DE STAERKES RET

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INFANTINOS REVOLUTION - TEKST: TRO­ELS BA­GER THØ­GER­SEN @Tro­elsBa­gerT

RMe­get ty­der på, at et nyt klub-VM med 24 hold bli­ver ved­ta­get på FIFA’s rå­ds­mø­de i dag, og det er langt fra den ene­ste sto­re aen­dring, der er på vej. Tips­bla­det gen­nem­går den me­nu, FIFA-pra­esi­dent Gi­an­ni In­fan­ti­no og hans støt­ter ser­ve­rer på vej­en mod In­fan­ti­nos gen­valg som FIFA-pra­esi­dent til na­e­ste som­mer, mens Eu­ro­pas top­klub­ber er i fuld gang med at plan­la­eg­ge en des­sert, de selv har ta­enkt sig at spi­se det me­ste af.

wan­da og det afri­kan­ske lands ho­ved­stad Ki­ga­li er ik­ke vant til at va­e­re cen­trum for ver­dens fo­kus, og at en stør­re de­le­ga­tion af po­li­ti­ke­re og em­beds­ma­end fra FIFA i dag er i by­en vil na­ep­pe va­e­re den be­gi­ven­hed, der får ver­den til at for­bin­de det lil­le land med an­det end de uhyg­ge­li­ge be­gi­ven­he­der un­der fol­ked­ra­bet for 24 år si­den.

Men for fod­bold­fans, spil­le­re, klub­ber og tra­e­ne­re ver­den over kan FIFA Co­un­cils mø­de i Ki­ga­li vi­se sig at va­e­re en skel­sa­et­ten­de be­gi­ven­hed, der ce­men­te­rer FIFA-pra­esi­dent Gi­an­ni In­fan­ti­nos magt, og som tip­per magt­ba­lan­cen i bå­de klub- og lands­holds­fod­bold i de kom­men­de år­ti­er.

Der er ta­le om et kraf­tigt ud­vi­det klub-VM på 24 hold og et glo­balt Na­tions Le­ague-for­mat, i fa­mi­lie med det, vi er ved at la­e­re at ken­de i Eu­ro­pa, med VM-bil­let­ter på spil.

To tur­ne­rin­ger, som in­ve­sto­rer fra SaudiArabien, De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter og Asi­en er klar til at sky­de mindst 160 mil­li­ar­der kro­ner i frem til 2033, et be­løb top­folk i FIFA for­sø­ge at gø­re end­nu stør­re. Og i Eu­ro­pa pøn­ser de 15-20 stør­ste klub­ber på en af­ta­le, der fra 2021 skal luk­ke Cham­pions Le­ague end­nu me­re til for klub­ber fra lan­de som Dan­mark og, hvis det står til top­klub­ber­ne, og­så gi­ve ad­gang til Cham­pions Le­ague-kva­li­fi­ka­tio­nen for num­mer fem, seks, ja må­ske og­så num­mer syv i de stør­ste eu­ro­pa­ei­ske liga­er.

Det er sto­re pla­ner, FIFA-pra­esi­dent Gi­an­ni In­fan­ti­no, hans po­li­ti­ske støt­ter i Mel­le­mø­sten, Asi­en og USA, og Eu­ro­pas top­klub­ber, har. Pla­ner, der ha­en­ger sam­men i én stor pak­ke, selv­om der ved før­ste øje­kast er langt fra Na­tions Le­ague-kam­pe mel­lem små na­tio­ner som Ba­hrain, De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter, Ke­nya og Be­nin og glo­ba­le su­pero­p­gør som FC Bar­ce­lo­na-Re­al Madrid og Man­che­ster Uni­ted-Li­ver­pool.

KAGEN BAGES OG SKAERES

Hvis man tror, sund ud­vik­ling og ud­bre­del­se af fodboldspillet er mo­to­ren i de nye pla­ner, kan man med for­del ta­ge et kig un­der mo­tor­hjel­men i in­ter­na­tio­nal fod­bol­dø­ko­no­mi og politik, der de se­ne­ste år har va­e­ret sva­er at ad­skil­le fra det, der sker i glo­bal politik ge­ne­relt.

Da Gi­an­ni In­fan­ti­no 26. fe­bru­ar 2016 blev valgt til ny FIFA-pra­esi­dent, ske­te det blandt an­det tak­ket va­e­re støt­te fra USA’s fod­bold­for­bund og med det ame­ri­kan­ske for­bund­spo­li­ti FBI stå­en­de, i over­ført be­tyd­ning, bag po­di­et med kor­slag­te ar­me og en for­vent­ning om, at det var slut med kor­rup­tions­kul­tu­ren i FIFA, der i amerikansk op­tik til­ba­ge i 2010 hav­de snydt USA for VM 2022, som Rusland som be­kendt løb med.

Ove­ni skyld­te FIFA, og der­med og­så den ny pra­esi­dent Gi­an­ni In­fan­ti­no, i for­vej­en ame­ri­ka­ner­ne stor tak for, at FIFA ik­ke hav­de få­et et mil­li­ard-søgs­mål på hal­sen fra ame­ri­kan­ske tv-sel­ska­ber ved flyt­nin­gen af Qa­ta­rs 2022-VM fra ju­ni-juli til novem­ber-de­cem­ber, hvor NFLog col­le­ge-sa­e­so­nen i amerikansk fod­bold er i den af­gø­ren­de fa­se og der­med ta­ger ame­ri­kan­ske tv-se­e­res op­ma­er­k­som­hed.

I mo­dy­del­se hav­de ame­ri­kan­ske NBC og Fox Sports, der hav­de de nor­da­me­ri­kan­ske me­di­e­ret­tig­he­der til VM 2022, få­et lov at kø­be ret­tig­he­der­ne til VM 2026 uden ud­bud og med af­ta­ler, hvor der var ind­byg­get bonus­ser i mil­li­ard­klas­sen i dan­ske kro­ner, hvis USA skul­le gå hen og bli­ve VM-va­ert i 2026.

Al­le­re­de i for­bin­del­se med FIFA’s kon­gres i ju­ni 2017 for­søg­te ame­ri­ka­ner­ne, med Gi­an­ni In­fan­ti­nos vel­sig­nel­se og støt­te, at få til­delt VM 2026 i fa­el­les­skab med Ca­na­da og Mexico. Det vel at ma­er­ke på trods af, at va­ert­ska­bet iføl­ge FIFA’s reg­ler først skul­le ud­de­les på kon­gres­sen i Moskva i ju­ni 2018 for­ud for VM­slut­run­den.

I Moskva blev USA og dets to min­dre part­ne­re, som Ca­na­da og Mexico i den­ne sam­men­ha­eng er, valgt over­ra­sken­de klart som VM-va­ert for­an Ma­rok­ko, der un­der­vejs hav­de kla­get over fle­re re­gela­en­drin­ger i bud­pro­ces­sen, der så ud til at va­e­re de­sig­net til at smi­de dem ud af ra­e­set. Til gen­ga­eld kun­ne ma­rok­ka­ner­ne ik­ke gø­re me­get ved, at en lang ra­ek­ke lan­de støt­te­de Gi­an­ni In­fan­ti­nos fo­re­truk­ne bud USA – her­un­der USA’s sta­er­ke­ste al­li­e­re­de i Mel­le­mø­sten, Saudi-Arabien.

Da Gi­an­ni In­fan­ti­no blev valgt i 2016, var det blandt an­det med løf­ter om mar­kant stør­re blok­tilskud til FIFA’s over 200 med­lem­s­for­bund. Det løf­te har In­fan­ti­no holdt, men da sponsor­ind­ta­eg­ter­ne sam­ti­dig er fal­det ef­ter kor­rup­tions­skan­da­ler­ne i ver­dens­for­bun­det, og da fod­bold-VM i Rusland ef­ter FIFA-stan­dard var en for­nuf­tig mil­li­ard­gi­ven­de over­skud­s­for­ret­ning men så hel­ler ik­ke me­re, er Saudi-Arabien og ik­ke mindst Saudi-Ara­bi­ens pen­ge in­ter­es­sant for FIFA-pra­esi­den­ten.

Der skal pen­ge i FIFA-kas­sen, og ud over, at na­er­mest samt­li­ge nye sponsoraf­ta­ler si­den 2014-2015 har va­e­ret med fir­ma­er uden for Eu­ro­pa og USA, har In­fan­ti­no og FIFA fun­det en at­trak­tiv part­ner i Saudi-Arabien.

Saudi-Arabien og de­res na­e­re al­li­e­re­de, De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter og Ba­hrain, har sam­men med fle­re an­dre lan­de si­den ju­ni 2017 lig­get i al­vor­lig kon­flikt med va­er­ten for VM 2022, Qa­tar, med Trump-re­ge­rin­gen på Saudi-Ara­bi­ens si­de, selv­om USA har sin stør­ste mi­li­ta­e­re luft­ba­se i he­le Mel­le­mø­sten i Qa­tar. Saudi-Arabien og USA har va­e­ret al­li­e­re­de si­den før 2. ver­denskrig og er si­den Trumps valgsejr gå­et sam­men om en me­get hård kurs over­for den fa­el­les ae­r­kefjen­de Iran.

USA og isa­er Saudi-Arabien be­trag­ter Qa­tar som alt for Iran-ven­lig, og med Saudi-Ara­bi­ens kron­prins Mo­ham­med Bin Sal­man i spid­sen (ja, den selv­sam­me kron­prins, der iføl­ge tyr­ki­ske myndigheder spil­le­de en ho­ved­rol­le i det me­get om­tal­te mord på sy­stem­kri­ti­ke­ren Ja­mal Khas­hog­gi) for­sø­ger sau­di­a­ra­ber­ne blandt an­det at bli­ve en stor for­ce i den glo­ba­le sport­s­ver­den, pra­e­cis som man har set Qa­tar gø­re i det se­ne­ste år­ti.

Med Gi­an­ni In­fan­ti­nos støt­te for­sø­ger Saudi-Arabien dels at få VM 2022 ud­vi­det fra 32 til 48 hold med den bag­tan­ke, at Qa­tar der­med er nødt til at ind­vil­li­ge i at spil­le kam­pe i Saudi-Arabien, De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter og må­ske og­så Ba­hrain el­ler Kuwait – hvis gra­en­sen el­lers var åben, kan man kø­re fra Qa­ta­rs ho­ved­stad Do­ha til Saudi-Ara­bi­ens ho­ved­stad Riy­adh el­ler til Du­bai i De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter på om­trent syv ti­mer.

”FIFA er nødt til at få den­ne si­tu­a­tion af­kla­ret så hur­tigt som mu­ligt. Mit bud er, at Qa­tar ik­ke vil va­e­re i stand til at hol­de et VM med 48 hold ale­ne. Der­med bli­ver de nødt til at de­le slut­run­den, og mit bud er, at de en­der med at la­eg­ge kam­pe i Du­bai og i Abu Dha­bi, men at der ik­ke kom­mer VM-kam­pe i Saudi-Arabien, for­di det vil va­e­re for stor en in­drøm­mel­se for Qa­tar. Qa­tar vil der­ef­ter ha­ev­de, at de he­le ti­den har øn­sket, at VM 2022 skul­le va­e­re en re­gio­nal tur­ne­ring, og at al­le nu er lyk­ke­li­ge. Saudi Arabien og de­res al­li­e­re­de vil ha­ev­de,

➜ at de har vun­det en sejr over Qa­tar og FIFA, mens FIFA og Gi­an­ni In­fan­ti­no vil kun­ne po­si­tio­ne­re sig som de sto­re freds­ma­eg­le­re. Der går end­da snak om en even­tu­el no­mi­ne­ring til No­bels fredspris. Og med den­ne ma­nøv­re vil In­fan­ti­no sam­ti­dig sik­re sig end­nu en stor po­se pen­ge ved ud­vi­del­sen af VM 2022 til 48 hold, ud over det, man står til at tje­ne på det ud­vi­de­de klub-VM og på den nye, glo­ba­le Na­tions Le­ague,” si­ger Si­mon Chadwi­ck, der er pro­fes­sor i Sports En­ter­pri­se ved Uni­ver­si­ty of Sal­ford i Stor­bri­tan­ni­en.

Iføl­ge Tips­bla­dets op­lys­nin­ger kun­ne ud­vi­del­sen at 2022-slut­run­den til 48 hold me­get vel ske på et af de før­ste mø­der i FIFA Co­un­cil i 2019.

Og så er det Saudi-Arabien, der sam­men med Gi­an­ni In­fan­ti­no står bag for­sla­ge­ne om det ud­vi­de­de klub-VM, der skal be­gyn­de med 24 del­ta­gen­de hold i 2021, og en Na­tions Le­ague-tur­ne­ring i FIFA-re­gi. Saudi-Arabien har, li­ge­som i en ra­ek­ke an­dre af lan­dets mil­li­ar­din­ve­ste­rin­ger i an­dre bran­cher, brugt den ja­pan­ske in­ve­ste­rings­bank SoftBank til sam­men med kra­ef­ter i De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter og mu­lig­vis og­så in­ve­sto­rer i asi­a­ti­ske lan­de at tilbyde FIFA mindst 160 mil­li­ar­der kro­ner for fem ud­ga­ver af de to nye tur­ne­rin­ger frem til år 2033. Det er man­ge pen­ge – pen­ge, som Gi­an­ni In­fan­ti­no og hans even­tu­el­le ef­ter­føl­ger i 2023 i den grad kan bru­ge, når den schweizisk-ita­li­en­ske FIFA-pra­esi­dent på FIFA’s kon­gres i Pa­ris til na­e­ste som­mer vil va­el­ges for fi­re nye år på den magt­ful­de post.

”FIFA, In­fan­ti­no, in­ve­sto­rer­ne og de lan­de, de kom­mer fra, ver­dens stør­ste klub­ber og ind­holds­di­stri­butø­rer står til at vin­de på dis­se nye tur­ne­rin­ger. Mu­lig­vis og­så fan­se­ne, der får me­re god fod­bold end i dag. Der bli­ver me­re fod­bold, fle­re pen­ge og fle­re for­ret­nings­mu­lig­he­der. De fle­ste styk­ker af kagen bli­ver ik­ke stør­re end i dag, men kagen i sig selv bli­ver me­get stør­re, og det er de stør­ste ak­tø­rer i fod­bold­ver­de­nen, der står til at få na­e­sten det he­le,” si­ger Si­mon Chadwi­ck.

HVEM, HVAD OG IK­KE MINDST HVOR­FOR

De nye tur­ne­rin­ger tje­ner fle­re for­mål.

Ud over ka­er­kom­ne pen­ge til FIFA-kas­sen er et ud­vi­det klub-VM en så al­vor­lig kon­kur­rent til UE­FA’s Cham­pions Le­ague, at New York Ti­mes i den­ne uge kun­ne forta­el­le, at UE­FA’s folk over­ve­jer at ud­van­dre fra Co­un­cil-mø­det i Ki­ga­li i dag, hvis In­fan­ti­no pres­ser en ved­ta­gel­se af tur­ne­rin­gen igen­nem.

For FIFA er det et ka­er­kom­ment slag mod UE­FA, der i åre­vis har haft de sta­er­ke­ste tur­ne­rin­ger i ver­den og klart over­skyg­ger klub- og lands­holds­fod­bold på an­dre kon­ti­nen­ter. Det er selv­føl­ge­lig af sam­me grund, UE­FA og eu­ro­pa­e­er­ne gør mod­stand.

Tid­li­ge­re i den­ne uge kom det frem i den bri­ti­ske avis The Gu­ar­di­an, at Gi­an­ni In­fan­ti­no al­le­re­de nu har en plan klar, hvor klub-VM af­hol­des hvert år i ste­det for hvert fjer­de år som op­rin­de­ligt pra­e­sen­te­ret – in­si­de­re hav­de først ven­tet, at tur­ne­rin­gen kun­ne bli­ve ud­vi­det til at va­e­re en år­lig be­gi­ven­hed tid­ligst ef­ter før­ste ud­ga­ve i 2021.

Ud­sig­ten til de man­ge pen­ge fra de nye tur­ne­rin­ger, isa­er i den glo­ba­le Na­tions Le­ague, vil va­e­re en god gu­lerod at vif­te med for In­fan­ti­no i hans valg­kamp frem mod Pa­ris-kon­gres­sen i ju­ni 2019, men Na­tions Le­ague har og­så en an­den po­si­tiv po­li­tisk ef­fekt for In­fan­ti­no.

En mu­lig­hed er, at min­dre na­tio­ner og­så får en sja­el­den chan­ce for at kva­li­fi­ce­re sig til VM­slut­run­den via Wor­ld Na­tions Le­ague med nog­le få bil­let­ter re­ser­ve­ret til små lands­hold, li­ge­som man ser det i de kom­men­de Na­tions Le­ague-kam­pe i Eu­ro­pa, der i for­å­ret 2020 ga­ran­te­rer et af de min­dre lands­hold i Eu­ro­pa med Ge­or­gi­en, Luxem­bourg, Ma­kedo­ni­en og Ko­so­vo som de ’stør­ste af de mind­ste’, der li­ge nu lig­ger til at skul­le spil­le play­off i for­å­ret 2020 om en en­kelt EM-bil­let.

Hvis et for­mat med sam­me fi­lo­so­fi bli­ver ved­ta­get af FIFA i for­bin­del­se med Wor­ld Na­tions Le­ague, og det er iføl­ge Tips­bla­dets op­lys­nin­ger en kon­kret mu­lig­hed, hvis VM-slut­run­den i 2022 bli­ver ud­vi­det til 48 hold, vil en stor del af ver­dens fod­bold­for­bund i mod­sa­et­ning til i dag kun­ne ha­ve et vist håb om at kva­li­fi­ce­re sig til VM.

Når Gi­an­ni In­fan­ti­no skal gen­va­el­ges til na­e­ste som­mer, og han er stor­fa­vo­rit til gen­valg uden mod­kan­di­da­ter i skri­ven­de stund, vil man­ge min­dre fod­bold­for­bund se Wor­ld Na­tions Le­ague og en even­tu­el mu­lig­hed for at kva­li­fi­ce­re sig til en rig­tig VM-slut­run­de som en me­get tungt­ve­jen­de grund til at va­el­ge In­fan­ti­no frem til 2023.

EU­RO­PA­EI­SKE STORKLUBBER BLI­VER GLO­BA­LE

Sto­re na­tio­ner som USA og Saudi-Arabien, en mas­se små fod­bold­na­tio­ner med drøm­me om at stå til VM – jo, Gi­an­ni In­fan­ti­no ser ud til at ha­ve styr på bag­lan­det for­ud for na­e­ste års FIFA-pra­esi­dentvalg.

Det sid­ste ben i den stor­sti­le­de plan er Eu­ro­pas stør­ste fod­bold­klub­ber. Udadtil er de og de­res fa­el­lesor­ga­ni­sa­tion Eu­ro­pe­an Club As­so­ci­a­tion imod idéen om et kraf­tigt ud­vi­det klub-VM og den ind­gri­ben, den tur­ne­ring er i en al­le­re­de pres­set kampka­len­der og som trus­sel mod Cham­pions Le­ague. Men er mod­stan­den fra de 15-20 stør­ste klub­ber re­el, når det kom­mer til styk­ket?

Tips­bla­det er­fa­rer, at fle­re af storklubberne i kulis­sen er an­der­le­des po­si­ti­ve over­for et klub-VM, hvor 24 klub­ber skal de­le 75 pro­cent af de knapt 20 mil­li­ar­der dan­ske kro­ner, in­ve­sto­rer­ne, alt­så pri­ma­ert Saudi-Arabien men og­så fra Ki­na og De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter, vil be­ta­le per tur­ne­ring. Det er mindst li­ge så man­ge pen­ge per klub for tre ugers ar­bej­de, som fi­na­le­hol­de­ne i Cham­pions Le­ague står til at få om et par år.

Gi­an­ni In­fan­ti­no lok­ker Eu­ro­pas stør­ste klub­ber med at ska­be en tur­ne­ring på det glo­ba­le mar­ked i form af det nye klub-VM, et mar­ked klub­ber­ne så ger­ne vil ha­ve fin­gre i. Der­med kan FIFA-pra­esi­den­ten få storklubberne med sig, og hvis han sam­ti­dig har sik­ret de støt­te fra de po­li­tisk sta­er­ke­ste lan­de i FIFA og et fler­tal af de min­dre lan­de med sin nye Wor­ld Na­tions Le­ague, står Gi­an­ni In­fan­ti­no til at få si­ne fi­re nye år og Eu­ro­pas storklubber til at få en ny, stor tur­ne­ring, de kan tje­ne pen­ge på.

De eu­ro­pa­ei­ske storklubber er i øv­rigt ik­ke fa­er­di­ge end­nu, når det ud­vi­de­de klub-VM bli­ver ved­ta­get.

Iføl­ge Tips­bla­dets op­lys­nin­ger har Eu­ro­pas stør­ste klub­ber, dem der er med i Cham­pions Le­ague stort set hvert år, igen en yder­li­ge­re stram­ning af ad­gan­gen til Cham­pions Le­ague på agen­da­en.

Det sker dels med op­ret­tel­sen af en ny eu­ro­pa­ei­sk tur­ne­ring på 32 hold, som lig­ger un­der Eu­ro­pa Le­ague, og som li­ge­som Na­tions Le­ague i Eu­ro­pa og den kom­men­de Na­tions Le­ague på ver­dens­plan gi­ver de små hold mu­lig­hed for at drøm­me om at spil­le eu­ro­pa­ei­sk.

Der­med er stor­klub­ber­nes håb, at de kan pres­se en yder­li­ge­re stram­ning af ad­gan­gen til Cham­pions Le­ague igen­nem. Der vil sta­dig va­e­re kva­li­fi­ka­tions­kam­pe til Cham­pions Le­ague for mester­hold fra ek­sem­pel­vis Dan­mark, men står det til storklubberne i Eu­ro­pa, kan det fra 2021 el­ler, me­re sand­syn­ligt, fra 2024 bli­ve med kva­li­fi­ka­tions­kam­pe mod num­mer fem og seks, må­ske og­så num­mer syv, fra de stør­ste liga­er i Eu­ro­pa. Ud fra slut­stil­lin­ger­ne i liga­er­ne i maj 2018 hav­de det be­ty­det, at FC Midtjyl­land som dansk me­ster hav­de ri­si­ke­ret at mø­de Chel­sea, Ar­se­nal, La­zio, AC Milan, Le­ver­ku­sen, RB Leipzig, Vil­lar­re­al, Be­tis og Se­vil­la, hold der er fle­re klas­ser over det Asta­na-hold, midtjy­der­ne røg ud til. Til­sva­ren­de vil hold la­ve­re pla­ce­ret i de stør­ste eu­ro­pa­ei­ske liga­er så få ad­gang til Eu­ro­pa Le­ague-kva­li­fi­ka­tio­nen, hvil­ket så og­så vil gø­re kva­li­fi­ka­tions­vej­en til Eu­ro­pa Le­ague sva­e­re­re for klub­ber fra ek­sem­pel­vis Dan­mark, med min­dre man som FC Kø­ben­havn al­le­re­de har rig­tig man­ge eu­ro­pa­ei­ske rang­li­stepo­int og der­med kan for­mode at va­e­re se­e­det.

”Vi har ik­ke set de en­de­li­ge for­slag til, hvor­dan tur­ne­rin­ger­ne skal se ud fra 2021. Det sker mu­lig­vis op til UE­FA’s ek­se­ku­tiv­ko­mité mø­de i Dublin om­kring 1. de­cem­ber. For os er det me­get vig­tigt, at al­le klub­ber sta­dig ➜

➜ kan ha­ve drøm­men om at va­e­re med i Cham­pions Le­ague, at den ad­gang ik­ke af­skå­ret. Og så me­ner jeg og­så, at det er me­get vig­tigt, at vi be­va­rer en ba­lan­ce i eu­ro­pa­ei­sk fod­bold, hvor det ik­ke er de sto­re, der lø­ber med det he­le. Man skul­le nø­dig der­hen, hvor no­gen be­gyn­der at rø­re på sig, for­di man i eu­ro­pa­ei­sk fod­bold og fodboldens py­ra­mi­de­sy­stem og sam­men­ha­engs­kraft mi­ster le­gi­ti­mi­tet i for­hold til EU-reg­ler­ne og den sta­tus, spor­ten har i for­hold til eu­ro­pa­ei­sk lov­giv­ning,” si­ger DBU-for­mand Jes­per Møl­ler.

PRINCIPBESLUTNING FRE­DAG

Iføl­ge fle­re in­ter­na­tio­na­le me­di­er har Gi­an­ni In­fan­ti­no i da­ge­ne op til fre­da­gens mø­de i Ki­ga­li la­det for­stå, at de en­de­li­ge for­ma­ter for det nye klub-VM og en glo­bal Na­tions Le­ague først skal ved­ta­ges om nog­le må­ne­der ef­ter yder­li­ge­re dis­kus­sio­ner og for­hand­lin­ger, selv­om fru­stre­re­de eu­ro­pa­ei­ske fod­bold­po­li­ti­ke­re i da­ge­ne op til fre­da­gens vi­ta­le mø­de har mista­enkt FIFA-pra­esi­den­ten for at vil­le sa­et­te kon­kre­te tur­ne­rings­for­ma­ter til af­stem­ning al­le­re­de nu.

Men FIFA-pra­esi­den­ten for­ven­ter helt sik­kert, at der fre­dag i Ki­ga­li tra­ef­fes prin­cip­be­slut­nin­ger om, at de to sto­re tur­ne­rin­ger skal re­for­me­res i den ret­ning, In­fan­ti­no har fo­re­slå­et, og­så selv­om UE­FA med støt­te fra fle­re eu­ro­pa­ei­ske liga­er ta­ger kraf­tig af­stand fra idéer­ne og me­ner, at In­fan­ti­nos hem­me­lig­heds­ful­de ar­bejds­pro­ces og af­vis­ning af at forta­el­le, hvem der pra­e­cist er in­ve­sto­rer i tur­ne­rin­gen, gør det umu­ligt for Eu­ro­pa at støt­te In­fan­ti­nos pro­jekt.

”Set fra Eu­ro­pa er vi skep­ti­ske. Vi mang­ler pra­e­cist at fin­de ud af, hvad det her går ud på, og hvor­dan man lø­ser lig­nin­gen med kampka­len­de­ren i for­hold spil­le­re og klub­ber. Vi mang­ler og­så at hø­re me­re om, hvor pen­ge­ne kom­mer fra. Vi har i det he­le taget brug for fle­re op­lys­nin­ger,” si­ger DBU-for­mand Jes­per Møl­ler.

”UE­FA’s pra­esi­dent Alek­s­an­dar Ce­fe­rin har ud­trykt sin skep­sis, og i for­hold til FIFA-tur­ne­rin­ger ken­der jeg ik­ke til et be­greb som ”me­de­jer” [som iføl­ge fle­re in­ter­na­tio­na­le me­di­er an­gi­ve­ligt lig­ger som del af betingelserne i den 160 mil­li­ar­der kro­ner sto­re fi­nan­si­e­ring af de to nye tur­ne­rin­ger], mens man der­i­mod har sponso­rer af tur­ne­rin­ger. Jeg ved, at an­dre kon­fø­de­ra­tio­ner end UE­FA me­ner, at vi al­le­re­de har snak­ket ri­ge­ligt om det her, men vi sy­nes sta­dig, der er man­ge spørgs­mål. Det er så klart, at den en­de­li­ge be­slut­ning jo lig­ger hos FIFA Co­un­cil, så må vi se, hvad de når frem til,” si­ger Jes­per Møl­ler.

FIFA-pra­esi­den­ten for­søg­te al­le­re­de i for­å­ret at få gø­det jor­den, så der kun­ne tra­ef­fes be­slut­ning om de to tur­ne­rin­ger på FIFA’s kon­gres i Moskva umid­del­bart før VM-start, men selv­om UE­FA gør mod­stand, ser det ik­ke ud til, at man kan brem­se den magt­ful­de al­li­an­ce om­kring Gi­an­ni In­fan­ti­no. At man så kan an­fa­eg­te, om FIFA-pra­esi­den­ten egent­lig selv har kon­trol­len over si­ne mil­li­ard-pro­jek­ter, el­ler om det er de magt­ful­de støt­ter i in­ter­na­tio­nal politik og storklubberne, der har det sid­ste ord og nu ce­men­te­rer de­res kon­trol over in­ter­na­tio­nal top­fod­bold i de na­e­ste 10-15 år, er en an­den sag.

Et nyt klub-VM, en glo­bal Na­tions Le­ague, et VM 2022 i Qa­tar med 48 hold og kam­pe i na­bo­lan­de­ne, og ud­sigt til end­nu stør­re do­mi­nans for de sto­re klub­ber fra de sto­re lan­de i Cham­pions Le­ague.

Ind­sat­ser­ne er enor­me i in­ter­na­tio­nal fod­bold i dag og de kom­men­de må­ne­der,

og selv­om UE­FA og fle­re eu­ro­pa­ei­ske liga­er med La Li­ga og Pre­mi­er Le­ague i spid­sen mu­lig­vis vil stil­le sig på bag­be­ne­ne og få in­drøm­mel­ser af Gi­an­ni In­fan­ti­no, ser FIFA-pra­esi­den­ten ud til at få sin plan igen­nem og der­med yder­li­ge­re fi­re år på pra­esi­dent­po­sten, før den ca­na­di­ske boss for det nor­da­me­ri­kan­ske kon­ti­nen­tal­for­bund Vi­ctor Mon­tag­li­a­ni iføl­ge Tips­bla­dets op­lys­nin­ger er den tid­li­ge fa­vo­rit til at bli­ve den før­ste ik­ke-eu­ro­pa­ei­ske el­ler sy­da­me­ri­kan­ske FIFA-pra­esi­dent fra som­me­ren 2023.

Iføl­ge eks­per­ten Si­mon Chadwi­ck kan det me­get vel al­le­re­de va­e­re for sent for eu­ro­pa­e­er­ne og an­dre, der ik­ke har lyst til at se fodboldspillet bli­ve kon­trol­le­ret af en sna­e­ver grup­pe top­klub­ber og pen­ge­sta­er­ke nationalstater i de kom­men­de år.

”Eu­ro­pa­e­er­ne, og her ta­en­ker jeg og­så på fans, me­di­er og an­dre in­ter­es­sen­ter, ser slet ik­ke ud til at ha­ve for­stå­et kon­se­kven­ser­ne af det, der li­ge nu fin­der sted i top­fod­bold. De na­turre­s­sour­cesta­er­ke na­tio­ner i Asi­en bru­ger eu­ro­pa­ei­sk fod­bold som et mid­del til at få ad­gang til res­sour­cer og red­ska­ber, de el­lers ik­ke har til rå­dig­hed: Magt, ind­fly­del­se, styr­ket om­døm­me, me­re ba­e­re­dyg­ti­ge ind­ta­egts­strøm­me og så vi­de­re. In­fan­ti­no har taget ini­ti­a­tiv til sto­re for­an­drin­ger, som Eu­ro­pa kun gør tand­løs mod­stand mod, og som EU pas­sivt ac­cep­te­rer. Alt imens spil­ler In­fan­ti­no, sau­di­a­ra­ber­ne, ki­ne­ser­ne og an­dre de­res eget spil. Og for Eu­ro­pa er det mu­lig­vis al­le­re­de for sent at aen­dre ud­vik­lin­gen,” si­ger Si­mon Chadwi­ck. ✖

Saudi-Ara­bi­ens kron­prins Mo­ham­mad Bin Sal­man (for­re­st) ser åb­nings­kam­pen ved VM mel­lem Rusland og Saudi-Arabien i sel­skab med FIFA-pra­esi­dent Gi­an­ni In­fan­ti­no og Ruslands pra­esi­dent Vla­di­mir Pu­tin. Den saudiarabiske kron­prins og FIFApra­esi­den­ten spil­ler ho­ved­rol­ler i de sto­re re­for­mer, der er på vej i dis­se da­ge og uger i in­ter­na­tio­nal fod­bold. Fo­to: Ale­xei Druzh­nin/ Sput­nik/Ritzau Scan­pix

Man­che­ster Uni­ted og Re­al Madrid mød­tes den­ne som­mer til en op­vis­nings­kamp i Mi­a­mi som del af tra­e­nings­tur­ne­rin­gen In­ter­na­tio­nal Cham­pions Cup. Står det til FIFA-pra­esi­dent Gi­an­ni In­fan­ti­no, hans støt­ter, og de to klub­ber, kom­mer der in­den for få år fle­re be­ty­den­de kam­pe mel­lem de to klub­ber og an­dre af Eu­ro­pas stør­ste klub­ber, der af kom­merci­el­le år­sa­ger hel­le­re vil spil­le fle­re kam­pe mod hin­an­den end mø­de sport­s­ligt og kom­merci­elt un­der­leg­ne mod­stan­de­re i de hjem­li­ge liga­er og Cham­pions Le­ague.Fo­to: Ma­rio Hou­ben/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.