GAVEODDS PÅ HJEMMESTAERKE PORTUGISERE

Der er gang i de eu­ro­pa­ei­ske liga­er op til land­skampspau­sen. Be­søg tips­bla­det.dk/spil for fle­re og ak­tu­el­le spiltips

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - FEINSCHMECKER -

FRE­DAG KL. 19.00

San­ta Cla­ra - Cha­ves, Over 2,5 mål 2,12 @ UNIBET

San­ta Cla­ra ind­led­te sa­e­so­nen med at ta­be 0-1 ude til Maríti­mo, men si­den har Os Açore­a­nos holdt må­l­fest i liga­en, hvor samt­li­ge af de ef­ter­føl­gen­de kam­pe er gå­et over linj­en på 2,5 mål. Helt så kon­se­kven­te har man ik­ke va­e­ret hos Cha­ves, som dog har spil­let tre af de sid­ste fi­re kam­pe til over 2,5 mål, mens og­så pre­mi­e­ren blev må­l­rig i form af et 0-5-ne­der­lag til FC Por­to.

Cha­ves for­må­e­de at sco­re i 7 af 10 ude­kam­pe sid­ste sa­e­son, mens man blot holdt må­let rent i hver fjer­de kamp. De sid­ste seks ude­kam­pe er da og­så al­le endt med mindst tre scor­in­ger. Op­ryk­ker­ne fra San­ta Cla­ra score­de i 8 af 10 hjem­me­kam­pe sid­ste sa­e­son, mens hol­dets tre før­ste hjem­me­kam­pe i den bed­ste ra­ek­ke er endt med hen­holds­vis seks, seks og fi­re scor­in­ger.

Og da hver­ken San­ta Cla­ra el­ler Cha­ves har nye ska­des­be­kym­rin­ger om of­fen­si­ve spil­le­re, sa­et­ter jeg pen­ge­ne på en må­l­rig fre­dagskamp på Está­dio de São Mi­gu­el til paene od­ds 2,12.

LØR­DAG KL. 16.00

Crystal Pa­la­ce - Wol­ver­hamp­ton, Wil­fri­ed Zaha sco­rer 3,45 @ UNIBET

Crystal Pa­la­ce har blot vun­det én kamp si­den pre­mi­e­re­sej­ren ude over Ful­ham, og det skyl­des ik­ke mindst be­sva­er­lig­he­der med at om­sa­et­te bold­be­sid­del­sen til far­li­ge chan­cer. Ten­den­sen har isa­er va­e­ret ty­de­lig på Sel­hurst Park, hvor Pa­la­ce ik­ke har sco­ret i sa­e­so­nens før­ste tre kam­pe. Det er ik­ke set va­er­re si­den 2004, hvor hol­det gik fi­re hjem­me­kam­pe i tra­ek uden mål.

Pa­la­ce vil uden tvivl va­e­re op­sat­te på at slet­te det ke­de­li­ge nul, hvil­ket og­så bør va­e­re mu­ligt imod Wol­ver­hamp­ton. Op­ryk­ker­ne har im­po­ne­ret med di­rek­te spil, hvil­ket for­ment­lig pas­ser fint til Crystal Pa­la­ce, som ik­ke gik må­l­lø­se fra ba­nen i en ene­ste af sid­ste sa­e­sons syv ube­sej­re­de hjem­me­kam­pe mod de øv­ri­ge mid­ter­hold.

Wil­fri­ed Zaha har ik­ke sco­ret mål i de sid­ste to kam­pe, og det er den la­eng­ste mål­pau­se si­den marts. Den 25-åri­ge of­fen­siv­spil­ler er dog sta­dig man­den med magi­en for Pa­la­ce, hvor han lig­ger højt i sta­ti­stik­ker­ne over bå­de of­fen­si­ve af­le­ve­rin­ger og af­slut­nin­ger. Og så har Zaha alt­så al­le­re­de sco­ret tre mål i sa­e­so­nens før­ste seks kam­pe, hvil­ket gør od­ds 3,45 på sa­e­so­nens før­ste hjem­me­ba­nescor­ing til et god­kendt spil.

LØR­DAG KL. 16.00 Lei­ce­ster - Ever­ton, X 3,50 @ BETFAIR

Ever­ton var knivskar­pe i sid­ste run­des hjem­me­kamp, som blev vun­det med 3-0 over Ful­ham. The Tof­fe­es er der­med op­pe på tre run­der i tra­ek uden et uaf­gjort re­sul­tat, hvil­ket pres­ser ind­sat­sen til lør­da­gens kamp op på 80 kro­ner.

Mod­stan­de­ren er Lei­ce­ster, som slut­te­de sep­tem­ber af med pligtsej­re over Hud­der­s­fi­eld og Newcast­le. Det be­ty­der og­så, at The Foxes nu er op­pe på he­le 11 Pre­mi­er Le­ague-kam­pe i tra­ek uden et uaf­gjort re­sul­tat, så det er vel kun på ti­de med et X på King Power Sta­di­um lør­dag.

Regn­skab for ”Ever­ton-eks­pe­ri­men­tet”: Ind­skud i den­ne runde: 80 kr. Sam­let ind­skud: 200 kr.

Sam­let ge­vinst: 148 kr.

Sam­let pro­fit: -52 kr.

LØR­DAG KL. 19.00

Ma­ri­ti­mo - Gu­i­ma­ra­es, 1 2,40 @ BETFAIR

Maríti­mo er uden sejr i de sid­ste tre kam­pe, hvis 1-3-ne­der­la­get til Spor­ting i po­kal­tur­ne­rin­gen med­reg­nes. Det lil­le form-

dyk aen­drer dog ik­ke ved, at de rød/grøn­ne tra­di­tio­nelt er uhy­re sta­er­ke på Está­dio dos Bar­reiros i Ma­deira, hvor blot tre af de se­ne­ste 35 kam­pe har re­sul­te­ret i et ne­der­lag.

Og­så Vi­to­ria de Gu­i­ma­ra­es kan se til­ba­ge på tre sej­rs­lø­se kam­pe i tra­ek, mens pan­de­ryn­ker­ne for al­vor vok­ser sig dy­be, når sta­ti­stik­ker­ne for hol­dets kam­pe på ude­ba­ne gran­skes. Her har de hvi­de nem­lig tabt 11 af de 13 se­ne­ste kam­pe, mens man i øv­rigt har ind­kas­se­ret mindst to mål i syv af de sid­ste ot­te kam­pe på frem­me­de ba­ner.

Hjem­me­hol­det får Lucas Áfri­co til­ba­ge fra ka­ran­ta­e­ne, hvor­for tra­e­ner Claú­dio Bra­ga kan va­el­ge helt frit fra den ska­des­fri trup. Od­ds 2,40 på hjem­me­sejr vir­ker der­for som en flot be­ta­ling, mens me­re for­sig­ti­ge spil­le­re kan gar­de­re spil­let med draw no bet-va­ri­an­ten med tan­ke på, at 10 af 32 ube­sej­re­de Maríti­mo-hjem­me­kam­pe er endt uaf­gjort.

SØN­DAG KL. 12.00

Ho­bro - FC Nord­s­ja­el­land, 2 (AHC -1,5) 3,50 @ UNIBET

FC Nord­s­ja­el­land vi­ste sig fra hol­dets mest ef­fek­ti­ve si­de, da Søn­derjyskE blev be­sej­ret med 4-1 i sid­ste spil­ler­un­de. Det bør gi­ve kul­de­gys­nin­ger hos Ho­bro-tra­e­ner Al­lan Kuhn, som har set sit hold ind­kas­se­re 10 mål ale­ne i de to sid­ste kam­pe.

Sam­let har Kuhn blot vun­det én af 11 kam­pe som tra­e­ner for Ho­bro, der fort­sat er hårdt ram­te på spil­ler­fron­ten med Ed­gar Ba­bay­an, Mar­tin Mik­kel­sen og Ja­cob Tjør­ne­lund på ska­des­li­sten sam­men med top­sco­rer Pål Ale­xan­der Kir­ke­vold, mens der i skri­ven­de stund og­så er tvivl om Em­ma­nu­el Sab­bi.

FC Nord­s­ja­el­lands 4-1-sejr over Søn­derjyskE gør, at Farum-hol­det har vun­det al­le fi­re kam­pe i den­ne sa­e­son med mindst to mål. I sid­ste sa­e­son vandt Ti­gre­ne fem af seks ude­kam­pe med to el­ler fle­re mål og lagt sam­men med det fak­tum, at Ho­bro har tabt seks af syv kam­pe i den­ne sa­e­son med mindst to mål, så lig­ner od­ds 3,50 på en kom­forta­bel ude­sejr her et od­ds med ge­di­gen va­er­di.

SØN­DAG KL. 17.30

Li­ver­pool - Man­che­ster Ci­ty, X 3,60 @ NORDICBET

Li­ver­pool er op­pe på tre sej­rs­lø­se kam­pe i tra­ek ef­ter det se­ne 0-1-ne­der­lag til Na­po­li i Cham­pions Le­ague ons­dag. Og selv om der er ik­ke er en no­gen skam i at ta­be po­int til hver­ken Na­po­li el­ler Chel­sea, så er det al­li­ge­vel ty­de­ligt, at Li­ver­pool ik­ke li­ge nu spil­ler på sam­me spr­ud­len­de top­ni­veau som i sid­ste sa­e­son.

Og­så Man­che­ster Ci­ty ar­bej­der me­re, end hol­det tryl­ler for ti­den. Fi­re sej­re i tra­ek med en målsco­re på 12-1 sen­der dog og­så et bud­skab om, at Gu­ar­di­o­las ma­end er fryg­tind­g­y­den­de – selv når tin­ge­ne ik­ke ram­mer de hø­je nag­ler.

Li­ver­pool tab­te i 2015/16-sa­e­so­nen med 0-1 til Man­che­ster Uni­ted, men el­lers står hol­det med syv sej­re og ot­te uaf­gjor­te i hjem­me­kam­pe mod The Big Six i ti­den un­der Jür­gen Kl­opp. Om­vendt har Pep Guardiola blot vun­det halv­de­len af si­ne 10 ude­kam­pe mod The Big Six. Li­ver­pools for­del af hjem­me­ba­ne op­ve­jes af Ci­tys sta­er­ke­re form, og i et topop­gør, hvor alt kan ske, me­ner jeg, va­er­di­en lig­ger i X’et til paene od­ds 3,60.

SØN­DAG KL. 18.00 AaB - Brønd­by, X 3,50 @ BETFAIR

Hver­ken AaB el­ler Brønd­by har li­ge nu suc­ces med at om­sa­et­te de spil­le­ma­es­si­ge am­bi­tio­ner til po­int, for selv om AaB egent­lig så fi­ne ud med to 5-0-sej­re i tra­ek, så faldt de og­så på en bil­lig bag­grund mod vin­ge­skud­te Ho­bro og re­ser­ve­s­pa­ek­ke­de Roskil­de. Og så tab­te AaB søn­dag 0-1 hjem­me til OB, hvor­for de rød/hvi­de nu blot har vun­det én af de sid­ste seks kam­pe i liga­en.

Me­get bed­re ser det som na­evnt ik­ke ud hos Brønd­by, som fort­sat sco­rer mål i en­mands­ha­e­ren Ka­mil Wilczek, mens de­fen­si­ven til gen­ga­eld ta­ger sig nog­le ge­val­di­ge blun­de­re. Fa­cit er fi­re po­int i de sid­ste syv kam­pe til Brønd­by, som dog har va­e­ret ri­me­ligt so­li­de på ude­ba­ne i den­ne sa­e­son.

Det lig­ner med an­dre ord et spa­en­den­de mat­chup mel­lem et Brønd­by-hold, som ger­ne vil pres­se ag­gres­sivt, og et AaB-mand­skab, som ik­ke vil kla­ge over mu­lig­he­den for at over­la­de ini­ti­a­ti­vet til ga­ester­ne. Der bli­ver kamp om hvert et gra­es­strå på Aal­borg Port­land Park, hvor Brønd­by har vun­det to af de sid­ste tre be­søg ef­ter en sti­me på knap seks år uden sej­re fra 2011 til 2016, og i et for­ven­te­lig ta­et op­gør lig­ner X til od­ds 3,50 ud­fal­det med mest va­er­di.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.