FODBOLDSPILLET TIL­HØ­RER NU STORKLUBBERNE, IN­VE­STO­RER­NE OG AMBITIØSE NATIONALSTATER

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER - Che­fre­dak­tør, Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen

Fo­re­stil dig, at du er kron­prins i Saudi-Arabien. Som de fa­cto-le­der af dit land har du uind­s­kra­en­ket magt og har, i hvert fald på pa­pi­ret, sat dit land på en kurs, hvor det skal va­e­re min­dre af­ha­en­gigt af olie og i ste­det tje­ne til brut­to­na­tio­nal­pro­duk­tet via al­le mu­li­ge an­dre bran­cher in­den for et par år­ti­er.

Be­va­res, dit land er kendt for mang­len­de respekt for men­ne­ske­ret­tig­he­der, tor­tur og mord på ho­mo­seksu­el­le og sy­stem­kri­ti­ke­re, se­ne­st på den 59-åri­ge Was­hin­g­ton Post-klum­meskri­bent Ja­mal Khas­hog­gi, der un­der mysti­ske og dybt kon­tro­ver­si­el­le om­sta­en­dig­he­der dø­de ef­ter at va­e­re gå­et ind på dit lands kon­su­lat i den tyr­ki­ske mil­li­onby Istan­bul for at få si­ne pa­pi­rer i or­den, så han kun­ne bli­ve gift med sin for­lo­ve­de.

Så er det hel­digt, at du har din ven, FIFA-pra­esi­den­ten Gi­an­ni In­fan­ti­no, og hans kam­mer­s­juk­ker i fod­bold­ver­de­nen.

Gi­an­ni og ven­ner­ne si­ger udadtil, at det ik­ke er dig, der står bag fi­nan­si­e­rin­gen af et nyt klub-VM og en glo­bal Na­tions Le­ague.

Det er jo gen­nem den ja­pan­ske in­ve­ste­rings­bank SoftBank, der i for­vej­en hånd­te­rer mindst 50 af dit lands mil­li­ard-in­ve­ste­rin­ger, at du sam­men med et par ek­stra in­ve­sto­rer i Asi­en og hos ven­ner­ne i De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter har til­budt Gi­an­ni at smi­de mindst 160 mil­li­ar­der kro­ner i hans nye tur­ne­rin­ger, så alt er vel.

Du får mar­keds­ført Saudi-Arabien som det mo­der­ne, nyta­en­ken­de land, der af­hol­der cut­ting-ed­ge fod­bold-tur­ne­rin­ger, og så kan de la­e­re det ov­re i na­bo­lan­det Qa­tar med de­res 2022-VM, et VM du med Gi­an­nis hja­elp i øv­rigt er ved at få ud­vi­det til 48 hold, så qa­ta­rer­ne ik­ke har an­det valg end at la­eg­ge nog­le kam­pe i na­bo­lan­de­ne.

Det er en fin al­li­an­ce, du har få­et byg­get med Gi­an­ni og je­res fa­el­les ven­ner i USA, Ki­na, og Gi­an­ni har jo vist sig at va­e­re god ved si­ne ven­ner, se­ne­st med VM­slut­run­den i Rusland, hvor Gi­an­ni fik ver­den til na­e­sten at glem­me den stats­sty­re­de do­ping-skan­da­le og i ste­det ta­le om, hvor dej­ligt vel­or­ga­ni­se­ret og fre­de­ligt det VM var, blandt an­det tak­ket va­e­re en god ind­sats af de rus­si­ske sik­ker­heds­styr­ker og ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster.

Det bli­ver no­get fed PR, du får ud af fod­bold­ver­de­nen, og ta­enk sig, hvis de der ryg­ter i bri­tisk pres­se om at køb af Man­che­ster Uni­ted rent fak­tisk kun­ne bli­ve til virkelighed – sik­ke en in­ve­ste­ring, det vil­le bli­ve.

Fo­re­stil dig, at det er år 2021, og du er Man­che­ster Uni­ted-fan.

Man­che­ster Uni­ted har net­op vun­det åb­nings­ud­ga­ven af FIFA Club Wor­ld Cup med en fi­na­le­sejr over Re­al Madrid på King Fa­hd In­ter­na­tio­nal Sta­di­um i Saudi-Ara­bi­ens ho­ved­stad Riy­adh. Uni­ted fik lov at spil­le i Li­ga Cup­pen med B-hol­det da­gen in­den fi­na­len, det er for­de­len ved de nye trup­stør­rel­ser for Club Wor­ld Cupog Cham­pions Le­ague-del­ta­ge­re, der nu må ha­ve 40 ’voks­ne’ før­ste­spil­le­re i ste­det for de 25, der ind­til sid­ste år var gra­en­sen, og­så selv­om man spil­le­de Cham­pions Le­ague.

Kri­ti­ker­ne ta­ler sta­dig om, at I og de an­dre hold, der spil­ler Club Wor­ld Cup, fra nu af er ga­ran­te­ret og­så at smadre igen­nem je­res hjem­li­ge li­ga og Cham­pions Le­ague, for­di I al­le­re­de nu tje­ner så man­ge fle­re pen­ge end al­le de an­dre klub­ber, bå­de på grund af pra­e­mie­pen­ge­ne, og for­di je­res sponsor- og me­di­e­af­ta­ler er ble­vet helt sinds­sygt sto­re i lø­bet af de sid­ste 12-18 må­ne­der, mens al­le de an­dre klub­ber i Eu­ro­pa står stil­le.

Der er et ska­er af ve­mo­dig­hed, ef­ter I, Man­che­ster Ci­ty, Li­ver­pool og Chel­sea igen har kørt mod­stan­der­ne i Pre­mi­er Le­ague midt over i før­ste halv­del af sa­e­so­nen, men så­dan skal det åben­bart va­e­re – hvis man falder uden for det go­de sel­skab, er man nu va­ek i år­ti­er, ik­ke kun i de fem mør­ke år, I op­le­ve­de ef­ter Alex Fer­gu­son, og ind­til José Mourin­ho en­de­lig blev ud­skif­tet.

Det er det sam­me bil­le­de i de an­dre top­liga­er, og så­ma­end og­så i Bra­si­li­en og Ar­gen­ti­na, hvor stor­hol­de­ne med bil­let til klub-VM nu har så man­ge fle­re pen­ge end al­le an­dre. I kon­trol­le­rer trans­fer­mar­ke­det to­talt, I er nu kun en sna­e­ver sam­ling klub­ber, der kon­trol­le­rer al­le de stør­ste te­e­na­ge­ta­len­ter i ver­den, og med min­dre je­res klub bli­ver taget i no­get de­ci­de­ret kri­mi­nelt, er der in­gen grund til at tro, at det ik­ke er de sam­me 10-15 hold, I kon­kur­re­rer med i Cham­pions Le­ague og klub-VM om ti år, pra­e­cis som Chel­seas for­mand Bru­ce Buck sag­de på en kon­fe­ren­ce i Lon­don til­ba­ge i sep­tem­ber 2018.

Fo­re­stil dig, at det er år som­me­ren 2024, der er lod­tra­ek­ning til Cham­pions Le­ague-kva­li­fi­ka­tio­nen, og du er ch­eftra­e­ner for det dan­ske mester­hold.

De tid­li­ge­re dan­ske mester­hold har mødt hold som APOEL, og en­gang for la­en­ge si­den kom AaB i grup­pe­spil­let ved at slå Kau­nas fra Li­tau­en. Til­ba­ge i 2018 blev det langt sva­e­re­re at kom­me i grup­pe­spil­let med mod­stan­de­re som PSV og Red Bull Salz­burg i kva­li­fi­ka­tio­nen, og det blev et nøk va­er­re i 2021. Men nu er den da helt gal. Hold som Ar­se­nal, Va­len­cia, Schal­ke 04 og CSKA Moskva står nu i vej­en i de sid­ste par kva­li­fi­ka­tions­run­der, og man skal va­e­re me­re end al­min­de­lig hel­dig med at slå så sta­er­ke hold. Eu­ro­pa Le­ague ser og­så hård ud for de use­e­de­de – her er det ot­te­re og ni­e­re fra de sta­er­ke­ste liga­er i Eu­ro­pa og de na­est­bed­ste klub­ber fra liga­er som den hol­land­ske og po­rtu­gi­si­ske. Held og lyk­ke mod Spor­ting og Ever­ton til num­mer to og tre fra Su­per­liga­en.

Ly­der det som én lang uto­pi? Så la­es med fra si­de 20 i da­gens ud­ga­ve af Tips­bla­det og find ud af, hvad der lig­ger i ven­te i in­ter­na­tio­nal fod­bold i de kom­men­de uger. Følg Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen på Twit­ter un­der bru­ger­nav­net @Tro­elsBa­gerT og la­es fle­re me­nin­ger på tips­bla­det.dk/ blogs. Få og­så de se­ne­ste fod­bold­nyhe­der på fa­ce­book. com/tips­bla­det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.