HOLLANDS HÅB

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - MATTHIJS DE LIGT - TEKST: SE­BA­STI­AN STANBURY @SebStan­bury

Hol­land­sk lands­holds­fod­bolds kri­se har va­ret i fle­re år og ko­ste­de del­ta­gel­sen ved EM i 2016 og VM i 2018. Men ta­lentsko­len er ik­ke luk­ket endnu, og Matthijs de Ligt, en af Eu­ro­pas mest loven­de for­svars­spil­le­re, er en af dem, der skal ven­de mod­gan­gen.

Matthijs de Ligt var 17½ år gam­melt, da han de­bu­te­re­de på det hol­land­ske lands­hold, og det kun­ne ik­ke va­e­re gå­et va­er­re. Det var i marts 2017. Godt et halvt år for­in­den hav­de De Ligt få­et de­but på et spa­en­den­de Ajax-hold, der den sa­e­son end­te med at gå he­le vej­en til fi­na­len i Eu­ro­pa Le­ague. Land­stra­e­ner Dan­ny Blind udt­og ham til lands­holds­sam­ling, en VM-kva­li­fi­ka­tions­kamp i Bul­ga­ri­en og en test mod Ita­li­en i Am­ster­dam. Te­e­na­ge­ren star­te­de in­de i So­fia, og der gik ik­ke fem mi­nut­ter, før han hav­de la­vet sin før­ste kost­ba­re fejl. En lang bold da­le­de ned mod det hol­land­ske for­svar, og De Ligt hav­de al­le mu­lig­he­der for at kom­me først på den og clea­re op ad ba­nen. Al­li­ge­vel for­må­e­de Spas De­lev at lø­be i ryg­gen på ham og spar­ke bol­den i mål, mens De Ligt va­el­te­de over sin må­l­mand, Jero­en Zo­et. Et kvar­ter se­ne­re hav­de han la­ert lek­tien og send­te med mas­ser af kraft et ho­ved­stød ud af for­svarszo­nen, men bol­den kom straks til­ba­ge, og stop­pe­ren hav­de ik­ke nå­et at sam­le De­lev op. Han tog et tra­ek for­bi De Light og score­de til 2-0. De­butan­ten blev pil­let ud i pau­sen, Hol­land tab­te, og Dan­ny Blind blev fy­ret. De Ligt sad på ba­en­ken mod Ita­li­en tre da­ge se­ne­re.

”Jeg spil­le­de ba­re vir­ke­lig dår­ligt. Min ulem­pe var, at he­le hol­det spil­le­de dår­ligt, og at vi tid­ligt kom bag­ud 2-0 og ik­ke kun­ne skub­be det va­ek se­ne­re i kam­pen. Men da jeg vend­te til­ba­ge fra lands­hol­det, fik jeg straks Pe­ter Bosz’ [da­va­e­ren­de Ajax-tra­e­ner] til­lid. Han sag­de: ”Du er bedst, når du spil­ler med selv­til­lid.” Det var godt for mig, og jeg kun­ne hur­tigt fort­sa­et­te, hvor jeg hav­de slup­pet,” sag­de De Ligt til Vo­et­bal In­ter­na­tio­nal et halvt år se­ne­re.

Med ne­der­la­get til Bul­ga­ri­en sank Hol­land la­en­ge­re ned i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen, og hol­det kom al­drig op af dyn­det. Ef­ter VM-sølv og -bron­ze i 2010 og 2014 missede Hol­land bå­de EM i 2016 og VM i 2018. Den slags gør ondt i en stolt fod­bold­na­tion, og det skal der ret­tes op på af et lands­hold med fle­re nye, in­ter­es­san­te nav­ne. Ét af dem er Matthijs de Ligt, der er kun er ble­vet bed­re, si­den ma­re­ridts­de­bu­ten i So­fia.

TO FØDDER OG ET GODT HO­VED

Matthijs de Ligt blev født 12. au­gust 1999 og be­gynd­te at spil­le fod­bold som seksår­ig. Han star­te­de i FC Abcou­de, men var kun ni år, da han skif­te­de til Ajax. I be­gyn­del­sen spil­le­de han på midt­ba­nen, men han blev ryk­ket til­ba­ge i for­sva­ret, for­di han hav­de fy­sik­ken til at bok­se rundt med sto­re an­gri­be­re, selv dem som var et par år ae­l­dre end ham.

”Matthijs er en me­get mo­der­ne cen­tral for­sva­rer. Han er to-fo­det, en god pas­nings­spil­ler og la­e­ser spil­let godt. Han kan bli­ve en ae­g­te le­der, som hja­el­per si­ne hold­kam­me­ra­ter med sin po­si­ti­ve at­ti­tu­de,” sag­de hans ung­dom­stra­e­ner Wim Jonk, da De Ligt i 2015 skrev un­der på sin før­ste kon­trakt.

Seks uger ef­ter sin 17 års fød­sels­dag i 2016 fik Matthijs de Ligt de­but på første­hol­det i en po­kal­kamp mod Wil­lem II. Han score­de på ho­ved­stød ef­ter hjør­ne­s­park. Det blev be­gyn­del­sen til en før­ste sa­e­son i vok­sen­fod­bol­den, hvor han vi­ste sig sag­tens at kun­ne va­e­re med. Der var ud­for­drin­ger un­der­vejs – for ek­sem­pel den før­na­evn­te kamp i Bul­ga­ri­en, og da han med Ajax be­søg­te Kø­ben­havn i Eu­ro­pa Le­ague, blev han den lil­le i du­el­len, da An­dreas Cor­ne­li­us score­de til 2-1 for FCK – men ge­ne­relt le­ve­re­de han på et højt ni­veau. Han star­te­de sa­e­so­nen hos Jong Ajax, han slut­te­de med at bli­ve den yng­ste spil­ler no­gen­sin­de i en stor eu­ro­pa­ei­sk finale, da han star­te­de in­de i Ajax’ Eu­ro­pa Le­ague-ne­der­lag til Man­che­ster Uni­ted. Han spil­le­de frem­ra­gen­de, og ef­ter kam­pen stod han i me­re end en halv ti­me i mixed, hvor han smi­len­de og fuld af over­skud for­tal­te om kam­pen til jour­na­li­ster­ne.

Den sa­e­son vandt Kas­per Dol­berg Jo­han Cruyff-pri­sen som årets ta­lent i hol­land­sk fod­bold, men i 2017-18 gik ha­e­de­ren til De Ligt.

”Han ser ud som om, han har gjort det her i seks-syv år. Matthijs er me­get mo­den af sin al­der; han har fy­sik som en 24-årig. Han er og­så sta­erk med beg­ge ben, har et godt pas­nings­re­gi­ster, kan he­a­de, sco­rer mål og er en ae­g­te le­der i bag­ka­e­den som 18-årig,” sag­de Ajax-di­rek­tør Edwin van der Sar i som­mer til Go­al – før De Ligt fyld­te 19.

”Matthijs er en af dem, som gør en for­skel i om­kla­ed­nings­rum­met. Li­ge før en kamp går han ud på gul­vet og sør­ger for, at al­le er su­per­skar­pe og vil gi­ve alt,” sag­de hold­kam­me­ra­ten Maxi­mi­li­an Wö­ber i sam­me ar­ti­kel.

I sid­ste sa­e­son slut­te­de han end­da som an­fø­rer, og den rol­le har han og­så haft i den­ne sa­e­son i fra­va­e­ret af ska­de­de Joël Velt­man. For halvan­den uge si­den holdt han Ro­bert Lewan­dowski helt ude af kam­pen, da Ajax over­be­vi­ste med 1-1 mod Bay­ern i Mün­chen, og nu ta­ger han så endnu en tørn med lands­hol­det.

TE­STET MOD VERDENSMESTRENE

Matthijs De Ligts an­den land­skamp gik ik­ke me­get bed­re end den før­ste. Jo, Hol­land vandt 2-1 over Ma­rok­ko i en ven­skabs­kamp, men Ajax-spil­le­ren måt­te ef­ter 70 mi­nut­ter for­la­de ba­nen på grund af et rødt kort. Ef­ter­føl­gen­de sad han på ba­en­ken i seks land­skam­pe i tra­ek uden at få et mi­nut på ba­nen.

Sja­el­dent har et ungt ta­lent få­et så dår­lig en start på lands­holdskar­ri­e­ren, men den slags slår ik­ke Matthijs de Ligt ud. I novem­ber 2017, da VM-kva­li­fi­ka­tio­nen var over­stå­et uden suc­ces, vend­te han til­ba­ge til star­top­stil­lin­gen, og der har han va­e­ret li­ge si­den.

Hollands lands­hold er sta­dig langt fra for­dums styr­ke, men der er un­ge ta­len­ter på vej, og tre­mands­for­sva­ret med Vir­gil van Di­jk, Da­ley Blind og Matthijs de Ligt lig­ner et so­lidt fun­da­ment i op­byg­nin­gen af no­get nyt. Land­stra­e­ner Ro­nald Ko­e­man er i hvert fald fan af sin un­ge spil­ler Ajax-spil­ler.

”Han er et ex­cep­tio­nelt ta­lent. Der er sta­dig plads til for­bed­rin­ger i hans fy­sik, hans fart og hans be­slut­nin­ger i op­byg­nings­fa­sen, men jeg sy­nes, at han al­le­re­de ta­ger sto­re skridt på de om­rå­der,” sag­de Ko­e­man i sep­tem­ber til De Te­le­graaf i et in­ter­view, hvor han spå­e­de, at De Ligt kun­ne nå Wes­ley Snei­j­ders re­kord på 134 land­skam­pe – li­ge nu er han på ni.

På lør­dag spil­ler Hol­land i Na­tions Le­ague mod de gam­le ar­vefjen­der fra Tys­kland. Vej­en til­ba­ge mod top­pen kun­ne dår­lig va­e­re sva­e­re­re, for det tred­je hold i pulj­en er de fran­ske ver­dens­me­stre. Hol­land ind­led­te tur­ne­rin­gen med at ta­be 2-1 på Sta­de de Fran­ce, men pra­e­sta­tio­nen var loven­de, og De Ligt var fortrøst­nings­fuld.

”Jeg har ik­ke spil­let man­ge topkam­pe i min kar­ri­e­re, men jeg kan si­ge, at Frank­rig ind­til nu er det sta­er­ke­ste hold, jeg har spil­let imod. Det er en smuk og la­e­re­rig op­le­vel­se for mig. Frank­rig stil­ler kun med top­spil­le­re, og vi har dren­ge, der kan nå op til det ni­veau,” sag­de De Ligt om kam­pen til Elf – og han er selv en af de mest loven­de kna­eg­te i Hol­land, ja end­da i he­le Eu­ro­pa, li­ge nu. ✖

Matthijs de Ligt har selv kaldt land­skam­pen mod Frank­rig i sep­tem­ber for kar­ri­e­rens hidtil stør­ste. Lør­dag ven­ter endnu et stor­o­p­gør mod Tys­kland. Fo­to: Chri­stop­he Ena/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.