Island­ske fod­bol­drøm­me

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

De spil­le­de bed­re fod­bold på vulka­nø­en, end de no­gen­sin­de hav­de gjort før. Island lå lunt i svin­get til at nå play­off-plad­ser­ne i spil­let om del­ta­gel­se ved VM i 2014 ef­ter en flot kva­li­fi­ka­tion. Lands­hol­det hav­de al­drig tid­li­ge­re del­ta­get ved en slut­run­de, men det var nu en re­a­li­stisk mu­lig­hed – og det var sva­ert at for­hol­de sig til.

”Selv­føl­ge­lig har man drømt om at spil­le et VM el­ler et EM. Man har jo sid­det og set det på tv, men det har og­så al­tid va­e­ret en drøm, der var me­get langt va­ek. Da jeg kom op på lands­hol­det i 2007, var vi ik­ke så go­de. Vi blev al­tid sidst i grup­pen, og det var ba­re no­get shit,” sag­de FCK’s island­ske for­sva­rer Rag­nar Si­gurds­son til Tipsbladet. Han gav land­stra­e­ne­ren en stor del af ae­ren. ”Jeg tror, at det har no­get med La­ger­bäck at gø­re. Han har no­get vin­der­men­ta­li­tet over sig. Han vandt he­le ti­den med Sve­ri­ge, og nu vin­der han kam­pe med Island. Jeg hav­de jo hørt om ham, da jeg spil­le­de i IFK Göte­borg, og jeg er me­get glad for, at vi fik ham som tra­e­ner.”

”Da La­ger­bäck kom til, var pla­nen, at det he­le skul­le bli­ve me­get me­re se­ri­øst, og det er det og­så ble­vet. Det skul­le ik­ke ba­re va­e­re leg og hyg­ge. Der skul­le ik­ke va­e­re fest ef­ter kam­pen. Det er ble­vet rig­tig pro­fes­sio­nelt, og for ek­sem­pel har vi nu få­et et spil­ler­råd, for La­ger­bäck vil ger­ne hø­re, hvad vi sy­nes. Han vil ger­ne ha­ve, at vi er til­fred­se med tin­ge­ne, så vi bli­ver gla­de, og så spil­ler vi og­så bed­re fod­bold,” sag­de stop­pe­ren.

Iføl­ge Vi­dir Si­gurds­son, sport­s­re­dak­tør på avi­sen Mor­gun­bla­did, var det ik­ke for­ven­tet, at Island vil­le va­e­re så go­de al­le­re­de nu.

”Jeg tro­e­de egent­lig først, at det vil­le kul­mi­ne­re i kva­li­fi­ka­tio­nen til EM i 2016, men det går al­le­re­de godt nu, så du kan si­ge, at suc­ce­sen er kom­met lidt tid­ligt.”

AN­DRE PO­IN­TER FRA TIPSBLADET 11. OK­TO­BER 2013

• Dan­mark skul­le vin­de den sid­ste VM-kva­li­fi­ka­tions­kamp mod Ita­li­en for at be­va­re hå­bet om del­ta­gel­se ved slut­run­den i Bra­si­li­en. Hå­bet knyt­te­de sig til Ni­ck­las Bendt­ner, der gjor­de co­me­ba­ck på lands­hol­det ef­ter 11 må­ne­ders pau­se på grund af form­kri­se og en dom for spi­ri­tus­kør­sel. ”I ved al­le­sam­men, hvad jeg ta­en­ker og fø­ler for lands­hol­det. I bli­ver ik­ke skuf­fe­de. Der vil al­tid va­e­re mål i mig, og det bli­ver en stor kamp, vi skal spil­le. Vi ved, hvad der er på spil, så vi vil gø­re alt, hvad vi kan for at få po­int,” sag­de Ni­ck­las Bendt­ner.

• Eng­land var i pro­ble­mer i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen, hvor del­ta­gel­se i Bra­si­li­en endnu ik­ke var ga­ran­te­ret, og der blev sat spørgs­måls­tegn ved, om fod­bold­for­bun­dets målsa­et­ning om en kvart­fi­na­le un­der slut­run­den kun­ne ind­fri­es. ”Til gen­ga­eld skal hol­det helst bli­ve ver­dens­me­ster i Qa­tar i 2022. Det sag­de FA-for­man­den li­ge­le­des i star­ten af sep­tem­ber, hvor han og­så luf­te­de må­let om en se­mi­fi­na­le­plads ved EM 2020,” for­tal­te Tipsbladet.

• Tipsbladet in­ter­viewe­de den sven­ske lands­holds­le­gen­de An­ders Svensson, der hav­de sat re­kord med 144 kam­pe i den blå og gu­le trø­je. Han blev blandt an­det spurgt, hvor ta­et han hav­de va­e­ret på Su­per­liga­en. ”Jeg har al­tid va­e­ret in­ter­es­se­ret i dansk fod­bold og kun­ne og­så godt ha­ve ta­enkt mig at prø­ve at spil­le der, men der har al­drig va­e­ret no­get kon­kret. Jeg ved, at der var lidt in­ter­es­se fra FC Kø­ben­havn på et tids­punkt, men de fandt nok en, de syn­tes var bed­re,” sag­de Svensson. (Stan)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.