FÉLIX SÁNCHEZ BAS ET LIL­LE NAVN I EN VARM STOL

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

42-åri­ge Félix Sánchez Bas ken­der i det mind­ste be­tin­gel­ser­ne.

Ef­ter ti års ar­bej­de for FC Bar­ce­lo­na på det be­røm­me­de ta­len­ta­ka­de­mi La Ma­sia ryk­ke­de den span­ske tra­e­ner til Aspi­re Aca­de­my i Qa­tar, ef­ter det Frank Ri­j­kaard-le­de­de Bar­ce­lo­na-hold med Ro­nal­din­ho og Samu­el Eto’o på høj­den af de­res kar­ri­e­re vandt Cham­pions Le­ague-fi­na­len over Ar­se­nal med 2-1.

Det var i 2006, Xavi og An­drés Inies­ta star­te­de fi­na­len på ba­en­ken (Inies­ta blev ind­skif­tet i pau­sen for Ed­míl­son) og hav­de endnu ik­ke sam­men med Lio­nel Mes­si løf­tet La Ma­sia til at bli­ve det mest be­røm­te fod­bol­da­ka­de­mi i ver­den, og i au­gust det år be­gynd­te Félix Sánchez Bas så ar­bej­det med blandt an­det en 1995-ge­ne­ra­tion af fod­bold­spil­le­re i Qa­tar, der tal­te 800 spil­le­re.

Ef­ter syv år på Aspi­re skif­te­de den span­ske fod­bold­tra­e­ner over til først U/19 og der­ef­ter U/20-hol­det. Nu be­stem­mer Félix Sánchez over U/23-lands­hol­det, sta­dig med en ker­ne af den år­gang 1995-spil­le­re, han be­gynd­te med på Aspi­re i 2006, og så er Félix Sánchez Bas med lidt over fi­re år til VM-slut­run­den i Qa­tar og­så land­stra­e­ner for A-lands­hol­det i den lil­le ør­ken­stat.

Ef­ter 12 år i lan­det kan det na­ep­pe ryste den span­ske tra­e­ner, at Zi­ne­di­ne Zi­da­ne blev sa­ti for­bin­del­se med l andst r a enerjob bet i Qa­tar, da fransk­man­den stop­pe­de i Re­al Madrid i som­mer, for en skat­te­fri årsløn på 50 mil­li­o­ner eu­ro til og med VM­slut­run­den, og hel­ler ik­ke ryg­ter om Mi­cha­el Laud­rup el­ler Xavi bør få spa­ni­e­ren til at ryste på hån­den.

For er der no­get, 12 år i Qa­tar vil ha­ve il­lu­stre­ret for spa­ni­e­ren, er det, at han al­li­ge­vel ik­ke vil kun­ne gø­re no­get, hvis sto­re nav­ne mel­der sig, el­ler re­sul­ta­ter­ne går mod ham.

Sid­ste år fik den er­far­ne for­ga­en­ger Jor­ge Fo­sat­ti nok, da der ik­ke var op­bak­ning fra for­bun­det til Fo­sat­tis lands­hold med en lang ra­ek­ke na­tio­na­li­se­re­de spil­le­re, der i for­å­ret 2017 for­ma­ste­de sig til at ta­be VM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pe til fa­vo­rit­ter­ne Iran og Us­be­ki­stan, to lan­de med klart sta­er­ke­re spil­le­re end Qa­tar.

For­bun­det ryste­de på hån­den, da Qa­tar så slog Syd­korea i ju­ni med de selv­sam­me na­tio­na­li­se­re­de spil­le­re og Fo­sat­ti, som sy­da­me­ri­ka­ne­ren hav­de for­talt fod­bold­for­bun­det på for­hånd, sag­de op på den ef­ter­føl­gen­de pres­se­kon­fe­ren­ce.

Men va­ek var Fo­sat­ti, og så var det Félix Sánchez’ tur i en dob­bel­trol­le som tra­e­ner for A-hol­det og U/23.

De se­ne­ste års U/23-spil­le­re har va­e­ret i skar­pt fo­kus i Qa­tar, for­di man na­tur­lig­vis kan reg­ne ud, at dis­se spil­le­re skal spil­le en af­gø­ren­de rol­le på VM-hol­det i novem­ber 2022, og af kun at ha­ve haft 800 fod­bold­spil­le­re i år­gang 1995 at ar­bej­de med, har Félix Sánchez ik­ke kla­ret sig så rin­ge.

Spa­ni­e­ren vandt de asi­a­ti­ske U/19mester­ska­ber med Qa­tar i 2014, og den sto­re nye stjer­ne i qa­ta­rsk fod­bold, den Vil­lar­re­al-eje­de an­gri­ber Akram Afif, hav­de den span­ske tra­e­ner og­så til U/19-tri­um­fen i Bur­ma i 2014.

Men en ra­ek­ke spil­le­re fra lan­de som Egyp­ten, Su­dan, Al­ge­ri­et, Frank­rig og Tu­nesi­en er sta­dig på el­ler om­kring lands­hol­det, og selv­om de kom­mer til at va­e­re hen­holds­vis 42 og 39 år til VM-slut­run­den, er der og­så fort­sat plads til de må­l­far­li­ge ve­te­ran­forwards Rod­ri­go Ta­ba­ta (født i São Paulo, Bra­si­li­en) og Se­ba­sti­an So­ria (født i Paysan­du i Uru­gu­ay) i trup­pen til kam­pe­ne mod Ecu­a­dor og Us­be­ki­stan.

Hol­dets nu­va­e­ren­de mål er at pra­este­re godt ved de asi­a­ti­ske mester­ska­ber i na­bo­lan­det De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter til ja­nu­ar, hvor man er i pul­je med Li­ba­non, Nord­korea og Sau­di-Ara­bi­en. Går det ik­ke godt, og her er den af­slut­ten­de pul­je­kamp mod ri­va­len Sau­di-Ara­bi­en, som Qa­tar lig­ger i bit­ter po­li­tisk strid med, sa­er­de­les vig­tig, kan Félix Sánchez Bas hur­tigt bli­ve den 11. eks-land­stra­e­ner, si­den han kom til lan­det, uan­set at in­klu­sio­nen af al­dren­de So­ria og Ta­ba­ta na­ep­pe er hans idé ale­ne.

Tipsbladet hol­der fra ef­ter­å­ret 2018 øje med Qa­ta­rs for­be­re­del­ser til VM 2022. Det­te er den før­ste tekst i se­ri­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.