Lands­holds­ba­ck­en måt­te stå på mål

AN­DRE POINTER FRA TIPS­BLA­DET 25. OK­TO­BER 1984

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Jo­hn Si­ve­ba­ek hav­de haft en be­gi­ven­heds­rig uge. Først blev han den yng­ste dan­sker no­gen­sin­de til at run­de 25 land­skam­pe, da Dan­mark tab­te en VM-kva­li­fi­ka­tions­kamp i Schweiz, og fi­re da­ge se­ne­re var den 23-åri­ge ba­ck en del af en be­gi­ven­heds­rig topkamp mel­lem AGF og Vej­le i den hjem­li­ge 1. di­vi­sion. For­an 22.500 til­sku­e­re i Aar­hus mød­tes de to mester­skabs­kan­di­da­ter, og for Si­ve­ba­ek blev kam­pen en no­get an­den, end han hav­de for­ven­tet. Ef­ter fem mi­nut­ter blev Vej­le-må­l­mand Alex Ni­el­sen nem­lig ud­vist, og ef­ter­som der ik­ke var en re­ser­ve på ba­en­ken, måt­te ba­ck­en over­ta­ge plad­sen i må­let. Tips­bla­det re­fe­re­re­de, at DR-repor­ter Ni­els Chri­sti­an­sen med sit ka­me­ra­hold søg­te ned til Vej­le-må­let i hå­bet om at fan­ge en mas­se mål, men Si­ve­ba­ek var fak­tisk ik­ke uvant med at stå på stre­gen. Som kna­egt i

Vej­le hav­de han va­e­ret må­l­mand gen­nem et styk­ke tid og stod da og­så fint, selv om AGF end­te med at vin­de 2-0, blandt an­det tak­ket va­e­re et mål af 16-åri­ge Hen­rik ”Su­per” Mor­ten­sen.

”AGF’s to mål var han aldeles uden skyld i – kun én gang af­slø­re­de han sin mang­len­de ru­ti­ne: Da han sam­le­de bol­den op i ha­en­der­ne to gan­ge i tra­ek, uden at en an­den hav­de rørt den i mel­lem­ti­den. Det gav in­di­rek­te fris­park til AGF, som dog ik­ke fik no­get ud af til­bud­det,” skrev Tips­bla­det.

”I øv­rigt hav­de ”Si­ve” den­gang i dren­ge­å­re­ne i Vej­le en klas­se­kam­me­rat, der og­så stod på mål. Han var fak­tisk en tand bed­re og skyld i, at Jo­hn al­drig fik sit gen­nem­brud som må­l­mand. Han hed­der Tro­els Ras­mus­sen og stod den søn­dag ef­ter­mid­dag på År­hus Sta­dion ne­de i den an­den en­de af ba­nen, i AGF’s mål,” af­slut­te­de Tips­bla­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.