KL­OPP VS. GUARDIOLA I ENGLAND

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - JAMES MILNER -

31/12-2016: LI­VER­POOL – MAN­CHE­STER CI­TY 1-0

På årets sid­ste dag mød­tes Kl­opp og Guardiola for før­ste gang på en­gelsk gra­es, og respek­ten mel­lem de to var stor. Før kam­pen sag­de Guardiola så­le­des:

”Vo­res stil er ik­ke ens, men jeg kan rig­tig godt li­de den må­de, de spil­ler på. Må­ske er Kl­opp den bed­ste ma­na­ger i ver­den, når det ga­el­der om at byg­ge hold, der kan an­gri­ber en bag­ka­e­de med så man­ge spil­le­re fra det me­ste af ba­nen. De har en in­ten­si­tet med og uden bol­den, og det er ik­ke nemt.”

”Jeg la­er­te me­get før­ste gang, jeg mød­te hans hold i Tys­kland. Det var nyt, og det var ”wow.” Vi tab­te 4-2. Si­den da har jeg la­ert lidt me­re om at kon­trol­le­re den slags si­tu­a­tio­ner, men det var al­drig nemt. Når Kl­opp ta­ler om, at hans fod­bold er heavy me­tal, for­står jeg pra­e­cis, hvad han me­ner. Det er så ag­gres­sivt, og for til­ha­en­ger­ne er det rig­tig godt,” lød det fra Ci­ty-ma­na­ge­ren før den spil­le­ma­es­sigt lidt skuf­fen­de kamp på An­fi­eld, som Li­ver­pool vandt 1-0 på et tid­ligt ho­ved­støds­mål af Wi­j­nal­dum,

Chel­sea før­te dog sta­dig liga­en an, og ef­ter­føl­gen­de var Kl­opp og­så na­er­mest mest glad for, at hans hold hav­de holdt nul­let.

19/3-2017: MAN­CHE­STER CI­TY – LI­VER­POOL 1-1

Den tid­li­ge­re Man­che­ster Ci­ty-spil­ler Ja­mes Milner brag­te Li­ver­pool i front på et straf­fes­park kort ef­ter pau­sen, men ef­ter en stør­re tak­tisk ro­ke­ring kom Ci­ty sta­er­kt igen og fik ud­lig­net i det 69. mi­nut, da Ke­vin De Bruy­ne fandt Ser­gio Agüero med et pra­e­cist ind­la­eg. Og for Guardiola var det uaf­gjor­te re­sul­tat na­er­mest at reg­ne som en sejr ef­ter af­ske­den med Cham­pions Le­ague fi­re da­ge tid­li­ge­re ne­de i Mo­na­co.

”Det her er en af de mest sa­er­li­ge da­ge i mit liv. Ef­ter vo­res ne­der­lag i Cham­pions Le­ague var vi me­get tri­ste i et par da­ge, og vi snak­ke­de na­er­mest ik­ke til tra­e­ning. Li­ver­pool hav­de til gen­ga­eld he­le ugen til at for­be­re­de sig, men al­li­ge­vel kom vi her, og hvor vi dog løb og ka­em­pe­de. Vi vi­ste en fan­ta­stisk gejst,” sag­de Guardiola langt ef­ter Chel­sea på top­pen af liga­en.

”Me­re end no­gen­sin­de øn­sker jeg nu at hja­el­pe klub­ben – hvis de vil hol­de fast i mig – og ta­ge det na­e­ste skridt fremad. Jeg har en af­ta­le på tre år, jeg vil ger­ne bli­ve her i tre år og spil­le bed­re na­e­ste år.”

”Det ene­ste, vi mang­le­de i dag, var at sco­re fle­re mål. Man må va­e­re me­re ky­nisk for at op­nå de sto­re mål, og det var ik­ke kun i dag. Jeg har tit ta­enkt ”hvad kan jeg gø­re, så mi­ne spil­le­re sco­rer fle­re mål?” Men i min egen kar­ri­e­re score­de jeg 11 mål. Et mål om året. Så hvad kan jeg si­ge til Ser­gio Agüero?”

9/9-2017: MAN­CHE­STER CI­TY – LI­VER­POOL 5-0

Den 4. spil­ler­un­de i den nye tur­ne­ring bød på et tid­ligt topop­gør mel­lem to ube­sej­re­de mand­ska­ber, men kam­pen blev slet ik­ke den in­ten­se op­le­vel­se, de fle­ste hav­de for­ven­tet. Godt nok be­gynd­te Li­ver­pool bedst, selv om Agüero brag­te Ci­ty i front, men ef­ter 36 mi­nut­ter luk­ke­de kam­pen, da Li­ver­poo­lan­gri­be­ren Sa­dio Mané tro­e­de, han kun­ne nå at prik­ke til bol­den for­an Ci­tys frem­stormen­de må­l­mand Eder­son.

For det kun­ne han ik­ke. Eder­son kom først og fik i ste­det Manés knop­per i an­sig­tet, så Jo­nat­han Moss kun­ne ik­ke gø­re me­get an­det end at vi­se se­ne­ga­le­se­ren ud, selv om Sky-eks­pert Gary Ne­vil­le var af en an­den me­ning:

”Jeg sy­nes ik­ke, at den er til et rødt kort. Han har kun blik for bol­den. Det er lat­ter­ligt. Hvis han vin­der den ud­for­dring, har han frit løb mod mål. Eder­son gør det godt ved at nå ud, og Manés fod er og­så højt op­pe, men Jon Moss øde­lag­de kam­pen li­ge der. Han kun­ne ha­ve nø­je­des med en ad­var­sel,” lød det fra Ne­vil­le, der dog hav­de ret i, at det af­gjor­de kam­pen, selv om Jür­gen Kl­opp for­søg­te at styr­ke de­fen­si­ven ved at tra­ek­ke ny­er­hver­ve­de Mo­ha­med Sa­lah ud i pau­sen.

For der var in­tet at gø­re. Med en mand i over­tal løb de let­be­ne­de Ci­ty-an­gri­be­re cirk­ler om spe­ci­elt den tun­ge ester Rag­nar Kla­van og end­te med at vin­de med he­le 5-0 på to mål af Ga­bri­el Jesus og to af Leroy Sané.

14/1-2018: LI­VER­POOL – MAN­CHE­STER CI­TY 4-3

Ef­ter sin før­ste sa­e­son uden et tro­fae hav­de Pep Guardiola sat sit Ci­ty-mand­skab på di­rek­te kurs mod mester­ska­bet. Ef­ter 22 run­der stod hol­det uden ne­der­lag og med 20 sej­re samt et hul på 15 po­int ned til Man­che­ster Uni­ted og 18 til Li­ver­pool på fjer­de­plad­sen.

”Jeg kan ik­ke glemme den før­ste kamp, vi spil­le­de mod dem i sa­e­so­nen. Det forandrede sa­e­so­nen for Ci­ty på en po­si­tiv må­de og gav os et lil­le slag i nog­le uger. Det var uhel­digt, for det var en åben kamp. Det er folk selv­føl­ge­lig li­geg­la­de med nu, men det er sand­he­den. Men vi fik et rødt kort på det va­er­ste sta­dion i ver­den at va­e­re en mand i un­der­tal. Wow. Vi hav­de ik­ke en chan­ce,” sag­de Kl­opp in­den kam­pen, hvor han fik ha­evn.

For på 10 mi­nut­ter ef­ter pau­sen gik Li­ver­pool fra 1-1 til 4-1, og selv om ube­sej­re­de Ci­ty kom igen og fak­tisk hav­de tid og mu­lig­hed for en spek­taku­la­er ud­lig­ning i over­ti­den, vandt hjem­me­hol­det en vig­tig sejr ef­ter af­ske­den med Phi­lip­pe Cou­tin­ho, der var ble­vet solgt til Bar­ce­lo­na.

”Det var ik­ke så­dan, at jeg før kam­pen sag­de ”for­re­sten vil­le det va­e­re fedt, hvis I vandt, og in­gen snak­ke­de om Cou­tin­ho.” Jeg er sik­ker på, at han jub­le­de ne­de i Bar­ce­lo­na, men selv­føl­ge­lig var det vig­tigt, at vi fik vist, at vi kan spil­le uden ham,” sag­de Li­ver­pool-ma­na­ge­ren ef­ter en kamp, hvor han men­te, at hol­dets pres­spil hav­de va­e­ret ”fra en an­den pla­net.”

Gary Ne­vil­le kun­ne ik­ke se ud­vis­nin­gen i Manés ak­tion mod Eder­son uden for må­l­fel­tet. Fo­to: Lee Smith/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.