ET MÅL ER ET MÅL

– MEN DET, DER AF­GJOR­DE DET DAN­SKE MESTER­SKAB I 1968, VAR ME­RE KON­TRO­VER­SI­ELT END DE FLE­STE

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - DEN HISTORISKE GULDKAMP - TEKST: SEBASTIAN STANBURY @SebStan­bury

Al­drig har kam­pen om det dan­ske mester­skab va­e­ret så ta­et som i 1968. Før sid­ste spil­ler­un­de kun­ne fire klub­ber sta­dig lø­be med gul­det, tre af dem end­te på sam­me po­int­tal, og ét kon­tro­ver­si­elt mål, der fik til­sku­er­ne i Aal­borg til at ka­ste med skum­gum­mi­pu­der, end­te med at af­gø­re det he­le. Lør­dag den 3. novem­ber er det 50 år si­den, KB løb med et af dansk fod­bolds mest om­dis­ku­te­re­de mester­ska­ber.

Kjø­ben­havns Bold­klub Es­b­jerg fB

B 1913 Bold­klub­ben Frem

Ud af de 12 hold i den dan­ske 1. di­vi­sion hav­de en tred­je­del mu­lig­he­den for at bli­ve me­ster helt ind til sid­ste spil­ler­un­de af tur­ne­rin­gen i 1968. Al­drig før el­ler si­den har af­slut­nin­gen på den dan­ske liga va­e­ret ta­et­te­re, for ef­ter 21 ud af 22 run­der skil­te kun målscoren de fire øver­ste klub­ber. Es­b­jerg med den 30-åri­ge tra­e­ner Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen hav­de ind­ta­get før­ste­plad­sen og var fa­vo­rit­ter til at lø­be med gul­det, men smed fø­rer­po­si­tio­nen en uge før sa­e­so­n­af­slut­nin­gen ved at ta­be 2-0 i Hor­sens. Det ud­lø­ste alt­så den en­de­li­ge spurt mod gul­det på sid­ste spil­le­dag. Der skul­le hol­des øje med fire kam­pe: AaB-KB, Es­b­jerg-OB, Vej­le-B 1913 og B 1909-Frem. KB hav­de på for­hånd de bed­ste kort på hån­den tak­ket va­e­re en målsco­re, de an­dre na­ep­pe kun­ne ind­hen­te.

BT bad de fire an­fø­re­re fra guld­kan­di­da­ter­ne om at tip­pe de af­gø­ren­de kam­pe. KB’eren Hen­ning Hel­l­brandt var den ene­ste, der tro­e­de på kø­ben­havnsk sejr i Aal­borg. Egon Jen­sen, Es­b­jerg, og Knud En­ge­da­hl, B1913, tip­pe­de re­sul­ta­ter­ne, så de vil­le gø­re de­res respek­ti­ve klub­ber til me­stre. Kun Bir­ger Lar­sen fra Frem reg­ne­de ik­ke med, at han søn­dag skul­le kå­res som dan­marks­me­ster. Han tro­e­de på Es­b­jerg.

”Jeg tror på, det bli­ver Ru­di Strit­ti­chs ka­er­lig­hed til es­b­jer­gen­ser­ne, der af­gør mester­ska­bet. Selv­føl­ge­lig vil han gø­re alt for at hja­el­pe sin gam­le klub, og han vil da gan­ske gi­vet ik­ke uden vi­de­re er­ken­de et ne­der­lag til KB,” sag­de Bir­ger Lar­sen om AaB’s tra­e­ner, der hav­de en for­tid på ve­st­ky­sten.

”I øv­rigt er AaB en van­ske­lig mod­stan­der for al­le. Og und­skyld KB’ere – men jeg tror, de bomsta­er­ke aal­bor­gen­se­re bli­ver je­res ska­eb­ner! Til gen­ga­eld kan Es­b­jerg vin­de hjem­me over OB, der al­le­re­de er dømt til nedryk­ning. Der­for er ve­stjy­der­ne mit tip til guld,” ar­gu­men­te­re­de Frem-an­fø­re­ren, som ik­ke tro­e­de på, han selv skul­le løf­te tro­fa­e­et.

”Re­elt be­dømt er vo­re chan­cer jo me­get små. Før søn­da­gens kam­pe er vi blot på fjer­de­plad­sen, og der­for vil blot bron­ze­me­dal­jer­ne va­e­re en tri­umf for os. Bå­de KB, Es­b­jerg og B1913 skal en­ten ta­be el­ler spil­le uaf­gjort, hvis der skal stå Frem på før­ste­plad­sen og mester­ska­bet. Så me­gen med­gang tror in­gen vist på...”

Der var mas­ser af me­di­e­fo­kus på guld­kam­pen i ugen op til sid­ste spil­ler­un­de, men der var na­e­sten li­ge så me­get spal­te­plads til de hold, som ik­ke hav­de no­get at spil­le for. For hvad kun­ne man for­ven­te af guld­kan­di­da­ter­nes mod­stan­de­re? De for­sik­re­de, at de vil­le gø­re en ind­sats for, at kam­pe­ne blev af­vik­let på fair sport­s­lig vis.

”For det før­ste er Es­b­jerg et jysk hold, og er der no­get, vi jy­der gør, så er det at hol­de sam­men. End­vi­de­re er for­man­den i AaB, Da­hl En­gel­bre­cht­sen, som be­kendt jo og­så for­mand for JBU, og ale­ne for hans skyld vil vi ka­em­pe for jysk guld,” sag­de AaB’s Hen­ning Munk Jen­sen i Ek­stra Bla­det.

”Vi har ik­ke det mind­ste imod spil­ler­ne fra KB, men man­ge af Es­b­jergs folk er vo­re per­son­li­ge ven­ner. Vi har ka­em­pet sam­men i åre­vis på JBU’s se­ni­or-, yng­lin­ge- og ju­ni­o­r­hold, og vi vil gla­e­de os med dis­se kam­me­ra­ter, hvis de end­nu en gang ero­brer gul­det. En­de­lig kan jeg til slut na­ev­ne, at vor tra­e­ner Ru­di Strit­ti­chs ko­ne er dansk og hjem­me­hø­ren­de i Es­b­jerg, hvor Strit­tich i øv­rigt var tra­e­ner, før han kom til os. Vi vil gø­re me­get for, at fru Strit­tich frem­over kan kom­me på be­søg med op­rejst pan­de hos sin fa­mi­lie og ven­ner i Es­b­jerg.”

”Det er po­k­kers, som jy­der­ne er ble­vet en stor, lyk­ke­lig fa­mi­lie,” sag­de Ni­els Jen­sen, må­l­mand i KB.

”Men vi har nu al­drig tro­et, at vi skul­le få no­get fora­e­ren­de af AaB. Hel­dig­vis er det så­dan, at vi som det ene­ste af de fire top­hold helt ale­ne kan af­gø­re mester­ska­bet. Selv­føl­ge­lig tror jeg på, at det lyk­kes...”

ET MÅL ER ET MÅL

Et af de trum­f­kort, som KB kun­ne spil­le ud, var ra­ek­kens top­sco­rer. 21-åri­ge Ni­els-Chri­sti­an Holm­strøm hav­de la­vet 22 mål i de før­ste 21 run­der.

”Holm­strøms pla­ce­ring i top­pen kan jeg ik­ke be­stri­de, men jeg kan op­ly­se, at jeg har spil­let over for ham to gan­ge i år, og in­gen af de to gan­ge har han få­et lov at sco­re,” sag­de Hen­ning Munk Jen­sen.

Men den un­ge kø­ben­hav­ner var brand­varm i ef­ter­årskul­den. Holm­strøm hav­de få­et et mar­kant gen­nem­brud, ef­ter­som han et år for­in­den end ik­ke hav­de va­e­ret fast mand på KB’s tred­je­hold. Til Po­li­ti­ken for­tal­te han om si­ne man­ge mål – de­but­må­let i de­but­kam­pen mod Hvi­d­ov­re, hvor han spar­ke­de før­ste gang fra 25 me­ter og over­ra­ske­de Hvi­d­ov­re-ke­e­per Ole Mal­te­sen. Om en af­slut­ning mod AB, der ram­te et par mod­stan­de­re og gik over stre­gen. Om da B1909-må­l­mand Svend Aa­ge Rask bok­se­de bol­den li­ge ud til ham på Oden­se Sta­dion og blev så vred, at han smed sin ka­sket ned i gra­es­set og fik Holm­strøm til at gri­ne.

”For mig er et mål et mål. Uan­set, hvor­dan bol­den kom­mer over mål­stre­gen. Det ta­el­ler li­ge me­get. Men det ene kan va­e­re vig­ti­ge­re end det an­det. Jeg reg­ner da sej­rs­må­let, der i sid­ste mi­nut gav 2-1 over OB for me­re be­tyd­nings­fuldt end det, der brag­te os på 9-0 mod AGF. Det mod fyn­bo­er­ne be­tød trods alt et helt po­int. Mod jy­der­ne var vi sik­re på beg­ge. Der­for kun­ne vi da godt gla­e­de os over det 9. mål mod dem. Vi er lyk­ke­li­ge for hvert et mål. De er jo me­nin­gen med spil­let og gi­ver den stør­ste gla­e­de, bå­de for os selv og til­ha­en­ger­ne,” sag­de den un­ge an­gri­ber.

Holm­strøm hav­de be­stemt god grund til at gla­e­de sig over hvert et mål, bå­de dem til 9-0 og de grim­me af slagsen. For det før­ste var stor­sej­re som den over AGF en af år­sa­ger­ne til, at KB hav­de en langt bed­re målsco­re end kon­kur­ren­ter­ne og der­for lå num­mer ét. For det an­det var ra­ek­ken så ta­et, at hver ene­ste scor­ing kun­ne bli­ve af­gø­ren­de.

”Det er desva­er­re så­dan, at til­fa­el­dig­he­der­ne kan kom­me til at af­gø­re, hvem der bli­ver dan­marks­me­ster i fod­bold. En hund, der lø­ber ind over ba­nen og for­styr­rer spil­let, en linje­vog­ter, der har for travlt med fla­get, en spil­ler, der bli­ver ska­det, el­ler en dom­mer, der er uhel­dig. Så­dan lig­ger det,” skrev Po­li­ti­ken, før det dan­ske mester­skab an­no 1968 søn­dag den 3. novem­ber skul­le af­gø­res, når sid­ste runde gik i gang klok­ken 13.

BLIK OG BRONZE

Som den ene­ste af de fire mester­skabs­bej­le­re vandt B 1913 ik­ke på sid­ste spil­le­dag. For­an 4200 til­sku­e­re i Nør­re­sko­ven i Vej­le, her­af 1000 fra Fyn, tab­te klub­ben fra Oden­se med 2-0. Vej­le la­ve­de beg­ge mål ef­ter pau­sen, mens 13’er­ne ik­ke ram­te ni­veau. Klub­ben var blandt an­det ha­em­met af, at top­sco­rer og lands­holds­spil­ler Bent Jen­sen hav­de va­e­ret på mi­li­ta­er­ma­nøv­re og først kom til Vej­le fra Holste­bro li­ge in­den kam­pen.

”Det var så af­gjort ik­ke vo­res dag. Vi hav­de ik­ke reg­net med guld, men hå­be­de på bron­ze­me­dal­jer­ne,” sag­de tra­e­ner Kurt Grøn­ning, der ae­r­gre­de sig over ti­m­in­gen i hjem­me­hol­dets ud­ma­er­ke­de pra­e­sta­tion.

”Nu har Vej­le ik­ke vist no­get sa­er­ligt i de sid­ste kam­pe, og så be­gyn­der spil­ler­ne at ka­em­pe som lø­ver, net­op da så me­get står på spil for os.”

Og­så fle­re me­di­er ha­ef­te­de sig ef­ter kam­pen ved Vej­les spil. For det før­ste hav­de jy­der­ne spil­let et svagt ef­ter­år, for det an­det var de kendt for tek­nisk fod­bold og be­stemt ik­ke for at ka­em­pe sig til sej­re­ne. Men mod B1913 vi­ste de sig vil­li­ge til at slås for en i sid­ste en­de li­ge­gyl­dig sejr.

”De pro­vo­ke­re­de os jo li­ge­frem til at vin­de. B 1913 la­ve­de et hav af fris­park i før­ste halv­leg med det re­sul­tat, at vi i pau­sen gav hin­an­den hånd på, at fyn­bo­er­ne un­der in­gen om­sta­en­dig­he­der skul­le ha­ve no­get fora­e­ret,” sag­de Vej­les Ul­rik le Fev­re til Jyl­lands-Po­sten. Den 22-åri­ge lands­holdswing hav­de luk­ket kam­pen, da han i sid­ste mi­nut trak for­bi ba­ck­en Sø­ren Erik­sen og score­de til 2-0.

B 1913 for­spild­te mu­lig­he­den for det tred­je sa­et me­dal­jer i tres­ser­ne ef­ter sølv i bå­de 1962 og 1963, men fyn­bo­er­ne kun­ne godt gla­e­de sig over sa­e­so­nen al­li­ge­vel.

”Na­tur­lig­vis hav­de en bron­ze­me­dal­je va­e­ret vel­kom­men, men vi er skam ud­ma­er­ket til­freds med fjer­de­plad­sen, som jo gi­ver ad­gang til To­to-cup­tur­ne­rin­gen til som­mer. Da jeg ind i an­den halv­leg kun­ne se, hvor det bar hen, fryg­te­de jeg, at Es­b­jerg og KB og­så skul­le ta­be. Så hav­de det va­e­ret ae­r­ger­ligt, end­da bit­tert at ta­be til Vej­le, men som søn­da­gens øv­ri­ge resultater for­me­de sig, er vi ud­ma­er­ket til­freds,” sag­de må­l­mand og an­fø­rer Knud En­ge­da­hl til Ek­stra Bla­det, mens for­sva­re­ren Erik Ni­el­sen i Po­li­ti­ken hel­ler ik­ke ae­r­gre­de sig.

”Skuf­fet, er du da tos­set mand? Vi er ble­vet fyns­me­ster, og det be­ty­der me­re end et dansk mester­skab.”

At fod­bol­dri­va­li­se­rin­gen le­ve­de på Fyn, be­kra­ef­te­de Jyl­lands-Po­sten. I om­ta­len af B 1909 mod Frem re­fe­re­de avi­sen, at til­sku­er­ne på Oden­se Sta­dion – 13’er­nes egen hjem­me­ba­ne – på ste­det op­fandt en sang til me­dal­je­kam­pens sor­te­per:

”Guld, sølv, bronze - blik

Det var, hvad B 1913 fik”

I ste­det over­tog Frem tred­je­plad­sen og bron­ze­me­dal­jer­ne ved at vin­de en se­va­er­dig fod­bold­kamp. Den in­de­holdt bå­de flot­te mål, of­fen­si­ve ide­er og kom­pe­tent pas­nings­spil – samt ik­ke mindst tvivls­om­me for­svar.

”Frems for­svar vak­le­de slemt i før­ste halv­leg, og da der var spil­let en halv ti­me, ra­ve­de sto­re Bir­ger Lar­sen ud af ba­nen som en fuld mand. Han hav­de fe­ber og bur­de al­drig va­e­re stil­let op,” vur­de­re­de Po­li­ti­ken nå­des­løst.

B 1909 gik til pau­sen med en fø­ring på 2-1, men i før­ste halv­leg vend­te ga­ester­ne kam­pen og vandt med 3-2. Sej­rs­må­let blev sco­ret to mi­nut­ter før tid af den 21-åri­ge Finn Bø­je, der på ho­ved­stød la­ve­de sit før­ste se­ni­o­r­mål. Via FBU-for­mand C.A. Ko­fo­eds med­brag­te tran­si­stor­ra­dio fulg­te Frem-spil­ler­ne med i de an­dre kam­pe ef­ter slut­fløjt og kun­ne kon­sta­te­re, at det for tred­je sa­e­son i tra­ek blev til me­dal­jer ef­ter sølv i bå­de 1966 og 1967. Der var blom­ster fra B 1909-for­mand Ei­vind Sø­ren­sen, og i om­kla­ed­nings­rum­met over­rak­te C.A. Ko­fo­ed me­dal­jer til Frem.

”Når der ik­ke kun­ne bli­ve me­dal­jer til et af Oden­se-hol­de­ne, kan vi ik­ke fo­re­stil­le os no­gen me­re va­er­dig mod­ta­ger end hol­det fra Frem. Vi gla­e­der os al­tid til at se je­res kam­pe i Oden­se. Held og lyk­ke i frem­ti­den,” sag­de FBU-for­man­den iføl­ge Jyl­lands-Po­sten.

Imens i Jyl­land hav­de gul­det en­de­lig fun­det sin ejer­mand.

TO FESTSANGE – FOR EN SIKKERHEDS SKYLD

I Es­b­jerg hav­de hold­le­der Ni­els Vester­ba­ek hav­de skre­vet to san­ge til fe­sten, der un­der al­le om­sta­en­dig­he­der skul­le hol­des sam­me af­ten – én i til­fa­el­de af sølv, én i til­fa­el­de af guld. At det skul­le bli­ve til min­dre, reg­ne­de selv be­sked­ne ve­stjy­der ik­ke med, når de skul­le mø­de al­le­re­de nedryk­ke­de OB og med en sejr var så godt som sik­ker på top to.

Det dan­ske mester­skab i 1968 blev af­gjort i Aal­borg, hvor KB vandt 2-1 over AaB. Det­te bil­le­de er dog fra den om­vend­te kamp mel­lem de to hold tid­li­ge­re på sa­e­so­nen i Idra­etspar­ken. Fo­to: Aa­ge Sø­ren­sen/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.