JACKSONS DEROUTE

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - JACKSON MARTÍNEZ - TEKST: SEBASTIAN STANBURY @SebStan­bury

En­gang var han en af Eu­ro­pas bed­ste og ud­set til at va­e­re den na­e­ste i ra­ek­ken af su­pe­ran­gri­be­re i en spansk stor­klub. I dag spil­ler han i bun­den af den po­rtu­gi­si­ske liga ef­ter et fejl­sla­gent op­hold langt mod øst. Hvor gik det galt for Jackson Martínez?

Der sker så me­get på trans­fer­mar­ke­dets sid­ste da­ge, at man når at re­gi­stre­re, men ik­ke re­flek­te­re over de man­ge uven­te­de hand­ler, der plud­se­lig op­står. Der gem­mer sig et va­eld af hi­sto­ri­er fra fod­bol­dens ufor­ud­si­ge­li­ge ver­den; hi­sto­ri­er om frem- og til­ba­ge­gang.

Hvem hav­de for ek­sem­pel reg­net med, at Eric Maxim Choupo-Mo­ting, der ryk­ke­de ned med Sto­ke, vil­le en­de med at bli­ve hold­kam­me­rat med Ney­mar og Ky­li­an Mbap­pé i Pa­ris Saint-Ger­main? Nog­le bed må­ske og­så ma­er­ke i, at den gam­le Pep Guardiola-ynd­ling Isaac Cu­en­ca, tid­li­ge­re FC Bar­ce­lo­na, skif­te­de fra is­ra­el­ske Ha­po­el Be’er She­va til CF Reus i den na­est­bed­ste span­ske ra­ek­ke – hvor han i øv­rigt end­nu ik­ke har få­et lov til at spil­le, for­di liga­en ik­ke har god­kendt hans kon­trakt. Og med dan­ske øj­ne var det be­ma­er­kel­ses­va­er­digt at se fa­er­dig­gø­rel­sen af Mik­kel Du­e­lunds skif­te til Dy­na­mo Ki­jev.

Og så var der Jackson Martínez. Han duk­ke­de plud­se­lig op på en etårig le­je­af­ta­le i Por­ti­mo­nen­se SC, der på da­va­e­ren­de tids­punkt lå sidst i den po­rtu­gi­si­ske liga. Hvis man no­te­re­de sig den nyhed, var det som at bli­ve min­det om en sang, man en­gang holdt af, men som man ik­ke hav­de hørt i fle­re år. Det er man­ge sa­e­so­ner si­den, at Martínez var en re­le­vant ak­tør i den in­ter­na­tio­na­le top­fod­bold. I vin­te­r­en 2016 for­lod han At­léti­co Madrid ef­ter et skuf­fen­de hal­vår, og si­den er han gle­det end­nu la­en­ge­re ud på et si­despor i den ki­ne­si­ske liga. Han an­kom som et me­ga­navn, men end­te med at bli­ve en af de stør­ste skuf­fel­ser blandt de se­ne­re års stjer­ne­til­gang.

Og nu spil­ler co­lom­bi­a­ne­ren, som en­gang var den stør­ste stjer­ne i po­rtu­gi­sisk fod­bold, for et bund­hold i liga­en, hvor han li­ge nu end ik­ke er star­ter. Hvor­dan end­te det dog der – og kan det gå den an­den vej?

FIASKO I MADRID OG GUANGZHOU

Gen­nem de se­ne­ste na­e­sten to år­ti­er har få klub­ber haft den sam­me per­le­ra­ek­ke af an­grebs­pro­fi­ler som At­léti­co Madrid. Det be­gynd­te med hjem­meav­le­de Fer­nan­do Tor­res og fort­sat­te med Ser­gio Agüero, Die­go For­lán, Ra­da­mel Falcao, Die­go Cos­ta, David Vil­la, Ma­rio Mandzukic og An­to­i­ne Gri­ez­mann.

Jackson Martínez var helt op­lagt som na­e­ste sto­re 9’er på Esta­dio Vi­cen­te Cal­derón. I 2012 kom han til Por­to fra me­xi­can­ske Chi­a­pas, og i si­ne tre sa­e­so­ner i Portu­gal blev han hvert år liga­top­sco­rer. I alt la­ve­de han na­e­sten 100 mål, in­den han i 2015 skif­te­de til At­léti­co Madrid. For­vent­nin­ger­ne var sto­re. Martínez del­te bå­de na­tio­na­li­tet, tid­li­ge­re klub og må­l­na­e­se med iko­net Ra­da­mel Falcao, der hav­de for­ladt klub­ben to år for­in­den med et målsnit på 0,83 mål per kamp. Det stod hur­tigt klart, at Jackson Martínez ik­ke kun­ne må­le sig med den sta­ti­stik.

Han score­de i sin an­den kamp mod Se­vil­la, og han fulg­te se­ne­re op med mål mod Va­len­cia og i Cham­pions Le­ague mod FC Asta­na, men det var og­så det. Et halvt år in­de i det span­ske op­hold hav­de Martínez end­nu til go­de at over­be­vi­se.

”Det, der hol­der mig po­si­tiv, er, at han tid­li­ge­re har op­le­vet ik­ke at star­te godt og lang­somt vok­se sig ind på et hold,” for­sva­re­de Die­go Si­meo­ne midt i ja­nu­ar sit som­me­rind­køb. To uger se­ne­re hav­de spa­ni­er­ne solgt ham til de ki­ne­si­ske me­stre Guangzhou Ever­gran­de.

”At Jackson for­la­der At­léti­co er min fejl. Det er ty­de­ligt, at når en spil­ler ik­ke spil­ler, er jeg an­svar­lig. Jackson hav­de en­ten ik­ke hel­det el­ler mu­lig­he­der­ne for at gø­re sit bed­ste, og jeg fø­ler mig skyl­dig. Det er den bed­ste be­slut­ning fra beg­ge si­der. Vi hå­ber ba­re, at Jackson igen kan bli­ve den spil­ler, vi for­ven­ter,” sag­de Si­meo­ne ef­ter af­ske­den i fe­bru­ar 2016.

”Da han skrev un­der, var vi al­le be­gej­stre­de. Jackson kom fra Por­to, hvor han var top­sco­rer og en af to­pan­gri­ber­ne. Sand­he­den er, at det ik­ke fun­ge­re­de. Vi så al­le, at Jackson ik­ke pas­se­de ind i trup­pen på grund af må­den, han ar­bej­de­de på. Men han blev al­drig be­brej­det, for vi så al­le, at han øn­ske­de at gø­re sit bed­ste, da han skrev un­der,” sag­de den da­va­e­ren­de anfører Ga­bi til Ra­dio Marca, hvil­ket Martínez ik­ke brød sig om at hø­re.

”Jeg hav­de stor op­bak­ning fra le­del­sen og tra­e­ne­ren. Dog be­gynd­te det at gå skidt. Det vig­tig­ste er at til­pas­se sig det nye holds stil og spil­lestil, og jeg til­pas­se­de mig ty­de­lig­vis ik­ke sa­er­ligt godt. Da jeg rej­ste, var det trist at hø­re mi­ne kol­le­ger si­ge, jeg ik­ke var de­di­ke­ret til hol­det,” sag­de co­lom­bi­a­ne­ren til tv-sta­tio­nen Por­to Ca­nal cir­ka et år se­ne­re.

På det tids­punkt var det og­så be­gyndt at gå galt i Ki­na. Jackson Martínez ko­ste­de Guangzhou Ever­gran­de 42 mil­li­o­ner eu­ro, 315 mil­li­o­ner kro­ner, hvil­ket den­gang var asi­a­tisk re­kord. Den er se­ne­re ble­vet over­gå­et af Alex Teixeira til Ji­angsu Su­ning samt Oscar og Hulk til Shang­hai SIPG, hvor Mads Davidsen er tek­nisk di­rek­tør. Daily Te­le­graph op­gjor­de i 2017, at Martínez i alt var ble­vet hand­let for cir­ka 650 mil­li­o­ner kro­ner, hvil­ket sam­men­lagt gjor­de ham til fod­bold­hi­sto­ri­ens 20. dy­re­ste spil­ler. Men Guangzhou fik ik­ke va­lu­ta for pen­ge­ne. An­gri­be­ren lag­de el­lers ud med at sco­re i si­ne tre før­ste kam­pe, men snart blev han ska­det og var ude i fi­re må­ne­der. Da han vend­te til­ba­ge, var han pri­ma­ert ind­skif­ter og fik kun en hånd­fuld kam­pe, in­den ska­der­ne igen tog over. I ok­to­ber 2016, ni må­ne­der ef­ter sin an­komst, spil­le­de han sid­ste kamp for klub­ben.

Det var en drilsk ska­de i ven­stre an­kel, som blev ved med at gi­ve an­gri­be­ren pro­ble­mer. På Martínez’ In­s­ta­gram-kon­to kun­ne man lø­ben­de føl­ge med i genop­tra­e­nin­gen via bil­le­der fra la­e­ge­kli­nik­ker el­ler styr­ke­tra­e­nings­lo­ka­ler, of­te ledsa­get af et op­ti­mi­stisk hash­tag om frem­skridt og vil­jestyr­ke og så li­ge et re­li­gi­øst bud­skab til at slut­te med. Men ef­fek­ten af det sto­re ar­bej­de var la­en­ge om at kom­me. Ank­len blev ik­ke bed­re. I for­å­ret 2018 var det så grelt, at Guangzhou Ever­gran­de end ik­ke re­gi­stre­re­de ham som spil­ler for den kom­men­de sa­e­son.

DROP­PE­DE DET CARIBISKE HAV

I som­mer var der hi­sto­ri­er om nye ar­bejds­gi­ve­re til Jackson Martínez, men spil­le­ren, som en­gang blev be­skre­vet som et em­ne i FC Bar­ce­lo­na og de stør­ste Pre­mi­er Le­ague-klub­ber, og som end­te i At­léti­co Madrid, blev pri­ma­ert ryg­tet til lan­de, hvor han tid­li­ge­re hav­de haft suc­ces – Co­lom­bia, Me­xi­co og Portu­gal. Blandt an­det skrev po­rtu­gi­si­ske me­di­er, at han var på øn­ske­li­sten hos ho­ved­stads­klub­ben Spor­ting CP, men det vi­ste sig ef­ter­føl­gen­de at va­e­re om­vendt: Det var spil­le­rens agent, der hav­de til­budt Martínez til Spor­ting, som hav­de sagt nej.

Så Jackson Martínez hav­ne­de på en langt min­dre pro­fi­le­ret adres­se; Por­ti­mo­nen­se Spor­ting Clu­be i Por­timão, helt ne­de på Al­gar­ve­ky­sten, hvor han fik en etårig le­je­af­ta­le. Por­ti­mo­nen­se har al­drig spil­let no­gen be­tyd­nings­fuld rol­le i po­rtu­gi­sisk fod­bold, da slet ik­ke sam­men­lig­net med Martínez tid­li­ge­re klub, de 28-dob­bel­te me­stre fra Por­to, men co­lom­bi­a­ne­ren var glad for at ha­ve fun­det et nyt sted at spil­le fod­bold.

”Jeg gi­ver ik­ke op, så jeg er sik­ker på, at jeg kom­mer til at spil­le igen. I mit ho­ved har jeg lagt ska­den bag mig, og jeg vil ind på ba­nen og gø­re mit bed­ste,” sag­de han til me­di­et CM.

Han af­vi­ste, at Por­ti­mo­nen­ses fans skul­le for­ven­te den sam­me spil­ler, som han hav­de va­e­ret i Por­to.

”Mit mål er ik­ke at over­gå, hvad jeg har op­nå­et. Mit mål er at over­gå de to år, hvor jeg ik­ke har spil­let,” sag­de han, men hans nye tra­e­ner Antó­nio Folha, tid­li­ge­re po­rtu­gi­sisk lands­holds­spil­ler og as­si­stent­tra­e­ner for Por­to, gla­e­de­de sig over for­sta­er­k­nin­gen.

”Vi har at gø­re med en god an­gri­ber. Jeg ken­der ham godt, ef­ter­som han var min spil­ler i FC Por­to, da jeg var Lu­is Ca­stros as­si­stent,” sag­de Fal­ho, der nok sluk­ke­de en del ban­ge anel­ser i fank­red­sen, da han blev spurgt, om Martínez nu og­så var ov­re sin an­kel­ska­de:

”Selv­føl­ge­lig!” sva­re­de han ba­re.

Og ved først giv­ne lej­lig­hed, en hjem­me­kamp i liga­en mod Vitória Gu­i­marães, send­te Folha sin le­jes­vend på ba­nen.

”At se ham lø­be der, i 25-30 mi­nut­ter, med den gla­e­de gi­ver mig stor til­freds­hed. Ef­ter alt, hvad der er sket, kan han sta­dig ska­be gla­e­de, når han lø­ber på ba­nen. Om det gør ondt el­ler ej, ved jeg ik­ke, men det er mu­ligt. Han si­ger det ik­ke, men hans vil­je er stor,” sag­de tra­e­ne­ren.

”Som 31-årig kun­ne han va­e­re ta­get til det caribiske hav med sin ko­ne og si­ne børn, men det har han op­gi­vet i for­sø­get på at gen­star­te sin kar­ri­e­re el­ler for­sø­ge at spil­le og ha­ve det sjovt.”

Por­ti­mo­nen­se er krav­let op på na­est­sid­ste­plad­sen i Portu­gal, Jackson Martínez fik og­så spil­le­tid i den ef­ter­føl­gen­de kamp mod Despor­ti­vo Aves. Det sto­re fod­bold­me­die A Bo­la rap­por­te­rer, at han har vist god form på tra­e­nings­ba­nen, så der er til­sy­ne­la­den­de ik­ke ta­le om, klub­ben har le­jet kat­ten i sa­ek­ken og hen­tet en spil­ler, der re­elt er for ska­det til at spil­le fod­bold. Der er en mu­lig­hed for, at han kan bli­ve en pro­fil, som han tid­li­ge­re har va­e­ret.

Det er ba­re la­en­ge si­den. ✖

Jackson Martínez blev pra­e­sen­te­ret i Por­timão midt i sep­tem­ber. Fo­to: An­dré Vi­di­gal/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.