8

Ugens tal

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Den 28. ok­to­ber spil­ler NFLhol­de­ne Phila­delp­hia Eag­les og Ja­ck­son­vil­le Jagu­ars på Wem­bley i det nord­ve­st­li­ge Lon­don i 8. spil­ler­un­de af årets grund­spil i NFL. Det er pra­e­cis 11 år ef­ter den før­ste NFL-kamp på sta­dion, hvor de se­ne­re Su­per Bowl-vin­de­re New York Gi­ants slog Mi­a­mi Dolp­hins 13-10, og kam­pe­ne i Lon­don er ef­ter­hån­den ru­ti­ne for hol­de­ne så­vel som fan­se­ne.

Men i år, og me­re spe­ci­fikt i de se­ne­ste uger, er en end­nu stør­re ame­ri­kansk til­ste­de­va­e­rel­se i Lon­don kom­met mar­kant ta­et­te­re på.

Den ame­ri­kansk-paki­stan­ske for­ret­nings­mand Sha­hid Khan fik sid­ste tors­dag nem­lig grønt lys af FA’s be­sty­rel­se til at kø­be Wem­bley for 600 mil­li­o­ner pund (fem mil­li­ar­der kro­ner), og det er na­tur­lig­vis ik­ke hvem som helst, der har råd til og in­ter­es­se i at kø­be det en­gel­ske na­tio­nalsta­dion.

For Sha­hid Khan ejer Ful­ham, og mindst li­ge så vig­tigt i den­ne sam­men­ha­eng de før­na­evn­te Ja­ck­son­vil­le Jagu­ars.

Jagu­ars har al­le­re­de en af­ta­le om at spil­le én hjem­me­kamp i Lon­don per sa­e­son, og med af­ta­len er der åb­net for, at sta­dion hol­des fri på de da­to­er i ef­ter­års­må­ne­der­ne, hvor NFL-sa­e­so­nen spil­les.

Det bli­ver na­ep­pe in­den for de na­e­ste par år, Jagu­ars ryk­ker samt­li­ge ot­te hjem­me­kam­pe i grund­spil­let til Lon­don, men i ejer­kred­sen i NFL er der be­ty­de­lig in­ter­es­se i at få et fast hold i Lon­don, hvor Jagu­ars er et af de op­lag­te bud, ef­ter­som hol­det har haft sva­ert ved at fyl­de hjem­me­ba­nen i den re­la­tivt lil­le provins­by i det nord­li­ge Fl­o­ri­da. Det en­de­li­ge køb af Wem­bley af­ven­ter sta­dig god­ken­del­se på FA’s ge­ne­ral­for­sam­ling se­ne­re på må­ne­den.

Fo­to: Adam Davy/ Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.