Ugens klub: KAA Gent DANSK ME­STER SKAL STOP­PE NED­T­UR

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Hi­sto­risk set ta­ler man om tre sto­re klub­ber i Bel­gi­en. Der er selv­føl­ge­lig ho­ved­stads­klub­ben An­der­le­cht, de rer klart mest vin­den­de med 34 mester­ska­ber, og så er der ho­ved­klub­ben i den flam­sk­ta­len­de del af lan­det, Club Brug­ge, der står som for­sva­ren­de me­ster og med 15 tit­ler i alt, samt ho­ved­klub­ben i den fransk­ta­len­de del, Stan­dard Lie­ge, der har vun­det 10 mester­ska­ber. Det se­ne­ste var godt nok helt til­ba­ge i 2009, men så har klub­ben til gen­ga­eld va­e­ret fast in­ven­tar i den bed­ste bel­gi­ske ra­ek­ke i 100 sa­e­so­ner og kon­stant fra 1921 og frem, hvil­ket in­gen an­den har gjort.

I de se­ne­ste 30 år er der kun fi­re klub­ber, der er brudt for­styr­ren­de ind i den trios su­ve­ra­e­ni­tet på top­pen af ra­ek­ken, nem­lig Me­che­len i 1989, Li­er­se i 1997, Genk he­le tre gan­ge med mester­ska­ber i 1999, 2002 og 2011 og så den se­ne­ste over­ra­skel­se i top­pen i form af Ko­ninkli­j­ke At­le­tiek As­so­ci­a­tie Gent, der blev me­ster i 2015.

Det gjor­de de med dan­sker­ne Las­se Ni­el­sen og Ni­ck­las Pe­der­sen på ba­nen, og det gjor­de de med hja­elp af det sa­er­li­ge bel­gi­ske liga­sy­stem, hvor po­in­te­ne fra grund­spil­let blev hal­ve­ret før slut­spil­let, så Gent kun­ne ryk­ke for­bi Club Brug­ge og vin­de det før­ste mester­skab i klub­bens nu 118åri­ge hi­sto­rie.

Det var en gan­ske skel­sa­et­ten­de be­gi­ven­hed for den kon­ge­li­ge at­le­tik­klub i Gent, der trods 80 år i den bed­ste ra­ek­ke al­drig hav­de gjort så me­get op­ma­er­k­som på sig selv. I 1964 og 1984 vandt man po­ka­len, og i 1991 slut­te­de man helt frem­me som num­mer tre i li­ga­en, hvil­ket gav en eu­ro­pa­ei­sk tur, der først slut­te­de i UEFA Cupkvart­fi­na­ler­ne mod Ajax. Si­den skul­le man helt frem til 2010 for at fin­de den na­e­ste sto­re tri­umf med en an­den­plads i li­ga­en for­an ae­r­ke­ri­va­len fra Club Brug­ge og den tred­je sejr i po­kal­tur­ne­rin­gen, før top­pen alt­så blev nå­et med mester­ska­bet i 2015.

Det gav en di­rek­te plads i Cham­pions Le­ague, hvor Gent over­ra­ske­de i kamp mod Va­len­cia, Ze­nit og Ly­on, for hol­det un­der le­del­se af He­in Van­ha­eze­brouck blev num­mer to og blev der­med det an­det bel­gi­ske hold ef­ter An­der­le­cht i 2000, der gik vi­de­re fra et grup­pe­spil i Cham­pions Le­ague. Og selv om det blev til to ne­der­lag til Wol­fsburg, var det sta­dig en im­po­ne­ren­de be­drift, der na­e­sten blev gen­ta­get året ef­ter.

Her røg Gent via en tred­je­plads i li­ga­en i Eu­ro­pa Le­ague og gik vi­de­re fra grup­pe­spil­let, selv om man led to kla­re ne­der­lag til Sjakh­tar Do­netsk, før man slog sel­ve­ste Tot­ten­ham i 1/16-fi­na­ler­ne med sam­let 3-2 trods et tid­ligt mål af Chri­sti­an Erik­sen på Wem­bley. Til sidst slut­te­de even­ty­ret dog med et sam­let ne­der­lag på 3-6 i den na­tio­na­le 1/8-finale mod Genk, mens de flot­te pra­e­sta­tio­ner gen­nem tre sa­e­so­ner gav ch­eftra­e­ner Van­ha­eze­brouck det sto­re job i An­der­le­cht fra som­me­ren 2017.

Si­den da er det gå­et ned ad bak­ke for Gent un­der den tid­li­ge­re An­der­le­cht-spil­ler Yves Van­der­ha­e­ge. I Eu­ro­pa røg man så­le­des ud i kva­li­fi­ka­tio­nen til først østrig­ske Rhe­in­dorf Al­tach og i den­ne sa­e­son Bor­deaux, men det kun blev til en fjer­de­plads i li­ga­en, der så er kuld­sej­let helt i den­ne sa­e­son.

Den 24. sep­tem­ber vandt Club Brug­ge nem­lig med he­le 4-0 på Gents fem år gam­le hjem­me­ba­ne Ghe­lamco Are­na med plads til 20.000 til­sku­e­re, hvil­ket var hjem­me­hol­dets stør­ste ne­der­lag der, og blot 14 da­ge se­ne­re blev det gen­ta­get. Genk vandt med 5-1, så nu lig­ger Gent helt ne­de på sy­ven­de­plad­sen, uden for mester­skabs­spil­let og 12 po­int ef­ter ube­sej­re­de Genk. Så Van­der­ha­e­ge blev fy­ret, og nu er det så dan­ske Jess Thorup, der skal for­sø­ge at løf­te hol­det og klub­ben ud af kri­sen og til­ba­ge til Eu­ro­pa – helst al­le­re­de i den­ne sa­e­son iføl­ge klub­di­rek­tør Mi­chel Louwagie, mens et nyt mester­skab hel­ler ik­ke vil va­e­re af vej­en i lø­bet af de kom­men­de tre sa­e­so­ner, som den nye tra­e­ners kon­trakt lø­ber.

”De har sto­re mål, som de ger­ne vil op­nå med mig. Det fik mig til at tro på, at det her er det rig­ti­ge skridt for mig.”

”Jeg har prø­vet me­get de sid­ste tre år i Dan­mark, så det na­e­ste skridt for mig var at kom­me til en stør­re klub i et an­det land. Bel­gi­en er det rig­ti­ge skridt for mig. Fod­bol­den har ud­vik­let sig me­get i Bel­gi­en i de sid­ste fem til 10 år, så det er en stor chan­ce og et stort skridt,” sag­de den dan­ske mester­tra­e­ner ons­dag via klub­bens Twit­ter-pro­fil.

”Jeg kom­mer ik­ke ind og aen­drer alt fra før­ste dag. Jeg skal ta­le med sta­ben og la­e­re spil­ler­ne at ken­de, og det ser jeg frem til.”

”Det er vig­tigt at få ban­ket no­get selv­til­lid ind i hol­det. Der er man­ge go­de spil­le­re, som har brug for selv­til­lid, og de skal ta­en­ke som et hold. Vi skal sør­ge for at få den rig­ti­ge ret­ning på og få de re­sul­ta­ter, der kan brin­ge os til­ba­ge i top­pen,” lød det fra den nye tra­e­ner i Gent, Jess Thorup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.