FORMSTA­ER­KE POUL­SEN LYNER MOD USTABILE IRERE

We­e­ken­den står i land­skam­pe­nes tegn. På grund af avi­sens de­ad­li­ne og pro­gram­met for kam­pe­ne an­be­fa­les det at be­sø­ge tipsbladet.dk/spil i lø­bet af we­e­ken­den for op­da­te­re­de spil­for­slag til søn­dag.

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - FEINSCHMECKER -

FRE­DAG KL. 20.45

Østrig - Nor­dir­land, 1 1,55 @ BET3565

Nor­dir­land står for­an et par af­gø­ren­de kam­pe ude mod Østrig og si­den Bos­ni­en, som hur­tigt kan sluk­ke drømmen for Mi­cha­el O’Neills trop­per, som tab­te pre­mi­e­re­kam­pen i UEFA Na­tions Le­ague med 1-2 hjem­me til bos­ni­er­ne.

Og det er ik­ke, for­di den nor­dir­ske land­stra­e­ner har per­fek­te ar­bejds­be­tin­gel­ser op til den sva­e­re ude­kamp mod Østrig. Med Ky­le Laf­fer­ty som det se­ne­ste af­bud er O’Neill op­pe på at skul­le und­va­e­re he­le seks spil­le­re fra in­der­kred­sen om­kring star­top­stil­lin­gen, hvor isa­er an­gre­bet må gi­ve an­led­ning til grå hår med tan­ke på de ud­tag­ne spil­le­res mang­len­de form og kva­li­tet.

Østrig er hel­ler ik­ke uden af­bud. Va­erst er det, at David Ala­ba er ude med en min­dre ska­de, men og­så Juli­an Baum­g­art­lin­ger sid­der over til kam­pen, som østri­ger­ne er pi­sket til at vin­de ef­ter 0-1-ne­der­la­get ude mod Bos­ni­en i før­ste kamp.

Østrig er tra­di­tio­nelt sta­er­ke på hjem­me­ba­ne, hvor hold som Ser­bi­en, Sve­ri­ge, Tys­kland og Uru­gu­ay al­le har tabt, så til od­ds 1,55 sat­ser jeg pen­ge­ne på, at fa­vo­rit­ter­ne ta­ger den sy­ven­de sejr i lø­bet af de sid­ste ot­te hjem­me­kam­pe.

FRE­DAG KL. 20.45

Hvi­derusland - Luxembourg, Un­der 2,5 mål 1,72 @ BET365

Luxembourg tab­te med 0-5 til Ne­der­lan­de­ne og 0-8 til Sve­ri­ge på ude­ba­ne i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen sid­ste år. Und­ta­gel­ser­ne aen­drer dog ik­ke ved, at land­stra­e­ner Luc Holtz er kom­met langt med hol­det, som han over­tog i 2010. Se ba­re FIFA’s ver­dens­rang­li­ste, hvor Luxembourg i pe­ri­o­den er ryk­ket godt 50 plad­ser op til den nu­va­e­ren­de pla­ce­ring som num­mer 82.

Det be­ty­der og­så, at Luxem­bourgs tid som ka­non­fø­de er ov­re med de i ind­led­nin­gen na­evn­te und­ta­gel­ser­ne. Tva­er­ti­mod har Luxembourg selv brugt de før­ste to kam­pe i UEFA Na­tions Le­ague på at vin­de med 4-0 og 3-0 over hen­holds­vis Mol­d­ova og San Ma­ri­no, hvil­ket boo­ster selv­til­li­den for et hold, som ik­ke har vun­det to tur­ne­rings­kam­pe i tra­ek si­den 1995.

Me­re sej­r­svan­te er Hvi­derusland trods alt, men Igor Kri­us­hen­kos dren­ge hav­de al­li­ge­vel sva­ert ved for al­vor at bli­ve far­li­ge imod Mol­d­ova, som lyk­ke­des med at hol­de ga­ester­ne på 0-0 i sid­ste må­ned.

Jeg for­ven­ter, at Luxembourg har la­ert af kam­pen, så de stil­ler sig af­ven­ten­de i Minsk, hvor Hvi­derusland i øv­rigt blot har vun­det tre af de sid­ste ni kam­pe. Og nu vi er ved sta­ti­stik­ken, så er 9 af de sid­ste 10 ind­byr­des op­gør mel­lem dis­se hold endt med un­der 2,5 mål, imens Hvi­derusland og Luxembourg har holdt må­let rent i hen­holds­vis fi­re og fem af de sid­ste seks kam­pe.

Od­ds 1,72 på en må­l­fat­tig kamp med va­er­ter­ne på bol­den og ga­ester­ne i de­fen­si­ven lig­ner et ud­ma­er­ket spil at ind­le­de we­e­ken­den med.

LØR­DAG KL. 15.00

Slovaki­et - Tjek­ki­et, 1 (DNB) 1,55 @ UNIBET

Bå­de Slovaki­et og Tjek­ki­et tab­te i før­ste run­de af UEFA Na­tions Le­ague til Ukrai­ne, som sik­re­de de to sej­re på for­holds­vis se­ne mål. Kra­vet til beg­ge hold er der­for gan­ske klart før den­ne kamp, hvor kun en sejr for al­vor kan bru­ges.

Slovaki­et kan gla­e­de sig over, hol­det er sta­er­ke i Tr­na­va. Ef­ter 0-1-ne­der­la­get i den før­ste hjem­me­kamp vandt Slovaki­et nem­lig de sid­ste fi­re hjem­me­kam­pe på eget gra­es med en målsco­re på 11-0 i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen. Slovaki­et har si­den slå­et bå­de Nor­ge og det dan­ske ama­tør­lands­hold hjem­me, hvor det i øv­rigt og­så er ble­vet til 1-1 imod Ne­der­lan­de­ne.

Fa­cit er, at Slovaki­et blot har tabt én af 14 tur­ne­rings­kam­pe på Ci­ty Are­na Tr­na­va de sid­ste tre år, imens Tjek­ki­et i den til­sva­ren­de pe­ri­o­de står med 6-2-7 ef­ter 15 kam­pe på ude­ba­ne. La­eg der­til at tjek­ker­ne har skif­tet om­kring en tred­je­del af trup­pen fra sid­ste må­neds kam­pe ud.

De fle­ste in­di­ka­to­rer pe­ger i ret­ning af et ta­et op­gør. Slovaki­ets for­del af hjem­me­ba­ne samt Tjek­ki­ets man­ge ud­skift­nin­ger gør dog, at hjem­me­hol­det får så til­pas med over­tag, at od­ds 1,55 på 1-tal­let er en an­be­fa­ling va­erd i et spil, hvor ind­sat­sen re­tur­ne­res i til­fa­el­de af uafgjort.

LØR­DAG KL. 16.00

Ac­cring­ton - Brad­ford, Beg­ge hold sco­rer 1,95 @ BET365

Ac­cring­ton led det før­ste ne­der­lag si­den pre­mi­e­re­kam­pen mod Gil­ling­ham, da hol­det i sid­ste run­de tab­te med 0-1 til Shrews­bury ef­ter at ha­ve spil­let med en mand i un­der­tal i 75 mi­nut­ter. Ud­vis­nin­gen gør, at må­l­mand Con­nor Ripley sid­der ude med ka­ran­ta­e­ne som det ene­ste nye fra­va­er hos lør­da­gens hjem­me­hold.

Og­så Brad­ford så rødt i sid­ste run­de, da Se­an Scan­nell på­drog sig et rødt kort i over­ti­den, som hol­der ham uden for det­te op­gør. Han kan der­for se kam­pen fra si­de­linj­en med Ja­ke Re­e­ves, Hope Ak­pan, Mat­t­hew Kil­l­gal­lon, Adam Chi­ck­sen og Luca Col­vil­le, der al­le er ude med ska­der.

Brad­ford har va­e­ret for­holds­vis sva­ge på ude­ba­ne i den­ne sa­e­son (2-0-4), men hol­det er dog kom­met på må­l­tav­len i fem af seks kam­pe. Ac­cring­ton vandt 17 af 26 hjem­me­kam­pe i lø­bet af sid­ste sa­e­sons op­ryk­ning, mens hol­det selv har sco­ret mål i fem af seks kam­pe på Wham Sta­di­um i den­ne sa­e­son, hvor det og­så kun er ble­vet til et en­kelt cle­an she­et.

Brad­ford har sco­ret mål i syv af de sid­ste ni kam­pe, mens beg­ge hold har sco­ret i fi­re af Ac­cring­tons sid­ste fem hjem­me­kam­pe. Od­ds 1,95 på mål i beg­ge en­der lig­ner et ab­so­lut spil­bart od­ds.

LØR­DAG KL. 20.45

Ir­land - Dan­mark, 2 (AHC 0) 1,75 @ BET365

I novem­ber vi­ste Dan­mark, at der er syn­lig for­skel på de to hold, når de rød/hvi­de ram­mer top­ni­veau­et. Det ske­te med den al­le­re­de nu hi­sto­ri­ske ude­sejr på 5-1, som må­ske bed­ste vil bli­ve hu­sket for et hat­tri­ck af Chri­sti­an Erik­sen.

Net­op Erik­sen er ik­ke med i lør­da­gens kamp på grund af en drilsk ska­de, og selv om det på pa­pi­ret er en klar sva­ek­kel­se, så skal de dan­ske spil­le­re nok be­vi­se, at styr­ken un­der Åge Ha­rei­de lig­ger i kol­lek­ti­vet. An­der­le­des ser det ud hos Ir­land, som sta­dig slik­ker sår­e­ne ef­ter en grim kon­flikt med et par navn­giv­ne spil­le­re og as­si­stent­tra­e­ner Roy Ke­a­ne i de to ring­hjør­ner.

Og selv om Har­ry Ar­ter nu er til­ba­ge i trup­pen som en af ot­te aen­drin­ger si­den sep­tem­bers kam­pe, så har Declan Ri­ce fort­sat af­vist at spil­le for Ir­land. Han sid­der der­for selvvalgt uden for trup­pen sam­men med den ska­de­de an­fø­rer, Seamus Co­le­man, samt Rob­bie Bra­dy, Step­hen Ward og Jo­nat­han Wal­ters, mens der er tvivl om an­gri­ber Sha­ne Long.

Fra­set ama­tør­kam­pen imod Slovaki­et har Dan­mark ik­ke tabt en ene­ste af de sid­ste 20 kam­pe i or­di­na­er spil­le­tid. Og det bør be­stemt ik­ke va­e­re et tu­mult­pla­get irsk hold be­stå­en­de af spil­le­re fra bun­den af Pre­mi­er Le­ague samt klub­ber i The Cham­pions­hip, der øde­la­eg­ger den sta­ti­stik. Jeg tror med an­dre ord på dansk sejr, som dog gar­de­res som et asi­an han­di- cap-spil på 0. Det be­ty­der gan­ske en­kelt, at ind­sat­sen re­tur­ne­res i til­fa­el­de at et uafgjort re­sul­tat.

LØR­DAG KL. 20.45

Ir­land - Dan­mark, Yus­suf Poul­sen sco­rer 4,70 @ UNIBET

Chri­sti­an Erik­sens fra­va­er kom­mer for­hå­bent­lig til at fyl­de me­re i me­di­er­ne op til kam­pen end i lø­bet af de 90 mi­nut­ters fod­bold på Avi­va Sta­di­um, hvor den dan­ske 10’er score­de et fan­ta­stisk hat­tri­ck for min­dre end et år si­den. For når Dan­mark kun var en straf­fes­parks­kon­kur­ren­ce fra kvart­fi­na­ler­ne un­der VM, så skyld­tes det et sta­er­kt kol­lek­tiv sna­re­re end en lind strøm af ge­ni­a­li­te­ter fra den of­fen­si­ve Tot­ten­ham-midt­ba­ne­mand. Og jeg tror, at det mid­ler­ti­di­ge hul ef­ter Chri­sti­an Erik­sen nok skal bli­ve luk­ket ved, at an­dre spil­le­re ta­ger den målscoren­de rol­le på sig.

Og i akut man­gel på en de­ci­de­ret spids­an­gri­ber med mål i støv­ler­ne, lig­ner Yus­suf Poul­sen det bed­ste bud på en målsco­rer som den mest formsta­er­ke af de dan­ske of­fen­siv­spil­le­re. 24-åri­ge Poul­sen – som bå­de score­de i ven­skabs­kam­pen op til VM imod Me­xi­co samt i slut­run­de­pre­mi­e­ren mod Peru – er nem­lig fly­ven­de i RB Leipzig, hvor han har sco­ret fem mål i de sid­ste tre ugers syv kam­pe.

Ir­land har ik­ke holdt må­let rent i 2018, og til od­ds 4,70 lig­ner Yus­suf Poul­sen et bå­de sand­syn­ligt og vel­be­talt spil som målsco­rer for Dan­mark i en land­skamp, som de rød/hvi­de bør va­e­re i stand til at do­mi­ne­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.