Lope­te­gu­is sid­ste chan­ce?

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - EL CLÁSICO -

Iføl­ge Marca er det kun på grund af et travlt kamp­pro­gram, at Ju­len Lope­te­gui står på si­de­linj­en, når Re­al Madrid søn­dag be­sø­ger Camp Nou. I lør­dags spil­le­de Re­al Madrid en skidt kamp hjem­me på Está­dio San­ti­a­go Ber­nabéu og tab­te 2-1 hjem­me til Le­van­te. Det var det tred­je ne­der­lag i fi­re liga­kam­pe, og den sto­re madri­len­ske sport­sa­vis skrev ef­ter­føl­gen­de, at det kun var for­di, der ba­re var tre da­ge til na­e­ste kamp, Cham­pions Le­ague-op­gø­ret mod Vik­to­ria Plzen, at tra­e­ne­ren ik­ke blev fy­ret. Avi­sen skrev dog og­så, at hans ska­eb­ne var be­seg­let: Kun en frem­ra­gen­de sti­me med fem sej­re i tra­ek vil red­de hans job, og sker det ik­ke, bli­ver han fy­ret ef­ter na­e­ste ne­der­lag.

52-åri­ge Ju­len Lope­te­gui kom til Re­al Madrid un­der stort stå­hej. Han blev an­sat i som­mer, og da den nyhed kom frem, blev han fy­ret fra det span­ske lands­hold, to da­ge før de tid­li­ge­re ver­dens­me­stres de­but i tur­ne­rin­gen mod Portu­gal. Fo­re­lø­big har det ik­ke vist sig at va­e­re be­sva­e­ret va­erd. Re­al Madrid vandt fi­re af de før­ste fem kam­pe i liga­en, men si­den er hol­dets ni­veau dyk­ket, og li­ge nu er spørgs­må­let alt­så, hvor­når Lope­te­gui bli­ver fy­ret; ik­ke om han ry­ger ud. 2-1-sej­ren over Plzen over­be­vi­ste få, for Re­al Madrid spil­le­de en skidt kamp og var ik­ke uhel­di­ge med at vin­de, men tra­e­ne­ren har spil­ler­nes op­bak­ning.

”I mi­ne øj­ne gør han det frem­ra­gen­de,” sag­de Mar­ce­lo ef­ter tirs­da­gens kamp, og ad­skil­li­ge af hold­kam­me­ra­ter­ne har fulgt trop.

”Som spil­ler er det ene­ste, jeg vil, at vin­de på søn­dag, og jeg øn­sker, at Lope­te­gui fort­sa­et­ter, for det er al­les fejl, ef­ter­som vi er et hold,” men­te Na­cho Fer­nan­dez.

Den må­ske va­eg­tig­ste stem­me i trup­pen, den fra an­fø­rer Ser­gio Ra­mos, har og­så for­sva­ret tra­e­ne­ren.

”An­dre men­ne­sker be­slut­ter, om tra­e­ne­ren skal skif­tes, men det er nor­malt ik­ke en god idé. Det vil­le va­e­re van­vit­tigt. Nog­le gan­ge er det bed­re at aen­dre ting, og nog­le gan­ge er det ik­ke, men det er for tid­ligt at ta­le om det, og det er ik­ke en be­slut­ning, spil­ler­ne skal ta­ge,” sag­de han tid­li­ge­re på må­ne­den.

Ef­ter Plzen-kam­pen var der og­så ord fra Re­al Madrid-le­del­sen, da Emi­lio But­ragu­eño be­kra­ef­te­de, at Lope­te­gui vil stå på si­de­linj­en søn­dag ef­ter­mid­dag.

”Ja, som nor­malt (…) Vi hø­rer ryg­ter, men vi ta­ger til Camp Nou med selv­til­lid, og jeg hå­ber, vi får en god kamp.”

Så søn­dag ef­ter­mid­dag er Ju­len Lope­te­gui sta­dig tra­e­ner for Re­al Madrid. Det sto­re spørgs­mål er, om han og­så er man­dag mor­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.