DAN­MARK

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - DANMARK-IRLAND -

STA­TUS

VM-be­ru­sel­sen blev hur­tigt af­løst af grim­me tøm­mer­ma­end, da en kon­flikt mel­lem spil­ler­ne og DBU be­tød, at ven­skabs­kam­pen i Slovaki­et måt­te af­vik­les med et vi­kar­lands­hold – hvil­ket i øv­rigt og­så be­tød, at landsholdets sti­me på 19 kam­pe i tra­ek uden ne­der­lag fik en brat af­slut­ning.

Men en mid­ler­ti­dig af­ta­le kom på plads, og fi­re da­ge ef­ter ne­der­la­get i Bra­tisla­va stil­le­de Åge Ha­rei­des lands­hold op til de­bu­ten i UEFA Na­tions Le­ague. For­an 17.500 til­sku­e­re i Aar­hus slog Dan­mark Wa­les med 2-0 tak­ket va­e­re to mål af Chri­sti­an Erik­sen.

Lør­dag i Dublin spil­ler lands­hol­det uden sin alt­over­skyg­gen­de stjer­ne. Tot­ten­ham-spil­le­ren er ude med en ska­de i ma­ven, og det er selvsagt et enormt tab. Ud af landsholdets se­ne­ste syv mål har Chri­sti­an Erik­sen sco­ret fi­re og lagt op til to. Det ene­ste mål, han ik­ke var in­vol­ve­ret i, var Mat­hi­as ”Zanka” Jør­gen­sens åb­nings­mål i ot­ten­de­dels­fi­na­len ved VM. Det er des­u­den en sja­el­den­hed, at Erik­sen mang­ler. Som 26-årig har han spil­let 83 land­skam­pe, for han er na­e­sten al­drig fra­va­e­ren­de. Han var, af ind­ly­sen­de år­sa­ger, ik­ke med mod Slovaki­et, mod Sve­ri­ge i for­å­ret var han for­hin­dret af søn­nens fød­sel, og så holdt en min­dre ska­de ham ude af en ven­skabs­kamp mod Tjek­ki­et i novem­ber 2016. Men ik­ke si­den to EM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pe mod Al­ba­ni­en og Ar­me­ni­en i sep­tem­ber 2015 er han gå­et glip af en be­tyd­nings­fuld kamp, og han har spil­let samt­li­ge mi­nut­ter i kva­li­fi­ka­tions- og slut­run­de­kam­pe un­der Åge Ha­rei­de.

NØGLESPILLEREN

Yus­suf Poul­sens stør­ste pro­blem som an­gri­ber har al­tid va­e­ret, at han ik­ke la­ver nok mål. Han er til be­sva­er for et­hvert for­svar, men det har me­re va­e­ret i kraft af sin fy­sik og uor­to­dok­se spil­lestil end af si­ne ev­ner som af­slut­ter. Men Poul­sen score­de mat­chvin­der­må­let mod Peru un­der VM, og for RB Leipzig er han i må­l­form med fi­re scor­in­ger i de før­ste syv Bun­des­liga-kam­pe. Mod Ir­land er Chri­sti­an Erik­sen ude, og 9’er-po­si­tio­nen er al­drig ble­vet en­de­ligt for­løst un­der Åge Ha­rei­de. Så må­ske skal må­le­ne kom­me fra høj­re­si­den.

X-FAKTOREN

I lang tid var landsholdets midt­ba­ne hug­get i norsk gra­nit: Wil­li­am Kvist – Tho­mas Dela­ney – Chri­sti­an Erik­sen. Mod Ir­land er kun Dela­ney til rå­dig­hed, og det sa­et­ter spørgs­måls­tegn ved bå­de midt­ba­nens ev­ne og kva­li­tet. An­dreas Chri­sten­sen, Lukas Lera­ger og Las­se Schö­ne kan al­le spil­le 6’eren, men der er in­gen na­tur­lig af­lø­ser for Erik­sen i trup­pen, og Ha­rei­de må nok spil­le med en ek­stra 8’er ved si­den af Dela­ney. Det kan bli­ve Pi­er­re Emi­le Højb­jerg el­ler før­na­evn­te Schö­ne el­ler Lera­ger, men hvem skal ska­be chan­cer­ne i Erik­sens fra­va­er?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.