CASILLAS OG DE 100 TRIUMFER

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - DET SKARPE SKUD - TEKST: SEBASTIAN STANBURY @SebStan­bury

Iker Casillas er en af Cham­pions Le­agu­ea­e­ra­ens sto­re pro­fi­ler. Han har vun­det tur­ne­rin­gen tre gan­ge med Re­al Madrid, i 2000, 2002 og i 2014, og han er en af de spil­le­re, der har va­e­ret med til at do­mi­ne­re tur­ne­rin­gen i flest år. Der er 14 år mel­lem hans før­ste og se­ne­ste tro­fae – det over­gås kun af Pa­o­lo Mal­di­ni og Ales­san­dro Costa­cur­ta, der beg­ge vandt Eu­ro­pa Cup­pen med AC Milan i 1989 og Cham­pions Le­ague i 2007.

I de se­ne­re år er Iker Casillas gle­det ud af ram­pe­ly­set. Han er ble­vet 37 år gam­mel, og Re­al Madrid har vun­det tur­ne­rin­gen tre år i tra­ek uden hans del­ta­gel­se, men han er sta­dig en del af tur­ne­rin­gen. Så­le­des har han i si­ne tre år i FC Por­to spil­let 14 kam­pe, og ons­dag af­ten nå­e­de han en mile­pa­el. Iføl­ge den span­ske sta­ti­sti­ker Ale­xis Martín-Ta­mayo var det så­le­des Casillas’ sejr num­mer 100 i Cham­pions Le­ague, da Por­to ons­dag af­ten vandt 3-1 ude over Loko­mo­tiv Mos­kav, og den be­drift over­gås kun af den tid­li­ge­re hold­kam­me­rat Cri­sti­a­no Ro­nal­do med 102 sej­re i den fi­ne­ste klub­tur­ne­ring af dem al­le. Og med 170 kam­pe er må­l­man­den sta­dig tur­ne­rin­gens mest ru­ti­ne­re­de spil­ler no­gen­sin­de.

Oven i kø­bet var han kraf­tigt in­vol­ve­ret i po­rtu­gi­ser­nes sejr, ef­ter­som han snup­pe­de et straf­fes­park ef­ter 10 mi­nut­ters spil ved stil­lin­gen 0-0. Og som det ses på bil­le­det, sør­ge­de han og­så for at hol­de den tid­li­ge­re ty­ske lands­holds­spil­ler Be­ne­dikt Höwe­des på be­hø­rig af­stand af bol­den.

Så go­de, gam­le Iker Casillas er still go­ing strong – ba­re lidt va­ek fra de stør­ste spot­lights.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.