DET DY­BE HUL

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER - Følg Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen på Twit­ter un­der bru­ger­nav­net @Tro­elsBa­gerT og la­es fle­re me­nin­ger på tipsbladet.dk/blogs. Få og­så de se­ne­ste fod­bold­nyhe­der på fa­ce­book.com/tipsbladet Che­fre­dak­tør, Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen

Det er min­dre end et år si­den, Dan­marks lands­hold tak­ke­de Mar­tin O’Neill for mi­stil­li­den til den dan­ske of­fen­sivs po­tens og kør­te irer­ne over med en damp­trom­le i 2. halv­leg af VM-play­of­f­kam­pen i Dublin, hvor O’Neill fuld­sta­en­dig ho­ved­løst ud­skif­te­de to cen­tra­le midt­ba­ne­spil­le­re og der­med gav Chri­sti­an Erik­sen og Pio­ne Si­sto li­ge så man­ge frie løb med bol­den mod den ir­ske for­svarska­e­de, som de nor­malt får i lø­bet af et kvar­tals tra­e­nings­pas.

Den kamp t a endt een lands­holds­be­gej­string, der fik de fle­ste til at g lem­me­den bar­ske­for­pre­mi­e­re på 2018- kon­flik­ten mel­le mA-lands­hol­det, Spil­ler­for­e­nin­gen og DB U, som kon­flik­ten om kvin­delands­hol­dets af­ta­le i sep­tem­ber 2017 var.

Be­gej­strin­gen holdt helt frem til ot­ten­de­dels­fi­na­len mod Kro­a­tien ved V Mi Rusland, hvor un­der­teg­ne­de che­fre­dak­tør var i vold­somt un­der­tal med det, ef­ter min me­ning ra­tio­nelt og sta­ti­stisk un­der­byg­ge­de syns­punkt, at Dan­mark hav­de va­e­ret sa­er­de­les hel­dig med at slip­pe vi­de­re fra grup­pe­spil­let.

Nu er med­vin­den i sand­hed slup­pet op for lands­hol­det og isa­er spil­ler­ne ef­ter et ef­ter­år med en ny, barsk kon­flikt om en lands­holds­af­ta­le.

Spil­ler­ne har el­lers få­et lov­ning på tra­e­nings­for­hold – der byg­ges en hy­brid­ba­ne hos Her­ning Fremad i det cen­tra­le Her­ning, lød mel­din­gen i den­ne uge – og de nye an­sat­te om­kring A-lands­hol­det og for­hold om­kring mad og rej­ser, de ger­ne vil­le, mens DBU fik for­bed­ret mu­lig­he­der­ne fo rat b ru­gelands­holds­spil­ler­ne til sponsor­ar­bej­de.

Men spil­ler­nes og Spil­ler­for­e­nin­gens fast­hol­del­se af, at for­hand­lin­ger­ne og kon­flik­ten med DBU na­er­mer sig no­get, der lig­ner en ar­bejds­kamp, vir­ker ik­ke til at ha­ve vun­det ret man­ge hjer­ter.

I et åbent brev man­dag med Si­mon Kja­er, Chri­sti­an Erik­sen og Kas­per Sch­mei­chel som af­sen­de­re for­kla re­delands­holds­spil­ler­ne, hvor­for en kol­lek­ti­vaf­ta­le, de rig­ti­ge for­hold for spil­ler­ne og klar­hed om sponsor ar­bej­det var vig­ti­ge, mens ma­ni­bre­vet lag­de ud med at kri­ti­se­re­de t, man op­fat­te­des om per­so­nan­greb på Spil­ler­for­e­nin­gens di­rek­tør Mads Øland.

For spil­ler­ne og Spil­ler­for­e­nin­gen gi­ver ud­mel­din­ger­ne fin me­ning ef­ter det, man ser som et ek­stremt fru­stre­ren­de for­løb med et mod­vil­ligt DBU.

Men for man­ge af landsholdets fans og an­dre( se mi) fod bol­din­ter­es­se­re­de­dan­ske­re var mel­din­gen en rød lands­hold­strø­je i an­sig­tet ef­ter en kon­flikt, der op­fat­tes som spil­ler­nes og ik­ke mindst Spil­ler­for­e­nin­gens skyld.

Hvor det for lands­holds­spil­ler­ne og Spil­ler­for­e­nin­gen kun er ri­me­ligt me­den be­ty­de­lig del af ind­ta­eg­ter­ne fra A-lands­hol­det og for­hold om­kring det sport­s­li­ge ar­bej­de, der min­der me­re om det, spil­ler­ne ken­der fra de­res klub­ber, er det i man­ges øj­ne en for­ka­e­let indstil­ling til at va­e­re på lands­hol­det.

At spil­ler­ne skal ha­ve pen­ge for at spil­le for Dan­mark og har klau­su­ler i de­res pri­va­te sponsoraf­ta­ler, de ik­ke kan slip­pe for i lands­hold­stje­ne­ste, er der ik­ke me­gen sym­pa­ti for, og det sam­me ga­el­der spil­ler­nes af­vis­ning af den hold­ning, at top­spil­le­res of­te hø­je løn i klub­ber­ne skal be­ty­de no­get for for­hand­lin­ger­ne.

Jeg sy­nes fak­tisk ik­ke, spil­ler­nes krav var spe­ci­elt uri­me­li­ge. Fod­bold har aen­dret sig vold­somt de se­ne­ste 10-15 år, og man er hver­ken ar­ro­gant, snob­bet el­ler for­ka­e­let, hvis man vil ha­ve or­dent­lig ben­plads, når man fly­ver til og fra ude­kam­pe, vil ha­ve pra­e­cis den rig­ti­ge mor­gen­mad, el­ler skal ha­ve et cut af ind­ta­eg­ter­ne, når man ri­si­ke­rer at smadre kors­bån­det og der­med kar­ri­e­ren og de med­føl­gen­de mil­li­onbe­løb i løn­nin­ger, hver gang man går på en fod­bold­ba­ne.

Men der er man­ge må­der at af­le­ve­re et bud­skab, og ugens brev hjalp ef­ter min vur­de­ring kun til at gra­ve hul­let dy­be­re.

Lands­holds­fod­bold er un­der ek­stremt pres fra am­bi­tiø­se stor­klub­ber og fod­bold­po­li­ti­ke­re, hvil­ket vi kom­mer me­re ind på i Tipsbladet i de kom­men­de uger.

Der er al mu­lig grund til at få et sun­de­re for­hold til hin­an­den og fan­se­ne, hvis man ik­ke vil skyl­les va­ek og gø­res ir­re­le­vant af al­le de for­an­drin­ger, der sker i de kom­men­de år. En pas­sen­de be­gyn­del­se kun­ne va­e­re kam­pen i Dublin lør­dag af­ten mod et tek­nisk be­gra­en­set men re­van­che­ly­stent irsk hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.