Sav­net af Ro­nal­do

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - EL CLÁSICO -

Cri­sti­a­no Ro­nal­do kan ik­ke frem­vi­se en li­ge så god El Clásico-sta­ti­stik som Lio­nel Mes­si. I al den tid, po­rtu­gi­se­ren be­fandt sig i spansk fod­bold, spil­le­de hans ar­gen­tin­ske ri­val samt­li­ge Clásico’er, mens Ro­nal­do gik glip af to ud af i alt 32 mu­li­ge op­gør. Han var ska­det i po­kal­fi­na­len i 2014, som Ga­reth Ba­le i hans fra­va­er af­gjor­de med et ut­ro­ligt so­lo­mål, og i sid­ste sa­e­son blev han ud­vist i det før­ste af to Su­per Cup-op­gør, da han fik to gu­le kort.

Men når han var med, var han en af­gø­ren­de fak­tor – selv­føl­ge­lig. I alt har han la­vet 18 mål mod FC Bar­ce­lo­na, hvil­ket sva­rer til 43 pro­cent af Re­al Madrids sam­le­de an­tal scor­in­ger i hans 32 kam­pe. Glemt bli­ver det ik­ke fo­re­lø­big, da han i 2011 score­de det en­li­ge mål i Co­pa del Rey-fi­na­len, el­ler da han året ef­ter la­ve­de sej­rs­må­let på Camp Nou, da Re­al Madrid i prak­sis sik­re­de sig det span­ske mester­skab og brød Gu­ar­di­o­la­hol­dets do­mi­nans af den span­ske li­ga. Han af­slut­te­de da og­så sin El Clásico-sta­ti­stik med et mål. Da de to hold i maj spil­le­de 2-2 på Camp Nou, nå­e­de han at sco­re Re­al Madrids først mål, in­den han i pau­sen måt­te ud­gå med en ska­de.

Men Cri­sti­a­no Ro­nal­do har sco­ret i El Clásico for sid­ste gang. Den­ne som­mer for­lod han klub­ben til for­del for Ju­ven­tus, hvor han ef­ter en be­sva­e­ret start er op­pe på fem mål i Se­rie A som sit holds top­sco­rer. Imens frem­står det me­re og me­re ufor­stå­e­ligt, at Re­al Madrid ik­ke er­stat­te­de po­rtu­gi­se­ren i som­mer. Det lig­ne­de Fl­oren­ti­no Pérez dår­ligt ik­ke at ha­ve et an­grebs-es i ae­r­met, og Re­al Madrid li­der un­der det på ba­nen. Ma­ri­a­no Díaz, nyind­kø­bet fra Ly­on, har over­ta­get trø­je num­mer 7, men kun sco­ret ét mål i sa­e­so­nen. Lig­ner nu lig­ger de tredob­bel­te Cham­pions Le­ague-me­stre ba­re num­mer syv i den span­ske li­ga ef­ter tre ne­der­lag og en uaf­gjort i de se­ne­ste fi­re liga­kam­pe. Hav­de det ik­ke va­e­ret for Mar­ce­los re­du­ce­rings­mål i ne­der­la­get til Le­van­te lør­dag, hav­de madri­le­ner­ne slå­et klu­bre­kor­den for flest mi­nut­ter uden en scor­ing, og selv om Ro­nal­do i sid­ste sa­e­son hav­de en la­en­ge­re scor­ings­kri­se i liga­en, er det van­ske­ligt at fo­re­stil­le sig den sta­ti­stik med ham på ba­nen.

”Der er ik­ke no­gen grund til at ta­le om no­gen, som ik­ke er her (…) Vi har i trup­pen kva­li­te­ter­ne til at sco­re. Vi kan ik­ke gra­e­de på grund af no­gen, som ik­ke øn­ske­de at va­e­re her,” sag­de Isco man­dag.

Men uanset om Isco har lyst til at ta­le om det el­ler ej, kun­ne Re­al Madrid godt bru­ge man­den, der score­de 450 mål i 438 kam­pe for klub­ben – og 18 af dem mod Bar­ce­lo­na.

Ro­nal­do sco­rer mod Bar­ce­lo­na i maj. Fo­to: Ser­gio Pe­rez/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.