Gra­en­sen er nå­et

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Fod­bol­dens ud­vik­ling gik hur­tigt i slut­nin­gen af 1990’er­ne. Pen­ge­ne blev stør­re og stør­re, og glo­ba­li­se­rin­gen var i fuld sving. Tips­bla­det in­ter­viewe­de DBU-for­mand Poul Hyld­gaard, der kom­men­te­re­de ud­vik­lin­gen – blandt an­det at Chri­sti­an Vi­e­ri net­op var ble­vet solgt fra La­zio til In­ter for 300 mil­li­o­ner kro­ner.

”Det har ik­ke no­get som helst med fod­bold at gø­re. Han kan jo ik­ke på no­gen som helst må­de pra­este­re no­get på fod­bold­ba­nen, der blot na­er­mer sig den va­er­di. Det er jo en fuld­sta­en­dig van­vit­tig pris. Vi­e­ri er gå­et hen og ble­vet en le­ven­de re­k­la­me­søj­le, og i det lan­ge løb tror jeg ik­ke, at fod­bol­den vil ac­cep­te­re den slags sum­mer. Der vil bli­ve min­dre pu­bli­kums­in­ter­es­se og der­med min­dre sponsor­in­ter­es­se, og så vil pri­ser­ne na­tur­ligt fal­de,” sag­de Hyld­gaard, der og­så hav­de en hold­ning til, at Cham­pions Le­ague var ble­vet ud­vi­det til 32 hold.

”Jeg spe­ku­le­rer på, hvor­når sand­he­den vil gå op for stor­klub­ber­ne, og de fin­der ud af, at de er gå­et for vidt. Vi kan ik­ke spa­en­de bu­en me­re, og gra­en­sen må for­hå­bent­lig snart va­e­re nå­et. De an­svar­li­ge fod­bold­le­de­re, der ik­ke al­le­re­de er klar over, at den er gal, må i ord og ta­le gø­res klart, at vi er i gang med en skidt ud­vik­ling, så vir­ke­lig­he­den går op for dem.”

”En­hver li­ne, en­hver plan­ke har en en­de. På et tids­punkt hol­der den op. Man kan må­ske ik­ke ane en­den end­nu, men den kom­mer na­er­me­re og na­er­me­re. Nog­le tror, at pen­ge­ne be­stem­mer, men det pas­ser ik­ke. Be­lø­be­ne for tv-ret­tig­he­der­ne er jo nu ble­vet så sto­re, at selv det ty­ske RTL ik­ke la­en­ge­re har råd til at kø­be Cham­pions Le­ague (…) Når be­lø­be­ne bli­ver så sto­re, at selv de re­k­la­me­fi­nan­si­e­re­de tv-sta­tio­ner må stå af, så står se­er­ne jo og­så af,” sag­de Poul Hyld­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.