ET PUSTERUM I AAL­BORG

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Vi skal ha­ve tin­ge­ne sat sam­men igen, og det ta­ger tid – og med tid me­ner jeg ik­ke da­ge. Vi har en lang vej for­an os, og li­ge nu ar­bej­der vi på sta­bi­li­te­ten i de­fen­si­ven, så vi får spil­ler­ne lidt ta­et­te­re sam­men uden at glem­me vo­res må­de at spil­le på. For den vil ik­ke for­an­dre sig, selv om vi har luk­ket fle­re mål ind end sid­ste sa­e­son.”

Ale­xan­der Zor­ni­ger tal­te blandt an­det om tid, da Tipsbladet i sid­ste uge sat­te fo­kus på en for­fa­er­de­lig sep­tem­ber, hvor Brønd­by IF tab­te tre kam­pe i Su­per­liga­en og ram­te den dår­lig­ste sti­me, hol­det har va­e­ret i, si­den man i maj 2017 tab­te de fem af­slut­ten­de kam­pe i mester­skabs­slut­spil­let, og end­da og­så tab­te den po­kal­fi­na­le i de sam­me uger, man el­lers sat­se­de hårdt på at vin­de over FC Kø­ben­havn.

For­sva­ret har spil­let skidt, an­fø­rer Be­ne­dikt Röck­er røg af hol­det i for­ri­ge run­de, ven­stre ba­ck Ant­ho­ny Jung og cen­tral midt­ba­ne­spil­ler Do­mi­nik Kai­ser har va­e­ret sa­er­de­les ud­ska­eld­te, og ch­eftra­e­ner Zor­ni­ger har og­så va­e­ret i ufri­vil­ligt sø­ge­lys ef­ter fle­re hi­sto­ri­er i B.T om­kring en epi­so­de med Si­mon Ti­bbling, der føl­te sig dår­ligt be­hand­let af den ty­ske tra­e­ner ef­ter en epi­so­de sid­ste ef­ter­år. Søn­dag af­ten fik Brønd­by IF, spil­ler­ne og Ale­xan­der Zor­ni­ger så et til­tra­engt pusterum for­ud for to ugers land­skampspau­se, da man i Aal­borg mød­te et AaB-hold et godt styk­ke fra top­ni­veau­et.

Ka­mil Wilczek, Ha­ny Mukh­tar og Las­se Vi­gen, de to først­na­evn­te li­ge før og ef­ter pau­sen, har va­e­ret be­ty­de­ligt bed­re mar­ke­ret til in­ter­val­spil til tra­e­ning, end AaB’er­ne for­må­e­de på en af­ten, hvor man ad­skil­li­ge gan­ge var un­der­ligt pas­siv mod et Brønd­by-hold, der selv i en kri­se­tid har alt for go­de spil­le­re til ik­ke at ud­nyt­te den slags mu­lig­he­der.

Det slut­te­de 3-1, og ud over tre ka­er­kom­ne po­int har Brønd­by IF der­med og­så en te­o­re­tisk chan­ce for at lig­ge tre­er ef­ter na­e­ste spil­ler­un­de, hvor før­ste po­r­tion pla­ce­rings­pen­ge fra tv­mid­ler­ne skal ud­de­les. (tbt)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.