”I 2022 ER ENG­LAND ET GODT BUD PÅ EN VER­DENS­ME­STER”

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - ENGLAND / NATIONS LEAGUE - TEKST: THO­MAS PYNDT

To af de po­si­ti­ve ten­den­ser fra som­me­rens VM-slut­run­de i Rusland var, at Kro­a­tien en­de­lig fik fuldt ud­byt­te af de frem­ra­gen­de bold­spil­le­re på hol­det, og at Eng­land un­der Ga­reth Sout­h­ga­te plud­se­lig duk­ke­de op som et tak­tisk di­sci­pli­ne­ret mand­skab med et mo­der­ne tre-mands­for­svar og mod til at spil­le sig ud af pres­se­de si­tu­a­tio­ner. Det vak­te en del op­sigt, og det blev rost vidt og bredt, men kig­ge­de man na­er­me­re på Eng­land, stod det nu og­så klart, at det sta­dig var et tak­tisk ar­bej­de un­der ud­vik­ling, som Ga­reth Sout­h­ga­te var i gang med, og i den tab­te se­mi­fi­na­le mod Kro­a­tien for­faldt hol­det og­så til for­ti­dens dy­der med de hø­je bol­de hen over midt­ba­nen og frem mod blandt an­det VM-top­sco­rer Har­ry Ka­ne.

”In­ten­tio­nen er rig­tig god, og man vil ger­ne spil­le me­re struk­tu­re­ret, me­re bold­be­sid­den­de. De ta­ler me­get om ”po­s­ses­sion,” for de vil ger­ne sty­re kam­pen med bol­den, men fra at vil­le det til og­så at kun­ne gø­re det, kan der va­e­re rig­tig lang vej. Men in­ten­tio­nen er der in­gen tvivl om,” si­ger tek­nisk di­rek­tør i FC Nord­s­ja­el­land, Flemming Pe­der­sen, der al­tid har fulgt en­gelsk fod­bold og fik det ta­et ind på li­vet fra som­me­ren 2015 til slut­nin­gen af 2016, hvor han ar­bej­de­de i Cham­pions­hip­klub­ben Brent­ford som blandt an­det ansvar­lig for den over­ord­ne­de fod­bold­fi­lo­so­fi i klub­ben og tra­e­ner for re­ser­ve­hol­det.

”I 2011 sø­sat­te FA [det en­gel­ske fod­bold­for­bund] et nyt sy­stem for klub­ber­nes aka­de­mi­li­cen­ser, og si­den da har de stu­de­ret me­get med tu­re til blandt an­det Hol­land, Tys­kland og Spa­ni­en. En­gelsk fod­bold skul­le va­e­re me­re kon­ti­nen­talt in­spi­re­ret, og det lå og­så i op­byg­nin­gen af de­res lands­hold med en fa­el­les spil­lestil og ud­vik­lin­gen af et ”Eng­lish DNA”. Det var Ga­reth Sout­h­ga­te med til at ud­vik­le som U/21-land­stra­e­ner, og der­for er han og­så den ret­te mand til at stå i spid­sen for A-lands­hol­det,” si­ger Flemming Pe­der­sen om land­stra­e­ne­ren, der først af­lø­ste Sam Al­lar­dy­ce på mid­ler­ti­dig ba­sis, ef­ter den­ne dum­me­de sig i sam­ta­le med en un­dercover-jour­na­list, men si­den fik mas­ser af suc­ces ved VM i Rusland og net­op har for­la­en­get sin af­ta­le med Eng­land, så den nu lø­ber til og med VM i 2022.

Og Sout­h­ga­te har al­le­re­de nå­et me­get. Han har sat lands­hol­det op med et tre­mands­for­svar, og han har gjort hol­det me­re spil­len­de, i hvert fald i de tid­li­ge fa­ser.

”Der er sket en for­bed­ring i det, vi her i FC Nord­s­ja­el­land kal­der fa­se 1 og 2. Man er ble­vet me­re ro­lig i op­byg­nin­gen af spil­let fra for­sva­ret, selv om man bli­ver sat un­der pres, og det er man med seks fa­ste po­si­tio­ner i form af de tre stop­pe­re, to wing­ba­cks og så en seks’er i bun­den af den cen­tra­le midt­ba­ne.”

”Så har de så to of­fen­si­ve midt­ba­ne­spil­le­re og to an­gri­be­re, der er lidt me­re flyv­ske. Det ser ud som om, at man si­ger, at det er kre­a­ti­ve spil­le­re, og de skal ha­ve fri­e­re ram­mer at ar­bej­de i, men det kan så nog­le gan­ge gå ud over op­byg­nings­spil­let, som man blandt an­det så det ved VM med Ra­he­em Ster­ling og De­le Al­li, der beg­ge kun­ne sø­ge ned ved si­den af seks’eren og der­med mind­ske­de rum­met i op­spil­let.”

”Det er så­dan et sted, hvor man kan se, at de­res struk­tur i spil­let ik­ke er fast nok endnu, og det sam­me ga­el­der, når man kom­mer op på mod­stan­de­rens ba­ne­halv­del. Man kan godt sa­et­te spil­let, spil­le sig ud af et pres og kom­me derop, men i fa­se 3 og 4, alt­så gen­nem­brud­s­spil­let og sel­ve af­slut­nin­ger­ne, bli­ver det rig­tig flyvsk, bort­set fra at man ger­ne vil ud på kan­ter­ne og slå ind­la­eg. El­lers er det ri­me­lig frit, hvor an­dre hold har bed­re struk­tur på den del af spil­let.”

”Og så fal­der eng­la­en­der­ne så i den grøft, hvor de si­ger, at de­res spil­le­re ik­ke er go­de nok til at ta­ge de rig­ti­ge be­slut­nin­ger. Der sy­nes jeg ik­ke, at Eng­land er kom­met vi­de­re, for de ta­ler om ”de­ci­sion-making” som en in­di­vi­du­el kva­li­tet, hvor vi i Eu­ro­pa og spe­ci­elt i Tys­kland og Spa­ni­en, ser ”de­ci­sion-making” som no­get me­re kol­lek­tivt. Vi ar­bej­der sam­men, vi har nog­le indstu­de­re­de og tra­e­ne­de møn­stre, så vi ta­ger be­slut­nin­ger ud fra no­gen kol­lek­ti­ve be­va­e­gel­ses­møn­stre.”

”Der har Sout­h­ga­te og kom­pag­ni endnu ik­ke kna­ek­ket ko­den, som jeg ser det, men det er da be­stemt ta­en­ke­ligt, at Eng­land vil kom­me ef­ter det ef­ter­hån­den, som de får me­re er­fa­ring med den me­re struk­tu­re­re­de del af spil­let. Så det ik­ke ba­re bli­ver hu-hej frem og til­ba­ge he­le ti­den,” si­ger Flemming Pe­der­sen om er­fa­rin­ger­ne fra et VM, hvor Har­ry Ka­ne nok blev VM-top­sco­rer, men

”Der er nu nok hel­ler ik­ke no­gen tvivl om, at en fjer­de­plads var det op­ti­ma­le, som Eng­land kun­ne op­nå, når man ser, hvor Sout­h­ga­te var kom­met til”

FLEMMING PE­DER­SEN OM ENGLANDS VM

Hvor langt er Eng­land kom­met med ud­vik­lin­gen af et lands­hold, der nu plud­se­lig spil­ler spil­let ne­de på jor­den og ik­ke har pro­ble­mer med at ha­ve en høj pro­cent af bold­be­sid­del­sen? Hvor­for er sti­len for­an­dret, og hvor langt kan Ga­reth Sout­h­ga­te dri­ve det? Tipsbladet tog en snak med den en­gel­ske fod­bold­ken­der, tek­nisk di­rek­tør i FC Nord­s­ja­el­land Flemming Pe­der­sen, der er gan­ske op­ti­mi­stisk om­kring mu­lig­he­der­ne for ”Three Lions” frem­over. I den kom­men­de uge ven­ter der Eng­land en po­ten­ti­el re­van­che mod se­mi­fi­na­lemod­stan­de­ren fra Kro­a­tien og en sva­er ude­kamp i Spa­ni­en.

sat­te tre af de seks mål ind på straf­fes­park, mens Eng­land op til bron­ze­kam­pen kun hav­de haft seks af­slut­nin­ger på mål fra åbent spil, hvil­ket var det sam­me an­tal, som Sau­di-Ara­bi­en hav­de det i det hal­ve an­tal kam­pe.

Men stan­dard­s­i­tu­a­tio­ner­ne og straf­fes­parks­kon­kur­ren­cer­ne hav­de Sout­h­ga­te styr på, og det gav alt­så det bed­ste slut­run­de­re­sul­tat si­den EM på hjem­me­ba­ne i 1996.

”Der er nu nok hel­ler ik­ke no­gen tvivl om, at en fjer­de­plads var det op­ti­ma­le, som Eng­land kun­ne op­nå, når man ser, hvor Sout­h­ga­te var kom­met til. Der er jo og­så nog­le spil­le­re, der ik­ke er så go­de end­da rundt om­kring på hol­det, spil­le­re der ik­ke er i ver­dens­klas­se som for ek­sem­pel Eric Di­er el­ler Jor­dan Hen­der­son på den dy­be midt­ba­ne.”

”Men jeg har ka­em­pe respekt for Sout­h­ga­te. Der mang­ler sta­dig no­get, men hans le­de­rev­ner og den til­gang, han har til op­ga­ven, kan man kun ha­ve stor respekt for,” si­ger Flemming Pe­der­sen.

EN ATY­PISK EN­GELSK TRA­E­NER

Nu ga­el­der det så Kro­a­tien igen, den­ne gang i Na­tions Le­ague hvor Eng­land og­så er i grup­pe med Spa­ni­en, og selv om land­stra­e­ner Sout­h­ga­te ae­r­grer sig over, at kam­pen i Ri­je­ka skal spil­les uden til­sku­e­re, så hans un­ge lands­hold ik­ke bli­ver så­dan en er­fa­ring ri­ge­re, så fort­sa­et­ter han ud­vik­lin­gen af tak­tik­ken og hol­det sam­ti­dig med, at han er me­get be­vidst om, hvor langt han og Eng­land er på vej­en.

”Jeg vid­ste godt, at vi i den­ne pe­ri­o­de stod over­for en enorm ud­for­dring, der vil forta­el­le os me­get om, pra­e­cis hvor vi står, men det sy­nes jeg og­så er godt for os. Vi er op­pe imod to af ver­dens bed­ste hold i vo­res grup­pe. Den slags er­fa­rin­ger skal vi gø­re os, el­lers kan vi gå ind til EM om to år og, hvis vi har va­e­ret i en kva­li­fi­ka­tions­grup­pe mod hold på et la­ve­re ni­veau, stå med en falsk op­fat­tel­se af, hvor vi er.”

”Som tra­e­ner-team hav­de vi in­gen il­lu­sio­ner om det. Vi ved, at vi har et styk­ke vej, før vi er op­pe ved de al­ler­bed­ste hold. Vi kan kon­kur­re­re i kamp­for­løb, og det ser ud til, at vi kan ska­be chan­cer, men vi skal sta­dig flyt­te os et styk­ke vej, og det er en rig­tig god ud­for­dring for os over de kom­men­de par år,” lød det fra den 48-åri­ge Sout­h­ga­te før den kom­men­de uges to sva­e­re kam­pe og ef­ter et ind­le­den­de 1-2 ne­der­lag hjem­me på Wem­bley til Spa­ni­en i Na­tions Le­ague.

Men og­så her syn­tes Flemming Pe­der­sen, at der var fort­sat ud­vik­ling at spo­re mod en mod­stan­der, der ger­ne pres­ser højt med man­ge spil­le­re på en må­de, som Eng­land ik­ke hav­de op­le­vet ved VM-slut­run­den.

”De lø­ste det fint i kam­pen mod Spa­ni­en, for der var fle­re si­tu­a­tio­ner, hvor de pres­se­de højt, men hvor Eng­land fak­tisk hav­de fi­ne po­si­tio­ner og fik spil­let sig ud af det. Og så bli­ver der me­re frit på den an­den si­de af pres­set. Så åb­ner ba­nen sig op, og så kan de få nog­le mu­lig­he­der.”

”Til gen­ga­eld så man så de­res ud­for­drin­ger, når Spa­ni­en trak sig lidt og lod Eng­land ha­ve bol­den op­pe på den span­ske halv­del, for så snart om­rå­det blev min­dre, kun­ne man se Englands pro­ble­mer, ud­for­drin­gen ved de kol­lek­ti­ve be­va­e­gel­ser i of­fen­si­ven,” si­ger den tek­ni­ske di­rek­tør fra FC Nord­s­ja­el­land, der til gen­ga­eld var be­gej­stret over, at Sout­h­ga­te skif­te­de det me­ste af hol­det ud til den ef­ter­føl­gen­de test­kamp mod Schweiz, selv om han var på vej ud i en hi­sto­risk se­rie på fi­re ne­der­lag i tra­ek. For det hand­le­de me­re om pro­ces­sen end det en­kel­te re­sul­tat.

Kam­pen blev al­li­ge­vel vun­det med 1-0 på mål af Marcus Ras­h­ford, og her til de kom­men­de sva­e­re kam­pe mod Kro­a­tien og Spa­ni­en har den en­gel­ske land­stra­e­ner holdt sti­len med og­så at ske­le til frem­ti­den i sin hol­dud­ta­gel­se.

”Vi kun­ne sag­tens ha­ve ud­ta­get nog­le spil­le­re om­kring de 26-27 år, der har so­li­de Pre­mi­er Le­ague-kar­ri­e­rer, men vi fo­re­tra­ek­ker at kig­ge na­er­me­re på nog­le af de me­get spa­en­den­de un­ge spil­le­re, som vi har, og som har be­vist på U-lands­hol­de­ne, at de er li­ge så go­de som de bed­ste i ver­den,” sag­de Sout­h­ga­te, da han fandt plads i trup­pen til Dort­munds 18-åri­ge kant Ja­don San­cho, Der­bys 19-åri­ge midt­ba­ne­mand Ma­son Mo­unt og Lei­cesters 21-åri­ge play­ma­ker Ja­mes Mad­di­son.

”På den må­de er Ga­reth Sout­h­ga­te jo en lidt aty­pisk en­gelsk tra­e­ner, for han kan godt se po­ten­ti­a­le, og han er ik­ke ban­ge for at prø­ve nye spil­le­re,” si­ger Flemming Pe­der­sen, der un­der­vejs har holdt godt øje med den Chel­sea-eje­de Ma­son Mo­unt og og­så for­søgt at få ham til FC Nord­s­ja­el­land. Men i ste­det spil­le­de han en ho­ved­rol­le i hol­land­ske Vi­tes­se i sid­ste sa­e­son, før han i den­ne spil­ler fast for Der­by i top­pen af Cham­pions­hip.

”Ja, Ma­son Mo­unt er dyg­tig. Ham vil­le jeg ger­ne ha­ve haft til Nord­s­ja­el­land, men det lyk­ke­des så ik­ke. Men det var en mu­lig­hed, og selv om han kun var ung­doms­spil­ler på det tids­punkt, kun­ne man godt se, hvor dyg­tig en spil­ler han er,” si­ger Flemming Pe­der­sen uden at va­e­re be­kym­ret for, at Ma­son Mo­unt må nø­jes med at fin­de si­ne liga­mi­nut­ter i Der­by i ste­det for i den klub, som han har en la­en­ge­re­va­ren­de af­ta­le med, nem­lig Chel­sea.

”Det vig­tig­ste som land­stra­e­ner er jo, at ens spil­le­re spil­ler, som for ek­sem­pel Ma­son Mo­unt gør det i Der­by, og sam­ti­dig er der og­så ved at ske no­get i Eng­land. Det er jo ik­ke sik­kert, at han hav­de spil­let i Der­by for fem­seks år si­den. Der hav­de man må­ske i ste­det sagt, at han var for lil­le, og at han skul­le va­e­re me­get me­re du­elsta­erk.”

”Men spil­let i Eng­land er ble­vet hur­ti­ge­re, og det er ble­vet tak­tisk og tek­nisk bed­re. Det vil al­tid hja­el­pe de yn­gre spil­le­re med et stort po­ten­ti­a­le, for jo lang­som­me­re spil­let er, de­sto min­dre kan de kom­me til at ud­fol­de

➜ sig. Hvis det he­le er du­el­ler og lan­ge bol­de, er det jo ik­ke det spil, som de un­ge og me­get dyg­ti­ge ta­len­ter er bedst til. Men der sker en ud­vik­ling nu, og­så på grund af de man­ge uden­land­ske ma­na­ge­re, der er kom­met til Eng­land,” si­ger den tek­ni­ske di­rek­tør i FCN og bli­ver be­kra­ef­tet i for­mod­nin­gen af den ge­nud­tag­ne Ross Bark­ley, der ef­ter et spildt år er be­gyndt at fin­de sig selv og sit ta­lent i Maurizio Sar­ris Chel­sea.

”Når man kom­mer op igen­nem ung­doms­hol­de­ne, er der al­tid mas­ser af ana­ly­se-ar­bej­de, og der bli­ver fo­ku­se­ret på, hvor­dan man kan bli­ve en bed­re spil­ler. Tra­e­ner­ne hol­der øje med en he­le ti­den. Men når man så kom­mer op på første­hol­det, er ma­na­ge­rens fo­kus på re­sul­ta­ter­ne uge for uge og ik­ke på ud­vik­ling af spil­ler­ne. Der har Sar­ris fi­lo­so­fi hjul­pet mig me­get. Hvis jeg hav­de haft så­dan en tra­e­ners til­gang til tin­ge­ne, da jeg var yn­gre, tror jeg, at jeg hav­de for­bed­ret mig me­get,” sag­de den 24-åri­ge Bark­ley, der spil­le­de VM-mi­nut­ter med Eng­land i Bra­si­li­en for fi­re år si­den, men si­den er gå­et i stå.

Så de uden­land­ske klub­tra­e­ne­re skub­ber ta­len­ter­ne, og selv om der ik­ke umid­del­bart er plads til dem på de bed­ste hold, kan de sta­dig ud­vik­le sig med mas­ser af spil­le­tid på hyl­der­ne li­ge un­der, sam­ti­dig med at de bli­ver un­der­vist i den en­gel­ske fod­bold-DNA gen­nem U-lands­hol­de­ne, der har haft enorm suc­ces i de se­ne­ste par år.

10 ÅRS VENTETID

I 2017 vandt U/17-hol­det VM og nå­e­de fi­na­len ved EM sam­me år og se­mi­fi­na­ler­ne i år, mens U/19-hol­det vandt EM i 2017 og U/21-hol­det nå­e­de en EM-se­mi­fi­na­le i 2017, så ta­len­ter­ne er på vej frem, hvil­ket er helt i tråd med Flemming Pe­der­sens op­fat­tel­se af re­sul­ta­ter­ne af et struk­tu­re­ret ta­len­t­ar­bej­de.

”Der er jo så man­ge dyg­ti­ge spil­le­re i Eng­land og langt fle­re end i Tys­kland. Det at­le­ti­ske po­ten­ti­a­le i Eng­land er langt stør­re – lidt som man ser det i Frank­rig – og så er fod­bold og­så ba­re så me­get stør­re i Eng­land, end det er i Tys­kland, så der er langt fle­re spil­le­re at ta­ge af.”

”Så po­ten­ti­a­let er der, og så har de så på U-lands­hol­de­ne for­søgt at få struk­tu­re­ret spil­let, så de ik­ke går ud og le­ver på in­di­vi­du­el­le kva­li­te­ter, for det kom­mer al­drig til at hol­de i fod­bold. Fod­bold er et hold­spil. Det hand­ler om at spil­le sam­men, og via sam­men­spil kan man så få sat de in­di­vi­du­el­le kva­li­te­ter i sce­ne.”

”Sam­ti­dig har de an­sat et hav af spe­ci­a­li­ster i for­bun­det, som man og­så så det med de­res ana­ly­se af straf­fes­parks­kon­kur­ren­cer­ne ved VM, hvor man hav­de fun­det ud af, at Eng­land tid­li­ge­re var det hold, der brug­te kor­test tid på at spar­ke, og som man så det med de­res død­bol­de.”

”Der er spe­ci­a­li­ster til si­tu­a­tio­ner, hvor man har bol­den, og der er spe­ci­a­li­ster til si­tu­a­tio­ner, hvor man for­sva­rer sig, og der er i det he­le ta­get an­sat et hav af tra­e­ne­re. I Eng­land er der så man­ge pen­ge og så man­ge res­sour­cer, så hvis de kan fin­de endnu me­re ud af, hvor­dan de kan få flet­tet al­le de res­sour­cer, som de har, ind i må­den at spil­le fod­bold på, så har de en stor for­del i for­hold til an­dre na­tio­ner.”

”Og det er al­le­re­de med til at gi­ve no­get out­put, som man har set det på de­res U-lands­hold. De har få­et struk­tu­re­ret den enor­me ma­eng­de af ta­len­ter, og de er ved at fin­de ud af, hvor­dan de vil spil­le fod­bold,” si­ger Flemming Pe­der­sen.

”Da jeg skrev min P-op­ga­ve i 2015, kig­ge­de jeg på, hvor la­en­ge det ta­ger, fra man star­ter et nyt li­cens-sy­stem op om­kring ta­len­t­ar­bej­det, til at man ta­ger et skridt. Og hvis man kig­ger på Bel­gi­en, på Tys­kland og på Spa­ni­en, så ta­ger det 10 år, før man får out­put­tet, så i 2022 er Eng­land et godt bud på en ver­dens­me­ster, som jeg vur­de­rer det.”

”Jeg har i hvert fald stor til­tro til Ga­reth Sout­h­ga­te, og til at han er den ret­te mand til at sty­re ud­vik­lin­gen. Han er den rig­ti­ge til job­bet, selv om det sta­dig kra­e­ver no­get. Men han bli­ver og­så me­re og me­re er­fa­ren jo la­en­ge­re tid, han har lands­hol­det og kan ud­vik­le det, og der er sta­dig na­e­sten fi­re år til det na­e­ste VM. Så kom­mer der selv­føl­ge­lig et EM ind imel­lem med se­mi­fi­na­ler og finale på Wem­bley, men uan­set hvad tror jeg, at vi vil se fort­lø­ben­de frem­skridt for det en­gel­ske lands­hold i den kom­men­de pe­ri­o­de,” si­ger Flemming Pe­der­sen.

Om det så er nok til at få re­van­che mod Kro­a­tien og Spa­ni­en i den kom­men­de uge må de na­e­ste da­ge vi­se, men det er hel­ler ik­ke det, som det hand­ler mest om. Det hand­ler om pro­ces­sen, om spil­lesti­len, om ud­vik­lin­gen af ta­len­ter­ne og om det en­gel­ske fod­boldDNA, der står sta­er­kt – i hvert fald set med en­gelsk-kyn­di­ge øj­ne fra FC Nord­s­ja­el­land og med land­stra­e­ne­røj­ne­ne i det en­gel­ske. For som Sout­h­ga­te sag­de det ved ud­ta­gel­sen af den ak­tu­el­le trup til de sva­e­re ude­kam­pe i Na­tions Le­ague:

”Jo fle­re sto­re kam­pe man spil­ler, jo bed­re la­e­rer man at hånd­te­re pres­set, og til sidst er man i stand til at kom­me over må­l­linj­en. Vi er i en god po­stion nu, så vi be­hø­ver ik­ke at ryk­ke alt i styk­ker og star­te for­fra. Vi har gjort frem­skridt, og den pro­ces vil vi nu fort­sa­et­te.” ✖

”Der er jo så man­ge dyg­ti­ge spil­le­re i Eng­land og langt fle­re end i Tys­kland” FLEMMING PE­DER­SEN

Ga­reth Sout­h­ga­te nå­e­de he­le vej­en til VM-se­mi­fi­na­len mod Kro­a­tien i som­mer. Fo­to: Chri­sti­an Cha­ri­si­us/Ritzau Scan­pix

20-åri­ge Marcus Ras­h­ford score­de de en­gel­ske mål mod bå­de Spa­ni­en (1-2) og Schweiz (1-0), men i den­ne si­tu­a­tion blev an­gri­be­rens for­søg dog pa­re­ret af klubkam­me­ra­ten David De Gea. Fo­to: David Kle­in/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.