FCK-fan­se­nes pro­test mod ver­dens stør­ste klub­ber var til­tra­engt - Men FCK, Brønd­by og FC Midtjyl­land gør jo det sam­me i Su­per­liga­en

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER -

Fair­play and re­spect for all clubs in Eu­ro­pe’ ’UE­FA... We are wat­ching you!’ FC Kø­ben­havns fans hav­de igen fun­det de po­li­ti­ske bud­ska­ber frem til hjem­me­kam­pen mod Slavia Prag i sid­ste uge, og det er der al mu­lig grund til.

De 10-20 stør­ste klub­ber i Eu­ro­pa sty­rer klub­fod­bold på kon­ti­nen­tet sten­hårdt, og den nye, plan­lag­te ’Eu­ro­pa Le­ague 2’ fra 2021 er ud over en ek­stra mu­lig­hed for grup­pe­spil for FCK og et par an­dre dan­ske klubhold og­så et po­li­tisk hold­ka­eft-bol­sje.

Et bol­sje, der skal gi­ve ro til at klem­me de sid­ste ’små’ klub­ber som de dan­ske ud af Cham­pions Le­ague, ek­sem­pel­vis ved at mat­che dem med fem­me­re og sek­se­re fra de stør­ste liga­er i kva­li­fi­ka­tio­nen, hvil­ket selvsagt vil en­de i dan­ske tårer i 14 ud af 15 sa­e­so­ner.

De sam­me stor­klub­ber er gå­et sam­men med FIFA’s pra­esi­dent Gi­an­ni In­fan­ti­no og hans sau­di­a­ra­bi­ske in­ve­sto­rer om et ud­vi­det klub-VM, der be­ta­ler end­nu me­re end Cham­pions Le­ague, så her­fra skal der ly­de ap­plaus til FCK-fan­se­ne for at si­ge no­get i en pro­fes­sio­nel fod­bold­ver­den, hvor tavs­he­den fra klub­ber og spil­le­re er lar­men­de og di­rek­te med­vir­ken­de til, at de sto­re har fred til at ska­e­re he­le ka­gen til sig selv.

Men, hvad sker der egent­lig hjem­me i Dan­mark? Ud­vi­del­sen af Su­per­liga­en fra 12 til 14 hold ske­te uden om top­klub­ber­ne, og den er ble­vet om­gjort fra som­me­ren 2020 ef­ter hef­tigt po­li­tisk pres fra tv-sta­tio­ner­ne, men og­så ef­ter pres fra de før­na­evn­te top­klub­ber, blandt an­det i et Tips­bla­det-in­ter­view med FC Kø­ben­havns da­va­e­ren­de CEO Anders Hørs­holt i de­cem­ber 2016, hvor han undsag­de 14-holds­liga­en ef­ter fire må­ne­ders kam­pe.

Som un­der­teg­ne­de che­fre­dak­tør spå­e­de om før før­ste kamp i 14-holds­liga­en, har den ik­ke bi­dra­get det fjer­ne­ste til at ska­be me­re lig­hed i Su­per­liga­en, i hvert fald ik­ke i top­pen.

En gen­nem­gang af de seks se­ne­ste sa­e­so­ner, in­klu­siv den ak­tu­el­le, vi­ser, at de tre sto­re klub­ber i Su­per­liga­en er ble­vet me­re do­mi­ne­ren­de i de tre sa­e­so­ner med en 14-holds­liga, in­klu­siv de før­ste 14 run­der af den­ne sa­e­sons grund­spil, når man sam­men­lig­ner med de tre fo­re­gå­en­de Superliga-sa­e­so­ner med 12 hold fra 2013/2014 til 2015/2016.

Hvis man sam­men­lig­ner de tre sa­e­so­ner med 14 hold med de tre fo­re­gå­en­de med 12 hold, har 17 for­skel­li­ge hold va­e­ret i 14-holds-Su­per­liga­en, mens 14 for­skel­li­ge hold spil­le­de i de tre sid­ste sa­e­so­ner med 12 hold i Su­per­liga­en.

Ud af de 17 hold i 14-holds­liga­en har de 11 hen­tet un­der 1,3 po­int i snit i pe­ri­o­den, mod 8 hold ud af 14 hold un­der 1,3 po­int fra 2013 til 2016.

Og de tre hold over 1,3 po­int i de to pe­ri­o­der, der ik­ke har hed­det FC Kø­ben­havn, Brønd­by IF og FC Midtjyl­land, har hen­tet fa­er­re po­int per kamp i 14-holds­liga­en, end de gjor­de i 12-holds­liga­en.

Det pe­ger i ret­ning af, at de tre sto­re klub­ber har sat sig tungt på Su­per­liga­en, og at et me­get bredt felt i mid­ter- og bund­klub­ber mest af alt slås om ik­ke at ryk­ke ned.

Bil­le­det er lidt me­re nu­an­ce­ret end som så. Lyng­by og FC Nord­s­ja­el­land har ta­get de to se­ne­ste bron­ze­me­dal­jer, og Brønd­by IF lig­ger pt seks po­int ef­ter Es­b­jerg på tred­je­plad­sen.

Men når man nu ger­ne vil be­va­re en form for en­hed ude i de eu­ro­pa­ei­ske tur­ne­rin­ger, kun­ne det da i det mind­ste va­e­re tan­ken va­erd at gø­re, og ef­ter­ly­se, det sam­me i Su­per­liga­en.

Det kan godt va­e­re, lø­bet er kørt.

FC Kø­ben­havn, Brønd­by IF og FC Midtjyl­land bru­ger til sam­men om­kring 280 mil­li­o­ner kro­ner på løn­nin­ger og trans­fers, hvil­ket er det sam­me som de øv­ri­ge 11 klub­ber har til rå­dig­hed, og de na­er­me­ste klub­ber, som er AGF, AaB, OB og FC Nord­s­ja­el­land, er over­ho­ve­det ik­ke i na­er­he­den af at kun­ne kø­be el­ler fast­hol­de spil­le­re på det sam­me, hø­je ni­veau, som de tre ri­ge­ste klub­ber kan.

Fra et råt, fi­nan­si­elt syns­punkt er det fair, at Brønd­by IF og FC Kø­ben­havn lø­ber med en stor del af tv-mid­ler­ne, men hvis Su­per­liga­en som hel­hed vil gø­re no­get for ik­ke at fryse fast i et tre­holds-mo­nopol, er de tv-pen­ge et af de få mid­ler, der er til­ba­ge for at ska­be lidt me­re ja­evn­byr­dig­hed. Følg Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen på Twit­ter un­der bru­ger­nav­net @Tro­elsBa­gerT og la­es fle­re me­nin­ger på tips­bla­det.dk/ blogs. Få og­så de se­ne­ste fod­bold­nyhe­der på fa­ce­book. com/tips­bla­det

Che­fre­dak­tør, Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.