IR­LAND

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - DANMARK-IRLAND -

STA­TUS

Me­get er ved det gam­le på det ir­ske lands­hold.

Ot­te af de 11 spil­le­re, som var i star­top­stil­lin­gen, da irer­ne i novem­ber sid­ste år tab­te 5-1 til Dan­mark, er med i trup­pen 11 må­ne­der se­ne­re. Step­hen Ward og Rob­bie Bra­dy er ska­de­de, mens an­gri­be­ren Daryl Murp­hy har stop­pet sin lands­holdskar­ri­e­re.

Ma­na­ge­ren er og­så sta­dig den sam­me. Mar­tin O’Neill run­der snart fem år som irsk land­stra­e­ner, og han sag­de i ja­nu­ar nej til at af­lø­se Mark Hug­hes i Sto­ke, men på et pres­se­mø­de for­ud for kam­pen mod Dan­mark blev han spurgt, om han føl­te sig tru­et i job­bet hos fod­bold­for­bun­det – hvil­ket han af­vi­ste.

Spørgs­må­let kom, for­di de ir­ske re­sul­ta­ter har va­e­ret dår­li­ge i snart et år. Si­den det smer­ten­de 5-1-ne­der­lag i Dublin har Ir­land kun vun­det én fod­bold­kamp, en ven­skabs­kamp mod USA i ju­ni hvor Brent­ford-spil­le­ren Alan Jud­ge score­de sej­rs­må­let kort før tid. Og i det ene­ste an­den vig­ti­ge op­gør, Ir­land har spil­let, UEFA Na­tions Le­ague-de­bu­ten mod Wa­les, tab­te irer­ne med 4-1.

Den lands­holds­sam­ling var og­så pra­e­get af nyhe­den om, at Har­ry Ar­ter hav­de meldt af­bud til Wa­les-op­gø­ret og ven­skabs­kam­pen mod Po­len, an­gi­ve­ligt på grund af et skaenderi med as­si­stent­tra­e­ner Roy Ke­a­ne, der vil­le ha­ve ham til at tra­e­ne trods en ska­de. Ar­ter er nu til­ba­ge i trup­pen.

”Jeg tror, Har­ry har det fint. De to har talt om det, de mød­tes igen i går af­tes. Jeg tror, det vil gø­re Har­ry sta­er­ke­re alt i alt,” sag­de Mar­tin O’Neill i tirs­dags.

Ud­over før­na­evn­te Bra­dy og Ward mang­ler Ir­land på grund af ska­der og­så Seamus Co­le­man og Jon Wal­ters mod Dan­mark.

NØGLESPILLEREN

Ja­mes McCle­an har ud­vik­let sig fra et il­tert ta­lent til en af de mest ru­ti­ne­re­de ir­ske lands­holds­spil­le­re. Kun Sha­ne Long med 80 har spil­let fle­re land­skam­pe end McCle­ans 60, og med sit drev op langs ven­stre­kan­ten er han et vig­tigt vå­ben for den ir­ske of­fen­siv. På grund af en ska­de i hånd­led­det var McCle­an ik­ke med, da Ir­land tab­te til Wa­les, men nu er han med igen. Og han kan må­ske og­så bli­ve en nøg­le­spil­ler for Dan­mark: I hvert fald ud­pe­ge­de Åge Ha­rei­de McCle­ans de­fen­si­ve ar­bej­de som et svagt punkt, da de to lands­hold mød­tes sid­ste år.

X-FAKTOREN

Det ir­ske lands­hold fat­tes mål. Mar­tin O’Neill har ud­ta­get 26 spil­le­re, som til sam­men har sco­ret 37 lands­holds­mål – Ja­mes McCle­an og Sha­ne Long står for langt stør­ste­delen med hen­holds­vis 10 og 17. I fra­va­e­ret af ru­ti­ne­re­de Jon Wal­ters er Long og Mil­lwall-an­gri­be­ren Ai­den O’Bri­en de ene­ste an­gri­be­re i trup­pen, der har sco­ret. O’Bri­en score­de i sin hidtil ene­ste land­skamp, 1-1-kam­pen mod Po­len i sep­tem­ber. To af de øv­ri­ge an­gri­be­re, Seán Magu­i­re og Scott Ho­gan, har haft ska­despro­ble­mer i sto­re de­le af ef­ter­å­ret. Så Ir­lands chan­cer for suc­ces af­ha­en­ger me­get af, om hol­det for­mår at sco­re mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.