DIVISIONS AF­SLUT­NIN­GEN FOR 50 ÅR SI­DEN

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - DEN HISTORISKE GULDKAMP -

•OB og AGF ryk­ke­de ud af den bed­ste ra­ek­ke – men det lå al­le­re­de fast in­den sid­ste runde. ”Det kun­ne ik­ke va­e­re an­der­le­des. Vi var tvun­get til nedryk­ning. Vi hu­sker na­e­sten al­le op­ryk­nings­fe­sten for­ri­ge år, og den suc­ces skal gen­ta­ges na­e­ste år,” jo­ke­de an­fø­rer og må­mand Mo­gens Ther­kild­sen i Ek­stra Bla­det. Han frem­ha­e­ve­de, at al­le var pa­rat til at ta­ge en ny tørn for klub­ben, blandt an­det for­di OB i Åda­len hav­de la­vet et nyt og flot klubhus til to mil­li­o­ner kro­ner og der­for flyt­te­de fra Mun­ke Mo­se til Åda­len.

•Den sid­ste runde af 2. di­vi­sion blev af­vik­let sam­ti­dig med af­slut­nin­gen på 1. di­vi­sion. B 1903 var al­le­re­de ryk­ket op, og ved at slå Na­est­ved med 2-1 den 4. novem­ber ryk­ke­de B 1901 med op i den bed­ste ra­ek­ke. Fal­strin­ge­nes sto­re pro­fil var tra­e­ner Kurt ”Nik­kelaj” Ni­el­sen, der i be­løn­ning for op­ryk­ning fik 5000 kro­ner af klub­ben og et øl­le­gat på et års for­brug af ba­je­re af et lo­kalt bryg­ge­ri. 6300 til­sku­e­re, ad­skil­li­ge tu­sin­de af dem fra Fal­ster, så kam­pen på Na­est­ved Sta­dion, hvil­ket be­tød en ka­ra­va­ne af rej­sen­de va­ek fra Sja­el­land ef­ter slut­fløjt. 25 bi­ler kom til ska­de i et har­moni­ka­sam­men­stød ved Stor­strøms­bro­en. En ba­ger­s­vend fra Nord­fal­ster var ene­ste til­ska­de­kom­ne. Han var på ska­destu­en på grund af et snit­sår.

•2. di­vi­sion blev tømt for års­tals­hold. Ud­over at B 1901 og B 1903 ryk­ke­de op, måt­te B 93 ned i 3. di­vi­sion sam­men med Sko­v­bak­ken. Det var før­ste gang no­gen­sin­de, at Øster­bro-klub­ben var uden for de to bed­ste ra­ek­ker. Nedryk­ker­ne blev er­stat­tet af Hol­ba­ek og Kol­ding, der ryk­ke­de op fra hen­holds­vis 3. di­vi­sion Øst og Vest. Sidst­na­evn­te ryk­ke­de for før­ste gang op i den na­est­bed­ste ra­ek­ke ved at vin­de 2-1 i Sto­holm, og spil­ler­ne blev ef­ter­føl­gen­de hyl­det på rå­d­hu­set i hjem­by­en. For den 21-åri­ge ba­ck Anders Ras­mus­sen blev fe­sten dog kort. Han skul­le sam­me dag spil­le yder­li­ge­re en 3. di­vi­sions­kamp, den­ne gang i hånd­bold mod Hor­sens. ”AE­r­ger­ligt. Men når jeg er sat på hol­det, vil jeg og­så spil­le,” sag­de han til BT.

•De to Gladsaxe-klub­ber Gladsaxe Bold­klub og Bold­klub­ben Hero ka­em­pe­de om over­le­vel­se i 3. di­vi­sion, og Hero vandt ved at slut­te ét po­int for­an ri­va­ler­ne. Gladsaxe måt­te der­for ud af Øst-ra­ek­ken sam­men med KFUM. I Vest blev der sagt far­vel til Es­b­jerg B47 og Aal­borg Chang. Sa­er­ligt tungt var det for den nord­jy­ske klub, der på sid­ste spil­le­dag vandt 4-0 over med­nedryk­ker­ne fra Es­b­jerg, men som mang­le­de ét mål for at over­le­ve. ”Den sor­te­ste dag i Changs hi­sto­rie” skrev Aal­borg Stift­s­ti­den­de om nedryk­nin­gen. De fire nedryk­ke­re i 3. di­vi­sion blev fra Dan­marks­se­ri­en er­stat­tet af Her­ning Fremad, Svend­borg fB, Røn­ne IK og Hels­in­gør IF.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.