vi har vist, at vi kan, men det er let at snak­ke. Det hand­ler om at gå ud og gø­re det igen og igen,” sag­de Ja­mes Milner til FourFourTwo med ord, der kun­ne pas­se på ham selv og de frem­skridt, han har gjort si­den de sta­dig fi­ne ti­der i Ci­ty, der ba­re al­drig gav det se­ne gen­nem­brud, som han nu har få­et i Li­ver­pool.

”Til­ha­en­ger­ne i Ci­ty var al­tid frem­ra­gen­de over for mig, da jeg spil­le­de der, og det har va­e­ret godt at se, hvor godt klub­ben har gjort det. Jeg vil­le el­ske, hvis de blev num­mer to ef­ter Li­ver­pool,” sag­de midt­ba­ne­man­den i det ny­li­ge in­ter­view med det en­gel­ske fod­bold­ma­ga­sin. ✖

Ja­mes Milner bru­ger sin fy­sik til at stop­pe Man­che­ster Ci­tys Ga­bri­el Jesus i sid­ste sa­e­sons Cham­pions Le­ague-kvart­fi­na­le på An­fi­eld. Fo­to: Ant­ho­ny Dev­lin/Ritzau Scan­pix

Jür­gen Kl­opp har va­e­ret me­get til­freds med Ja­mes Milner og sag­de for ny­lig: ”Nog­le spil­le­re kan spil­le til de er 36, 37, ja selv 38 år, og med den fy­sik han har, er jeg ret sik­ker på, at ”Mil­ly” er en af dem, hvis han er hel­dig at und­gå ska­der. Af­slut­nin­gen på kar­ri­e­ren er i hvert fald langt va­ek, og hans vil­je til he­le ti­den at bli­ve bed­re er ex­cep­tio­nel,” sag­de Li­ver­pool-ma­na­ge­ren. Fo­to: Javi­er So­ri­a­no/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.