ANGREBSLYSTNE AR­SE­NAL UDBYGGER TIL OT­TE

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - FEINSCHMECKER -

FRE­DAG KL. 19.00 Søn­derjyskE - OB, X 3,40 @ BETFAIR

Bå­de Søn­derjyskE og OB vi­ste høj moral i sid­ste run­de ved at ven­de 0-1 til 1-1 imod hen­holds­vis Ran­ders FC og Brønd­by på ude­ba­ne.

Søn­derjyskE har der­med blot tabt én af de sid­ste seks kam­pe (1-4 ude til FC Nord­s­ja­el­land), mens man er ube­sej­re­de i fem hjem­me­kam­pe si­den 0-1-ne­der­la­get til AaB i pre­mi­e­rer­un­den. Og­så OB kan pra­le af fi­ne sta­ti­stik­ker oven på den bar­ske sa­e­son­start. Fyn­bo­er­ne har ba­re tabt én af de sid­ste ot­te kam­pe (0-2 ude mod EfB), mens de sid­ste fi­re ude­kam­pe har ka­stet syv po­int af sig.

Jeg tror, at Superliga-struk­tu­ren har gjort tra­e­ner­ne i det bre­de mid­ter­felt me­re ban­ge for at ta­be end vil­li­ge til at sat­se i jag­ten på sejr. Fo­kus er der­for først og frem­mest på ik­ke at ind­kas­se­re mål, mens man pri­ma­ert jag­ter sej­ren gen­nem in­dø­ve­de stan­dard­s­i­tu­a­tio­ner. Re­sul­ta­tet er fle­re ta­et­te og ufor­ud­si­ge­li­ge kam­pe. Men og­så en øget an­del af uaf­gjor­te re­sul­ta­ter, som med den nu­va­e­ren­de an­del på 32 pro­cent ik­ke er set hø­je­re si­den 1997.

Den over­ord­ne­de sta­ti­stik ale­ne af­gør selv­føl­ge­lig ik­ke fre­da­gens kamp. Mat­chup­pet mel­lem Søn­derjyskE og OB lig­ner dog et af den slags, hvor chan­cen for uaf­gjort er stor, hvor­for X’et til od­ds 3,40 bli­ver an­be­fa­lin­gen her­fra.

LØR­DAG KL. 16.00

Ful­ham - Bour­ne­mouth, 2 (AHC 0) 1,81 @ BET365

Bun­den er gå­et ud af for­sva­ret i Ful­ham, som ale­ne i de sid­ste tre kam­pe har ind­kas­se­ret 12 mål. Sam­ti­dig mel­des fle­re for­svars­spil­le­re tvivls­om­me til kam­pen, hvil­ket nok skal gi­ve an­led­ning til pan­de­ryn­ker med tan­ke på, at Bour­ne­mouth kig­ger forbi. For selv om ga­ester­ne skuf­fe­de un­der­teg­ne­de ved kun at spil­le 0-0 mod Sout­hamp­ton i sid­ste run­de, så har de sta­dig kun Ci­ty, Ar­se­nal og Chel­sea over sig i ta­bel­len, når det hand­ler om at sco­re flest mål. Bour­ne­mouth er tra­di­tio­nelt sta­er­ke på hjem­me­ba­ne, men den hid­ti­di­ge ind­sats på ude­ba­ne er nu og­så god­kendt ef­ter sej­re over West Ham og Wat­ford samt ne­der­lag til Burn­ley og Chel­sea.

Bour­ne­mouth er gan­ske en­kelt bed­re kø­ren­de end Ful­ham, som bå­de er ram­te af ska­der og sam­ti­dig har uro på tra­e­ner­po­sten. Kam­pen er an­gi­ve­ligt sid­ste chan­ce for Slavia Jo­ka­novic, og det kan selv­føl­ge­lig mo­ti­ve­re til en me­re de­fen­siv til­gang til kam­pen. Løs­nin­gen bli­ver et asi­an han­di­cap på 0, så ind­sat­sen re­tur­ne­res ved uaf­gjort, mens pen­ge­ne og tro­en sa­et­tes på Bour­ne­mouth.

LØR­DAG KL. 16.00 Sout­hamp­ton - Newcast­le, X 3,35 @ NORDICBET

Det er en du­el mel­lem Pre­mi­er Le­agu­es to mest forms­va­ge mand­ska­ber, når Sout­hamp­ton (1-3-5) ta­ger imod Newcast­le (0-2-7) på St. Mary’s. Og selv om for­de­len af hjem­me­ba­ne gør Sout­hamp­ton til fa­vo­rit­ter her, så er od­ds om­kring 2,10 på 1-tal­let alt­så ik­ke fri­sten­de.

Det skyl­des isa­er de of­fen­si­ve pro­ble­mer hos Sout­hamp­ton, som er gå­et må­l­lø­se fra ba­nen i de sid­ste fi­re kam­pe. Newcast­le sco­rer hel­ler ik­ke li­ge­frem mål på sam­lebånd, men til for­svar for hol­det skal si­ges, at man al­le­re­de har mødt fem af hol­de­ne fra Big Six i lø­bet af de før­ste ni run­der.

Beg­ge hold vil na­tur­lig­vis jag­te sej­ren, men jeg kan ha­ve mi­ne tvivl om, hvor­vidt ev­ner og selv­til­lid ra­ek­ker til det. Hver­ken Sout­hamp­ton el­ler Newcast­le har let ved at sco­re mål i øje­blik­ket, og i en for­ven­tet ja­evn­byr­dig og må­l­fat­tig af­fa­e­re stik­ker X’et ud som det mest in­ter­es­san­te spil til god­kend­te od­ds 3,35.

SØN­DAG KL. 14.00 Ran­ders FC - EfB, X 3,35 @ NORDICBET

Ran­ders snø­re­de ik­ke sa­ek­ken i sid­ste run­de, hvor man tog en tid­lig fø­ring mod Søn­derjyskE uden at gø­re ar­bej­det fa­er­digt. Kronjy­der­ne har der­for fort­sat kun slå­et Ho­bro og Vend­sy­s­sel for­u­den et – på da­va­e­ren­de tids­punkt – me­get forms­vagt OBhold på BioNut­ria Park, hvor bå­de AGF, AaB og Søn­derjyskE har få­et uaf­gjort.

Det er hold, EfB ger­ne vil sam­men­lig­ne sig selv med ef­ter en flot sa­e­son­start. EfB vandt se­ne­st med 2-0 hjem­me over Ho­bro, mens man står med 3-1-2 ef­ter de før­ste seks kam­pe på ude­ba­ne.

EfB er det bed­ste af de to hold på en god dag, men Ran­ders er sta­er­ke på hjem­me­ba­ne, hvor hol­det blot har tabt to af 14 kam­pe i ka­len­der­å­ret 2018. Fi­re af de sid­ste fem kam­pe mel­lem de to hold er endt uden vin­der, og hver­ken Tho­mas Tho­mas­berg el­ler Jo­hn Lam­mers vil for­ment­lig gå i sort over en ny po­int­de­ling, som vi kø­ber til 3,35 i en Superliga-sa­e­son med den hø­je­ste an­del af X’er i me­re end 20 år.

SØN­DAG KL. 14.30

Crystal Pa­la­ce - Ar­se­nal, 2 1,91 @ NORDICBET

Dis­se linjer skri­ves før Ar­se­nals kamp mod Spor­ting i Lis­ssa­bon, hvor The Gun­ners er op­pe på 10 sej­re i tra­ek i al­le tur­ne­rin­ger – og syv i Pre­mi­er Le­ague. Det er im­po­ne­ren­de ar­bej­de af Unai Eme­ry, som i øv­rigt for­ven­tes at ro­te­re til Eu­ro­pa Le­ague-kam­pen, så be­ne­ne hol­des fri­ske til det hår­de pro­gram.

Hårdt har det og­så va­e­ret for Crystal Pa­la­ce, men det skyl­des re­sul­ta­ter­ne sna­re­re end kam­pe­nes in­ten­si­tet. De sid­ste fi­re

kam­pe har så­le­des ka­stet ba­re ét po­int og én scor­ing af sig, hvor­for Pa­la­ce er rut­sjet ned om­kring den for­had­te nedryk­nings­streg for 10. spil­ler­un­de.

Ar­se­nal-of­fen­si­ven spr­ud­ler i øje­blik­ket, og da Pa­la­ce har sva­ert ved bå­de at ska­be chan­cer og sco­re mål, fri­ster 2-tal­let her ge­val­digt. Så med for­be­hold for, at der sker uven­te­de ting tors­dag af­ten i Lis­sa­bon, lig­ner od­ds 1,91 på en ude­sejr her fak­tisk et gan­ske so­lidt spil.

SØN­DAG KL. 17.00

Man­che­ster Uni­ted - Ever­ton, X 3,90 @ BETFAIR

Ind­sat­ser­ne sti­ger fort­sat i Ever­ton-eks­pe­ri­men­tet, som er op­pe på fem ge­vin­st­lø­se run­der i tra­ek ef­ter Ever­tons 2-0-sejr over Crystal Pa­la­ce i sid­ste run­de. Nu ven­ter så en ude­kamp imod Man­che­ster Uni­ted, som blot har vun­det en af de sid­ste syv kam­pe i al­le tur­ne­rin­ger, selv om bå­de spil og isa­er at­ti­tu­de har set bed­re ud i lø­bet af de se­ne­ste kam­pe.

Det er al­tid sva­ert at ga­e­ste Old Traf­ford, og Ever­ton tab­te da og­så med 0-4, da hol­det se­ne­ste var på be­søg for na­e­sten pra­e­cis et år si­den. Fem må­ne­der in­den fik Ever­ton 1-1, da en straf­fes­parks­ud­lig­ning i sid­ste mi­nut af Zla­tan Ibra­him­ovic for­hin­dre­de sen­sa­tio­nen.

Vi for­dob­ler ind­sat­sen til 320 kro­ner og hå­ber på en gen­ta­gel­se, som i øv­rigt vil løf­te til­ba­ge­be­ta­lin­gen fra det nu­va­e­ren­de mi­nus til 184 pro­cent.

Regn­skab for ”Ever­ton-eks­pe­ri­men­tet”: Ind­skud i den­ne run­de: 320 kr. Sam­let ind­skud: 680 kr.

Sam­let ge­vinst: 148 kr.

Sam­let re­sul­tat: -532 kr.

SØN­DAG KL. 18.00

AaB - Vend­sy­s­sel FF, X2 2,40 @ BET365

AaB vi­ste høj moral i sid­ste run­des 2-2-kamp mod AGF, hvor nord­jy­der­ne ik­ke li­ge­frem hav­de dom­merta­ek­ke. I skri­ven­de stund ser det der­for og­så ud til, at Jo­res Oko­re sid­der ude til den­ne kamp med ka­ran­ta­e­ne ef­ter ud­vis­nin­gen på Ce­res Park.

Med ba­re én sejr i de sid­ste 11 kam­pe sy­nes gas­sen at va­e­re gå­et af bal­lo­nen hos op­ryk­ker­ne fra Vend­sy­s­sel. 2-1-sej­ren over FC Kø­ben­havn vi­ste dog, at hol­det ik­ke er uden ev­ner, li­ge­som Jens Bert­hel Askous trop­per har taget po­int fra bå­de EfB og AGF på ude­ba­ne.

AaB vandt det om­vend­te op­gør med 1-0 i en fest­lig kulis­se, men scenariet vil va­e­re et helt an­det her, hvor alt an­det end en kom­forta­bel sejr vil va­e­re en fi­a­sko for sto­re­bror fra Aal­borg. Så­dan­ne for­ud­sa­et­nin­ger har de rød/hvi­de haft det sva­ert med un­der Mor­ten Wieg­horst, som ba­re har vun­det 10 af 30 hjem­me­kam­pe i Su­per­liga­en for AaB.

Pres­set vok­ser på AaB-of­fen­si­ven, som end­nu ik­ke har le­vet op til de sto­re for­vent­nin­ger fra det se­ne­ste trans­fer­vin­due. Vend­sy­s­sel FF er i sig selv in­gen angst­mod­stan­der, men AaB kan vi­se sig at va­e­re sin egen va­er­ste mod­stan­der, så til od­ds 2,40 sat­ser jeg på, AaB går sej­rs­lø­se fra hjem­me­ba­nen for fem­te kamp i tra­ek.

SØN­DAG KL. 18.30

Alavés - Vil­lar­re­al, 1 (AHC +0,5) 1,61 @ NORDICBET

Depor­ti­vo Alavés fulg­te den im­po­ne­ren­de 1-0-sejr hjem­me over Re­al Madrid op med en na­e­sten li­ge så flot sejr på de sam­me cif­re ude mod Cel­ta sid­ste fre­dag. Alavés har der­med kun tabt én af ot­te kam­pe si­den 0-3-ne­der­la­get i pre­mi­e­re­kam­pen, hvil­ket har ud­løst en flot tred­je­plads før 10. spil­ler­un­de.

Me­re skuf­fen­de ser det ud hos Vil­lar­re­al, som er dyk­ket til en 16.-plads ef­ter en sa­e­son­start med ba­re ni po­int i li­ge så man­ge kam­pe. Den Gu­le Ubåd vandt med im­po­ne­ren­de 3-0 ude mod At­hle­tic i slut­nin­gen af sep­tem­ber, men det er alt­så og­så den ene­ste sejr i de sid­ste fem kam­pe.

Alavés har ba­re tabt 3 af 16 hjem­me­kam­pe, si­den Abel­ar­do sat­te sig i tra­e­ner­sto­len i de­cem­ber sid­ste år. De to holds form­kur­ve pe­ger i hver sin ret­ning, så til od­ds 1,61 fin­der jeg pa­en va­er­di i spil på, at Alavés udbygger sti­men af ube­sej­re­de hjem­me­kam­pe fra fem til seks.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.