TRE TING AT HOL­DE ØJE MED

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER -

Cri­sti­a­no Ro­nal­do i skjul

Cri­sti­a­no Ro­nal­do spil­le­de 90 mi­nut­ter og score­de i sid­ste we­e­kend i Udi­ne, hvor­ef­ter ka­len­de­ren, i hvert fald på pa­pi­ret, har budt på fri­da­ge. For den po­rtu­gi­si­ske su­per­stjer­ne blev enig med det po­rtu­gi­si­ske fod­bold­for­bund om at mel­de fra til lands­hol­det i ok­to­ber og novem­ber, og det kob­les na­tur­lig­vis til den dybt al­vor­li­ge sag om en på­stå­et vold­ta­egt til­ba­ge i 2009, der nu ef­ter­for­skes af po­li­ti­et i Las Ve­gas, og mu­lig­vis er på vej i rets­sy­ste­met, ef­ter den ame­ri­kan­ske kvin­de Kat­hryn May­or­ga, som si­ger at Ro­nal­do voldt­og hen­de i 2009, og hen­des ad­vo­kat har ta­get de for­be­re­den­de skridt til et nyt søgs­mål mod po­rtu­gi­se­ren. Tipsbladet bli­ver gi­vet­vis ik­ke det ene­ste me­die, der stil­ler skar­pt på den al­vor­li­ge vold­ta­egts­sag op til Ro­nal­do og Ju­ven­tus’ tur til Old Traf­ford 23. ok­to­ber.

Am­bi­tiø­se Sau­di-Ara­bi­en

Sau­di-Ara­bi­en er vir­ke­lig i va­el­ten med en for­s­vun­det, sel­vek­si­le­ret sy­stem­kri­ti­ker og jour­na­list, der for­svandt ef­ter at va­e­re gå­et ind i Sau­di-Ara­bi­ens kon­su­lat i Istan­bul i sid­ste uge. På tirs­dag har man be­talt kas­sen for at la­eg­ge sta­dion til Bra­si­li­en-Ar­gen­ti­na som del af Bra­sil Wor­ld Tour (jo, det hed­der Bra­si­li­ens se­rie af tra­e­nings­kam­pe) – mon der er no­gen, der me­get ger­ne vil vi­se, at de sag­tens kan ar­ran­ge­re VM-kam­pe i Riy­adh i novem­ber 2022, hvis VM bli­ver ud­vi­det til 48 hold?

Tid­ligt brag i Bel­gi­en

Bå­de Schweiz og Bel­gi­en ban­ke­de Island i sid­ste må­ned, så der er lagt op til en fed og tid­lig topkamp i Na­tions Le­ague fre­dag af­ten i Bruxel­les. Hjem­me­hol­det er fa­vo­rit med formsta­er­ke Eden Ha­zard i cen­trum, mens Xher­dan Shaqi­ri har haft nog­le go­de op­tra­e­de­ner for Li­ver­pool ef­ter skif­tet fra nedryk­ke­de Sto­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.