DAN­SKE AF­TRYK PÅ KINESISK FOD­BOLD

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - JACKSON MARTÍNEZ -

Me­gaind­kø­bet Jackson Martínez blev al­drig en suc­ces i Ki­na, men det hav­de dog ik­ke den sto­re be­tyd­ning for hans klub Guangzhou Ever­gran­de. Selv om co­lom­bi­a­ne­ren sad uden­for i sto­re de­le af sin tid i klub­ben, vandt Guangzhou al­li­ge­vel mester­ska­bet i bå­de 2016 og 2017. Det er nu ble­vet til syv mester­ska­ber i tra­ek.

Men må­ske er det i år, sti­men bli­ver brudt. Der re­ste­rer seks run­der af den ki­ne­si­ske liga og Guangzhou Ever­gran­de lig­ger num­mer to med fi­re po­int op til Shang­hai SIPG, hvor Mads Davidsen er i gang med sin sid­ste sa­e­son som tek­nisk di­rek­tør. De to mester­skabs­kan­di­da­ter mød­tes for halvan­den uge si­den i Shang­hai, og den kamp vandt SIPG 2-1. De to mø­des igen i tred­jesid­ste spil­ler­un­de.

Sva­e­re­re har sa­e­so­nen va­e­ret for den an­den dan­sker i kinesisk fod­bold, Chang­chun Ya­ta­is Las­se Vi­be. Han an­kom fra Brent­ford i vin­ter og var i be­gyn­del­sen en del af hol­det, men på den an­den si­de af som­mer­fe­ri­en blev han sat af. Adri­an Mi­erze­jewski fra Po­len og den ni­ge­ri­an­ske lands­holds­spil­ler og ligavi­ce­top­sco­rer Odion Ig­ha­lo har i ste­det op­brugt ud­la­en­din­ge­kvo­ten i an­gre­bet, men Vi­be vend­te dog til­ba­ge til star­top­stil­lin­gen sid­ste we­e­kend, hvor han var med til at ta­be 5-2 til Ji­angsu Su­ning.

Til gen­ga­eld er den tid­li­ge­re AaB’er Chri­sti­an Bas­sog­og fast mand i Henan Ji­a­nye, som dog lig­ger na­est­sidst i liga­en. Ca­mero­u­ne­ren har sco­ret fem gan­ge i 22 kam­pe.

I den na­est­bed­ste ra­ek­ke fin­der vi og­så et par dan­ske ken­din­ge. Do­mi­nic Vi­ni­ci­us, der sid­ste ef­ter­år ban­ke­de mål ind for Vej­le i 1. di­vi­sion, har for Bei­jing En­ter­pri­ses sco­ret 15 gan­ge, mens Ser­ge De­blé, tid­li­ge­re Vi­borg, har la­vet fem af Meizhou Hak­kas scor­in­ger i sa­e­so­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.