ET DØDSDØMT PR JEKT I EN GLUBSK VINDERKLUB

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - JULEN LOPETEGUIS EXIT - TEKST: TRO­ELS BA­GER THØ­GER­SEN @Tro­elsBa­gerT

Ju­len Lope­te­gui kom dår­ligt fra start i Re­al Madrid-job­bet, og si­den blev det kun va­er­re i en klub, hvor trup­pen vir­ker tra­et, in­gen hav­de be­greb om, hvor­dan man er­stat­ter Cri­sti­a­no Ro­nal­do, og hvor ab­so­lut in­gen har tå­l­mo­dig­hed el­ler er til­fred­se, selv ef­ter man sport­s­ligt som mini­mum har mat­chet 50’er­nes ene­stå­en­de Re­al Madrid-hold i klub­fod­bol­dens fi­ne­ste tur­ne­ring.

Sik­ke en for­skel, syv må­ne­der kan gø­re. 27. marts vandt Spa­ni­en 6-1 over Ar­gen­ti­na, og selv­om ar­gen­ti­ner­ne spil­le­de håb­løst og ik­ke hav­de Lionel Messi med, var kam­pen med til kø­re Ju­len Lope­te­gu­is Spa­ni­en frem som et af de hot­te bud på en ver­dens­me­ster.

”Vi har slå­et et hold, der har en fan­ta­stisk hi­sto­rik, og som var i fi­na­len ved det se­ne­ste VM. Vi star­ter med nul po­int i Rusland, men vi har selv­til­lid med fra dis­se kam­pe,” sag­de Ju­len Lope­te­gui, mens spil­le­re og eks­per­ter over­da­en­ge­de den span­ske land­stra­e­ner med ro­ser for hans tak­ti­ske snuhed, den me­re mål­sø­gen­de, di­rek­te stil, der i den grad så ud til at ind­fri de span­ske spil­le­res po­ten­ti­a­le, og ik­ke mindst Lope­te­gu­is mod til at bru­ge yn­gre folk, no­get Spa­ni­en hav­de mang­let i stor grad til VM 2014 og EM 2016 un­der Vi­cen­te Del Bosque.

SIK­KE en for­skel, syv må­ne­der kan gø­re. Hy­ret af Re­al Madrid og fy­ret af det span­ske fod­bold­for­bund li­ge før før­ste VM-kamp, et far­vel til Cri­sti­a­no Ro­nal­do, for­ga­e­ves for­søg på at kø­be Eden Ha­zard og Ney­mar, som må­ske al­drig var hel­hjer­te­de fra klubpra­esi­dent Fl­oren­ti­no Pérez’ si­de, og så en elen­dig ind­sats af Re­al Madrid i de af­gø­ren­de mi­nut­ter af Su­per Cup-fi­na­len mod At­léti­co Madrid i Tal­linn den 15. au­gust.

Al­le­re­de før Ju­len Lope­te­gui for al­vor var kom­met i gang med drømm­ejob­bet som Re­al Madrid-tra­e­ner, var hol­det un­der af­vik­ling.

Fra 26. sep­tem­ber til 28. ok­to­ber tab­te Re­al Madrid til Se­vil­la, CSKA Moskva, Ala­ves, Le­van­te og FC Bar­ce­lo­na, og i det tids­rum var der end­da en land­skampspau­se, mens uaf­gjort mod et ja­evnt spil­len­de At­léti­co Madrid og 2-1 over Vik­to­ria Plzen ik­ke over­be­vi­ste no­gen om no­get som helst ud over, at Ju­len Lope­te­gu­is tid som Re­al Madrid-tra­e­ner blev kor­te­re, end selv de stør­ste pe­s­si­mi­ster kun­ne ha­ve fo­re­stil­let sig ef­ter ne­der­la­get i Tal­linn.

LOPE­TE­GU­IS DY­BE HUL

”Vi ser det her i bag­klog­ska­bens kla­re lys, men det var da det helt rig­ti­ge af Ziné­di­ne Zi­da­ne at gå selv i ju­ni. Det kun­ne kun gå én vej for ham, nem­lig ned, og han var ue­nig med den sta­er­ke mand i klub­ben, Fl­oren­ti­no Pérez, om spil­le­re som kø­bet af Ke­pa til­ba­ge i ja­nu­ar, som Zi­da­ne ik­ke vil­le spil­le med, og Ba­le, som Zi­da­ne vil­le af med i som­mer på grund af ska­der­ne, men som Pérez ik­ke vil­le sa­el­ge,” si­ger Ni­els-Chri­sti­an Fre­de­rik­sen, der er fod­bold­kom­men­ta­tor på TV3Sport og har kom­men­te­ret fle­re Re­al Madrid-kam­pe i den­ne sa­e­son.

”For mig at se hav­de Ju­len Lope­te­gui al­drig en chan­ce. Selv­om Re­al Madrid har vun­det fire Cham­pions Le­ague-tit­ler si­den 2014, har det gjort ondt på Re­al Madrid, at FC Bar­ce­lo­na har sid­det på den hjem­li­ge liga. Der­for var fo­kus på at vin­de liga­en i den­ne sa­e­son, og når man så fal­der så mar­kant sam­men, som Re­al Madrid gjor­de det mod FC Bar­ce­lo­na, og at det sker ef­ter en så dår­lig pe­ri­o­de, var der in­gen tvivl om, at Lope­te­gui skul­le ud af vag­ten.”

”Jeg vil sam­men­lig­ne Lope­te­gu­is op­ga­ve lidt med Ra­fa­el Benítez’. Benítez stod og­så med et genop­byg­nings­pro­jekt, da han tog over fra Car­lo An­ce­lot­ti i som­me­ren 2015, uden at det

var na­er så stort som det, Lope­te­gui stod over for. Det var jo dømt til at gå galt, da Re­al Madrid er­stat­te­de Cri­sti­a­no Ro­nal­do med Ma­ri­a­no, med al respekt for hans scor­in­ger for Ly­on i sid­ste sa­e­son. Li­ge­som Ra­fa­el Benítez ik­ke fik lov af Fl­oren­ti­no Pérez til at spil­le med en ek­stra de­fen­siv midt­ba­ne­spil­ler, det var først af­lø­se­ren Zi­da­ne, der fik lov til at stil­le med Ca­se­miro de­r­in­de, var der in­gen mu­lig­hed for, at Lope­te­gui fik lov til at spil­le me­re hen­hol­den­de og kom­me i gang stil­le og ro­ligt.”

”Da jeg var i Madrid i sep­tem­ber med Mi­cha­el Laud­rup for at kom­men­te­re kam­pen mod AS Ro­ma, spurg­te spansk ra­dio ef­ter Re­als 3-0-sejr Mi­cha­el, om ik­ke den kamp var be­vis på, at an­dre spil­le­re nu blom­stre­de ef­ter at va­e­re slup­pet ud af Cri­sti­a­no Ro­nal­dos skyg­ge. Det måt­te Mi­cha­el jo af­vi­se, for der er ik­ke no­gen, der er blom­stret. Luka Mod­ric top­pe­de vel med den VM-fi­na­le med Kro­a­tien og vil­le ha­ve va­e­ret til In­ter for at få en sid­ste stor check, To­ni Kroos har be­stemt ik­ke for­bed­ret sig, Mar­ce­lo har va­e­ret dår­lig, Ka­rim Ben­ze­ma le­ve­de af at ser­vi­ce­re Cri­sti­a­no Ro­nal­do, og selv­om han sta­dig har et højt ni­veau, lig­ne­de selv Ser­gio Ra­mos i sid­ste we­e­kends kamp mod FC Bar­ce­lo­na og­så en spil­ler, der snart skal no­get an­det,” si­ger Ni­elsChri­sti­an Fre­de­rik­sen.

”Isco har va­e­ret syg, Lucas Vázquez lig­ner en ri­me­lig trup­spil­ler, og der er po­ten­ti­a­le i Marco Asen­sio. Men man skal ik­ke gø­re sig no­gen il­lu­sion om, at det er fra Re­al Madrids ung­doms­af­de­ling, løs­nin­gen skal kom­me. Re­al Madrid har brug for to frem­ra­gen­de trans­fer­vin­du­er, hvis trup­pen skal til­ba­ge på hø­je­ste ni­veau, og der er jo brug for, at Cri­sti­a­no Ro­nal­do bli­ver er­stat­tet med to, må­ske tre spil­le­re i stil med Eden Ha­zard og Ky­li­an Mbap­pé,” si­ger Ni­els-Chri­sti­an Fre­de­rik­sen.

I Spa­ni­en un­drer bå­de de Re­al Madrid- og FC Bar­ce­lo­na-tro sport­s­me­di­er sig over, hvor pen­ge­ne i Re­al Madrid til de nød­ven­di­ge for­sta­er­k­nin­ger blev af, og om det er den stor­sti­le­de og hårdt kri­ti­se­re­de om­byg­ning af Esta­dio San­ti­a­go Ber­nabéu, der slu­ger pen­ge­ne i dis­se år, li­ge­som man tid­li­ge­re har set i Ar­se­nal og Tot­ten­ham i Pre­mi­er Le­ague.

”En del af det her bli­ver og­så, at Fl­oren­ti­no Pérez skal genop­fin­de sig selv og fin­de nye ind­ta­egtskil­der. Pre­mi­er Le­ague-klub­ber­ne er ble­vet så vel­ha­ven­de, at det er me­get let­te­re end tid­li­ge­re for dem at si­ge nej, når Re­al Madrid vil kø­be én af de­res spil­le­re, og det er vel og­så sva­ert at fo­re­stil­le sig, at Re­al Madrid får lov til at kø­be Ky­li­an Mbap­pé i Pa­ris. Li­ge nu er Re­al Madrid et hold i frit fald, og der skal vir­ke­lig man­ge pen­ge til, for at Pérez kan kø­be de spil­le­re, der er brug for,” si­ger Ni­elsChri­sti­an Fre­de­rik­sen.

DEN BERØMTE UTÅLMODIGHED

Ud over de fem ne­der­lag på en må­ned har Re­al Madrid spil­let så dår­ligt, at kun få har kri­ti­se­ret Fl­oren­ti­no Pérez’ fy­ring af Ju­len Lope­te­gui, mens det na­er­mest ik­ke er til at op­stø­ve én ene­ste per­son i fod­bold­ver­de­nen el­ler på in­ter­net­tet, der på no­gen må­de er over­ra­sket over Lope­te­gu­is hår­de, brat­te en­de­ligt som Re­al Madrid-tra­e­ner.

Fy­rin­gen af den tid­li­ge­re span­ske land­stra­e­ner pas­ser nem­lig og­så ind i klubkul­tu­ren og det, Re­al Madrid er, hvil­ket stik­ker be­ty­de­ligt dy­be­re end Fl­oren­ti­no Pérez, der ik­ke just er kendt som den mest tå­l­mo­di­ge el­ler mil­de klubpra­esi­dent i eu­ro­pa­ei­sk top­fod­bold.

Tips­bla­det har gen­nem­gå­et an­tal­let af ch­eftra­e­ne­re i de klub­ber, der har va­e­ret i Cham­pions Le­ague-fi­na­len si­den årtu­sind­skif­tet, og her hø­rer Re­al Madrid, som man kan se på gra­fik­ken her på si­den, til blandt de stor­klub­ber, der hyp­pigt skif­ter ch­eftra­e­ner, på trods af at Re­al Madrid i pe­ri­o­den har vun­det Cham­pions Le­ague seks gan­ge.

”I Re­al Madrid dyr­ker man hi­sto­ri­en og sej­re­ne, men den dyr­kel­se hand­ler sja­el­dent om de per­so­ner, der var med til at vin­de. Da Jupp Heyn­ck­es i 1998 vandt Cham­pions Le­ague for før­ste gang i 32 år, gjor­de klub­ben alt for, at han ik­ke skul­le bli­ve fo­to­gra­fe­ret med tro­fa­e­et, for­di man var ble­vet sek­ser i liga­en og hav­de be­slut­tet sig for at fy­re ham, hvil­ket klub­ben gjor­de få da­ge se­ne­re. No­get af det sam­me går igen, da Car­lo An­ce­lot­ti en­de­lig vin­der Cham­pions Le­ague igen for Re­al Madrid i 2014, hvor­ef­ter man uden vi­de­re ha­el­der ham ud i 2015, for­di man hver­ken vin­der liga­en el­ler Cham­pions Le­ague. Det her er no­get, der stra­ek­ker sig helt til­ba­ge til San­ti­a­go Ber­nabéus [pra­esi­dent fra 1943 til 1978] tid. Den­gang skif­te­de man og­så tit tra­e­ner, med Mi­gu­el Muñoz som den sto­re und­ta­gel­se fra 1960 til 1974. Så snart, man ik­ke var på di­rek­te kurs mod mester­ska­bet og do­mi­nans i Eu­ro­pa, røg tra­e­ne­ren,” si­ger Ni­els-Chri­sti­an Fre­de­rik­sen.

Ud over Mi­gu­el Muñoz er Vi­cen­te del Bosque den ene­ste tra­e­ner si­den 20’er­ne, der har sid­det som Re­al Madrid-tra­e­ner i me­re tre sa­e­so­ner – del Bosque fik fire år fra 1999 til 2003, hvor Re­al Madrid vandt Cham­pions Le­ague og La Liga to gan­ge.

Så må­ske er der ik­ke så me­get at si­ge til, at ita­li­en­ske An­to­nio Con­te i den­ne uge vir­ke­de til at tø­ve med at si­ge ja til Fl­oren­ti­no Pérez’ til­bud om at bli­ve Re­al Madrid-tra­e­ner, når Pérez iføl­ge fle­re span­ske me­di­er har måt­tet di­ske op med i alt 60 mil­li­o­ner eu­ro i aftra­e­del­ses­ord­nin­ger til de ch­eftra­e­ne­re, han har haft an­sat i sin tid som Re­al Madrid-pra­esi­dent. ✖

Ju­len Lope­te­gui er på vej i om­kla­ed­nings­rum­met ef­ter 1-5-ne­der­la­get til FC Bar­ce­lo­na. Der­ne­de sag­de tra­e­ne­ren far­vel til si­ne spil­le­re, selv­om han ik­ke end­nu var fy­ret, og da­gen ef­ter vi­ste det sig ik­ke over­ra­sken­de, at den tid­li­ge­re Bar­ce­lo­na- og Re­al Madrid-må­l­mands­re­ser­ve for an­den gang på un­der fem må­ne­der blev fy­ret fra et topjob i spansk fod­bold. Fo­to: Ma­nu Fer­nan­dez/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.