KL­OPP VS. GUARDIOLA I ENGLAND

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - JAMES MILNER -

4/4-2018: LI­VER­POOL – MAN­CHE­STER C 3-0

Med syv run­der igen af tur­ne­rin­gen hav­de Li­ver­pool al­le­re­de mi­stet den ma­te­ma­ti­ske mu­lig­hed for at ind­hen­te Ci­ty i top­pen, der med en sejr i we­e­ken­den hjem­me over Uni­ted vil­le nå i mål med mester­ska­bet på re­kord­tid. Så al fo­kus var på Cham­pions Le­agu­e­kvart­fi­na­ler­ne, og her vi­ste Li­ver­pool igen et im­po­ne­ren­de pres­spil, som Ci­ty slet ik­ke kun­ne kom­me ud af. I ste­det knu­ste hjem­me­hol­det ga­ester­ne med tre mål fra det 12. til det 31. mi­nut, hvor spe­ci­elt Alex Oxla­de-Cham­ber­lains ka­non til 2-0 var be­ma­er­kel­ses­va­er­dig.

”Det var vir­ke­lig, vir­ke­lig godt. Vi slog ver­dens bed­ste hold, men den slags ta­en­ker jeg ik­ke på. Jeg har al­drig va­e­ret en del af ver­dens bed­ste hold, men jeg vid­ste, at vi kun­ne slå dem. Det er ba­re sja­el­dent, at det sker, for­di de er så go­de.”

”Men in­tet er af­gjort end­nu. 3-0 er selv­føl­ge­lig bed­re end 1-0 og 2-0. Det er bed­re end 3-1. Men vi er kun halvvejs, og der var hel­ler ik­ke no­gen, der dan­se­de rundt i om­kla­ed­nings­rum­met bag­ef­ter,” sag­de Jür­gen Kl­opp.

10/4-2018: MAN­CHE­STER CI­TY – LI­VER­POOL 1-2

Mester­ska­bet måt­te ven­te ef­ter en frem­ra­gen­de ind­sats af Paul Pog­ba i Uni­teds 3-2 sejr på Eti­had, men der var sta­dig an­den halv­leg af Cham­pions Le­agu­e­kvart­fi­na­len, som Ci­ty gik ud til med an­greb i ho­ve­d­et, selv om Guardiola godt vid­ste, at det vil­le kra­e­ve ”den per­fek­te kamp” at ven­de de 0-3 til en sam­let sejr.

Men Ci­ty var fak­tisk ta­et på at gø­re det. Ga­bri­el Jesus brag­te sit hold for­an 1-0 i det 2. mi­nut, og det bur­de og­så ha­ve va­e­ret 2-0 in­den pau­sen, da Ja­mes Milner kom til at prik­ke Leroy Sané fri ta­et un­der mål. Men den span­ske dom­mer an­nul­le­re­de må­let for en for­kert of­f­si­de, og så ta­end­te Guardiola af, da hol­de­ne var på vej til pau­se. Det ko­ste­de ham et rødt kort, og uden ma­na­ge­rens an­vis­nin­ger fra si­de­linj­en faldt Ci­ty sam­men og tab­te 2-1.

”Jeg ken­der dom­me­ren fra Spa­ni­en, så jeg var kun hø­flig. Men Ma­teu La­hoz kan godt li­de at va­e­re an­der­le­des. Han ser helst det mod­sat­te af an­dre. Og det var for me­get at vi­se mig ud, for jeg sag­de ik­ke no­get for­kert,” ra­se­de Guardiola ef­ter­føl­gen­de, mens Kl­opp til gen­ga­eld be­kra­ef­te­de sin sta­tus som den ene­ste tra­e­ner med en po­si­tiv sta­ti­stik mod ca­ta­lo­ni­e­ren.

Den ly­der nu på ot­te sej­re, en uaf­gjort og fem ne­der­lag før søn­da­gens top­brag i Pre­mi­er Le­ague.

Selv om Fer­nan­din­ho prø­ve­de at stop­pe sin ma­na­ger ska­eld­te Guardiola dom­me­ren så me­get ud i pau­sen, at han måt­te se 2. halv­leg fra tri­bu­nen, og det kun­ne Ci­ty ik­ke hånd­te­re. Fo­to: An­drew Ya­tes/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.