Uden Mes­si for før­ste gang i 11 år

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - EL CLÁSICO -

Når der er fod­bold i tv, sker det en­gang imel­lem, at tv-ka­me­ra­er­ne in­ter­es­se­rer sig me­re for en per­son på til­sku­er­plad­ser­ne end for dem på gra­es­set. Det var til­fa­el­det ons­dag af­ten i Bar­ce­lo­na. For uanset at FC Bar­ce­lo­na og In­ter ka­em­pe­de om før­ste­plad­sen i de­res Cham­pions Le­ague-pul­je, sad af­te­nens ho­ved­per­son på tribunen. Su­per­stjer­nen over dem al­le, Lio­nel Mes­si, har bra­ek­ket ar­men, og kun­ne der­for ik­ke hja­el­pe si­ne hold­kam­me­ra­ter. I ste­det kig­ge­de han på ude­fra med ar­men i slyn­ge, mens søn­nen Thi­a­go hav­de få­et lov til at va­e­re la­en­ge op­pe og så kam­pen ved si­den af far­mand.

Ad­skil­li­ge gan­ge blev der klip­pet ud til Mes­si for at se hans re­ak­tion, når Bar­ce­lo­na score­de el­ler bra­end­te en chan­ce, li­ge ind­til han for­lod sta­dion med tre mi­nut­ter til­ba­ge af kam­pen. Det sam­me bli­ver nok til­fa­el­det søn­dag ef­ter­mid­dag.

For Mes­si bli­ver hel­ler ik­ke klar til at spil­le El Clásico. De før­ste prog­no­ser ef­ter ska­den mod Se­vil­la sid­ste we­e­kend lød på tre uger, men si­den har Bar­ce­lo­na-avi­sen Sport skre­vet, at Mes­si har sva­ert ved at sove om nat­ten på grund af smer­ter, og at la­e­ger uden for klub­ben ik­ke tror, at han vil va­e­re klart så hur­tigt som først an­ta­get. Un­der al­le om­sta­en­dig­he­der er del­ta­gel­se mod Re­al Madrid ude­luk­ket, og det er sja­el­dent set. Ri­va­ler­ne fra ho­ved­sta­den er den klub, Mes­si har mødt flest gan­ge i kar­ri­e­ren, 38 i alt, og han har spil­let de se­ne­ste 35 kam­pe. Se­ne­st han ik­ke var med i en Clásico var lil­leju­le­af­ten i 2007, hvor han var 20 år gam­mel og sad ude med en ska­de. I 97 pro­cent af kam­pe­ne si­den har han i øv­rigt spil­let fuld tid – ene­ste und­ta­gel­se var en kamp i ef­ter­å­ret 2015, hvor han hav­de va­e­ret ska­det og star­te­de på ba­en­ken.

Så El Clásico uden Lio­nel Mes­si er ik­ke no­get, der sker hvert år­ti, men med 2-0-sej­ren over In­ter vi­ste Bar­ce­lo­na-hol­det, at det er mu­ligt at spil­le godt uden ham.

”Der var en mas­se for­vent­nin­ger om, at man skul­le se, hvor­dan vi vil­le be­sva­re hans fra­va­er. Det var no­get, der fyld­te i al­les ho­ve­d­er, og det kun­ne ses i mil­jø­et, men vi gav et godt svar,” sag­de tra­e­ner Er­ne­sto Val­ver­de ef­ter Cham­pions Le­ague-kam­pen.

”Vi spil­ler al­tid som et hold, og vi har en an­er­kendt og gen­ken­de­lig stil, men det er sandt, at Mes­si, gi­ver os et strejf af ek­stra­or­di­na­er klas­se. Hvis han ik­ke er der, må vi er­stat­te ham. I dag traf vi det rig­ti­ge valg, men vi hå­ber, han snart ven­der til­ba­ge. Vi sav­ner ham al­le,” sag­de Val­ver­de.

Det sam­me vil va­e­re til­fa­el­det for man­ge til­sku­e­re og tv-se­e­re søn­dag. Men ka­me­ra­er­ne skal nok fin­de ham.

Mes­si på tribunen ons­dag af­ten. Fo­to: Miquel Ll­op/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.