ØRKENVANDRING I HJØRRING

We­e­ken­dens ud­valg af spil­for­slag da­ek­ker helt fra fre­dag til man­dag, mens yder­li­ge­re for­slag lø­ben­de op­da­te­res bå­de i dag og de kom­men­de da­ge på tips­bla­det.dk/spil.

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - FEINSCHMECKER -

FRE­DAG KL. 18.00

OB - Ho­bro, 2 (AHC +0,5) 2,88 @ UNIBET

OB er fa­vo­rit­ter, men fyn­bo­er­ne kan slet ik­ke for­sva­re at gi­ve od­ds 1,45 ef­ter en sej­rs­løs ok­to­ber som gav et ud­byt­te på tre po­int. For selv om hjem­me­hol­dets trup uden tvivl er sta­er­ke­re – og min­dre ska­des­pla­get – end ga­ester­nes, så mø­der Ho­bro op til kam­pen med to sej­re i de se­ne­ste tre kam­pe som bal­last.

Det var ik­ke smukt, da Ho­bro le­ve­re­de sa­e­so­nens før­ste cle­an she­et i 1-0-sej­ren over Vej­le, men de go­de resultater gi­ver en selv­til­lid, som kan ta­ges med vi­de­re. Om­vendt må OB­spil­ler­ne li­ge nu fryg­te, at op­svin­get fra mid­ten af au­gust og til ud­gan­gen al­le­re­de er va­ek.

OB står med 1-4-1 på hjem­me­ba­ne, mens Ho­bro har sco­ret mål i fem af syv ude­kam­pe. Kun tre po­int ad­skil­ler de to hold i en ja­evn­byr­dig Superliga, hvor 64 pro­cent af kam­pe­ne en­ten en­der uaf­gjort el­ler af­gø­res med et en­kelt over­sky­den­de mål. Set i det lys vir­ker od­ds 2,88 på, at OB svig­ter eg­ne fans som en flot be­ta­ling.

FRE­DAG KL. 20.00

Ex­celsi­or - Gro­nin­gen, 1 (DNB) 1,87 @ UNIBET

Ned­t­u­ren fort­sa­et­ter for Gro­nin­gen, som har tabt 6 af de sid­ste 7 kam­pe, mens fem ude­kam­pe har gi­vet et ud­byt­te på søl­le tre po­int. Nu ven­ter så en kamp imod Ex­celsi­or, som har vist sig for­holds­vis sta­er­ke hjem­me i Rot­ter­dam, hvor de to se­ne­ste kam­pe er vun­det, så man nu står med 2-2-1 for he­le sa­e­so­nen.

Ex­celsi­or har sco­ret ni mål i fem hjem­me­kam­pe, mens Gro­nin­gen end ik­ke har sco­ret i to af de tre sid­ste ude­kam­pe. Det sam­me ga­el­der for Gro­nin­gens be­søg på Van Don­ge & De Roo Sta­dion, hvor man har tabt de sid­ste tre kam­pe til Ex­celsi­or, mens den se­ne­ste sejr faldt i marts 2012.

Der er form og selv­til­lid til for­skel på de to hold, mens Ex­celsi­or og­så har for­del af hjem­me­ba­ne. Jeg for­står der­for ik­ke, hvor­for kam­pen er vur­de­ret som helt ja­evn og spil­ler på 1-tal­let med en gar­de­ring, så pen­ge­ne re­tur­ne­res i til­fa­el­de af et uaf­gjort re­sul­tat.

FRE­DAG KL. 20.00

Vend­sy­s­sel FF - Søn­derjyskE, Un­der 2,5 mål 1,80 @ NORDICBET

Det lig­ner en ta­et og må­l­fat­tig af­fa­e­re, når Vend­sy­s­sel FF skal føl­ge op på den pre­sti­ge­fyld­te skalp fra 1-0-sej­ren over AaB med en hjem­me­kamp mod Søn­derjyskE. Ga­ester­ne le­ve­re et til­sva­ren­de re­sul­tat i mid­ten af sep­tem­ber ude mod Brønd­by, som blev slå­et med 4-2, men fre­da­gens kamp­bil­le­de bli­ver et gan­ske an­det.

For mens det alt­så be­kom­mer bå­de Vend­sy­s­sel og Søn­derjyskE gan­ske vel at spil­le på ude­ba­ne mod hold, der ger­ne ta­ger bå­de ini­ti­a­tiv og bold­be­sid­del­se, så ser det an­der­le­des ud i de me­re ja­ev­ne op­gør. Vend­sy­s­sel har så­le­des spil­let til un­der 2,5 mål hjem­me mod bå­de Vej­le, Ho­bro og AC Hor­sens, mens Søn­derjyskE har le­ve­ret må­l­fat­ti­ge kam­pe ude mod AGF, EfB og se­ne­st Ran­ders.

Jeg for­ven­ter et kamp­bil­le­de, hvor in­gen af de to hold vil va­e­re sa­er­ligt in­ter­es­se­re­de i at ta­ge for me­get ini­ti­a­tiv. Det før­ste mål kan me­get vel bli­ve af­gø­ren­de for kam­pens ud­fald, og selv om in­gen af hol­de­ne har holdt må­let rent hen­holds­vis hjem­me og ude, fin­der jeg va­er­di i un­der 2,5 mål til od­ds 1,80.

LØR­DAG KL. 16.00 Newcast­le - Wat­ford, X2 1,55 @ BET365

Newcast­le står med 0-0-5 på hjem­me­ba­ne og er et af ba­re to hold, som end­nu ik­ke har vun­det 10 kam­pe in­de i sa­e­so­nen. Pro­ble­mer­ne lig­ger isa­er i of­fen­si­ven, som ik­ke har pra­este­ret at sco­re i fire af de sid­ste fem kam­pe.

Wat­ford vi­ste stor moral ved at vin­de med 2-0 ude over Wol­ver­hamp­ton ef­ter 0-4-ne­der­la­get til Bour­ne­mouth. I sid­ste runde vandt The Hor­nets så som for­ven­tet med 3-0 over Hud­der­s­fi­eld, så kon­tak­ten til de ab­so­lut­te top­hold er gen­skabt.

Sej­ren kom­mer før el­ler si­den for Newcast­le, som har haft et sva­ert pro­gram i før­ste del af sa­e­so­nen. Det be­hø­ver dog ik­ke at ske imod et vel­spil­len­de Wat­ford-hold, som i den­ne sa­e­son kun har tabt til Man­che­ster Uni­ted og Ar­se­nal på ude­ba­ne. Wat­ford har tvivl om Troy De­e­ney, men selv uden an­fø­re­re bør The Hor­nets ha­ve go­de chan­cer for ik­ke at gi­ve sa­e­so­nens før­ste sejr til Newcast­le.

LØR­DAG KL. 16.00

Car­diff - Lei­ce­ster, Beg­ge hold sco­rer 1,95 @ BET365

Car­diff Ci­ty Sta­di­um la­eg­ger gra­es til en kamp, som desva­er­re bli­ver spil­let i skyg­gen af sid­ste we­e­kends for­fa­er­de­li­ge ulyk­ke, der ko­ste­de Lei­ce­ster-ejer Vi­chai Sri­va­d­dha­naprabha samt yder­li­ge­re fire per­so­ner li­vet. Lei­ce­ster-spil­ler­ne har dog selv øn­sket at gen­nem­fø­re kam­pen, som bli­ver ind­ledt med et mi­nuts stil­hed og sor­te arm­bind på spil­ler­ne til min­de om de fem dra­eb­te.

Men: ”The show must go on”, og så­le­des gi­ver det me­ning at se lidt på sta­ti­stik­ker­ne for kam­pen, som vi­ser, at der er bli­ver sco­ret over 2,5 mål i 7 af Lei­cesters 8 se­ne­ste ude­kam­pe, mens det sam­me ga­el­der for 6 af Car­dif­fs 7 se­ne­ste kam­pe.

På hjem­me­ba­ne er de sid­ste fire kam­pe med Car­diff gå­et over 2,5 mål, mens beg­ge hold har sco­ret i 4 af 5 ude­kam­pe for Lei­cesters ved­kom­men­de. Beg­ge hold har ba­re holdt må­let rent én gang hen­holds­vis hjem­me (Car­diff) og ude (Lei­ce­ster) så od­ds 1,95 på, at beg­ge hold sco­rer lig­ner så ab­so­lut et od­ds i den hø­je en­de.

LØR­DAG KL. 16.00 Ever­ton - Brigh­ton , X 4,00 @ NORDICBET

Jag­ten fort­sa­et­ter på det øko­no­misk re­ha­bi­li­te­ren­de X for Ever­ton, som ik­ke har spil­let en kamp uaf­gjort i Pre­mi­er Le­ague si­den 1. sep­tem­ber. Ind­sat­sen er der­med op­pe på 640 kro­ner,

som sa­et­tes på et vel­be­talt X til od­ds 4,00, hvil­ket alt­så gi­ver en ge­vinst på 2.560 kro­ner ved et sej­rs­løst pletskud.

Og chan­cer­ne er må­ske gan­ske go­de med tan­ke på, at Ever­ton er for­holds­vis godt kø­ren­de, mens Brigh­ton isa­er de­fen­sivt vir­ker sva­e­re at gen­nem­bry­de. Ga­ester­ne holdt så­le­des må­let rent i tre ok­to­ber­kam­pe, der al­le gav en sejr.

Tre af de sid­ste seks kam­pe mel­lem hol­de­ne er endt uden vin­der. Jeg dob­ler op og sa­et­ter pen­ge­ne på X’et i håb om, det sker for fjer­de gang i sy­ven­de for­søg.

Regn­skab for ”Ever­ton-eks­pe­ri­men­tet”: Ind­skud i den­ne runde: 640 kr. Sam­let ind­skud: 1.320 kr.

Sam­let ge­vinst: 148 kr.

Sam­let re­sul­tat: -1.172 kr.

LØR­DAG KL. 16.15

Re­al Madrid - Val­la­do­lid, 2 (AHC +1,5) 2,65 @ UNIBET

Re­al Madrid tan­ke­de ons­dag selv­til­lid ved at slå Me­lil­la med 4-0 i po­kal­tur­ne­rin­gen. Sej­ren slet­ter dog ik­ke ind­tryk­ket af en ka­ta­stro­fal sa­e­son­start, som tid­li­ge­re på ugen ko­ste­de tra­e­ner Ju­len Lope­te­gui job­bet ef­ter 1-5 til FC Bar­ce­lo­na. Ne­der­la­get til ae­r­ke­ri­va­len be­ty­der, at Re­al Madrid ik­ke har vun­det en ene­ste af de sid­ste fem kam­pe i liga­en, hvil­ket er en hi­sto­risk og na­e­sten uhørt be­gi­ven­hed på de kan­ter.

Helt an­der­le­des ser det ud for Re­al Val­la­do­lid, som har vun­det fire af de sid­ste seks ube­sej­re­de kam­pe. Det skyl­des ik­ke mindst en so­lid de­fen­siv, som har holdt må­let rent i tre af de sid­ste fire kam­pe, mens der sam­let er sco­ret un­der 2,5 mål i 8 af Val­la­do­lids se­ne­ste 10 kam­pe.

Der er na­tur­lig­vis klas­se­for­skel på de to hold. Men med tan­ke på Re­al Madrids nu­va­e­ren­de for­fat­ning samt Val­la­do­lids sta­er­ke form, er od­ds al­li­ge­vel tip­pet alt for me­get mod hjem­me­hol­det her. Val­la­do­lid har ik­ke vun­det på Ber­na­beu si­den 2000, men min­dre kan og­så gø­re det med et han­di­cap på 1,5 mål, som be­ty­der, at ge­vin­sten ud­lø­ses, med min­dre Re­al Madrid vin­der med to el­ler fle­re mål.

SØN­DAG KL. 14.30

FC Nord­s­ja­el­land - AaB, 1 2,10 @ UNIBET

Kri­sen krad­ser i AaB, hvor der skal me­re end en 1-0-sejr i po­kal­tur­ne­rin­gen over et halvt re­ser­ve­hold fra AC Hor­sens til at ven­de stem­nin­gen. Og selv om nord­jy­der­ne isa­er har haft pro­ble­mer på hjem­me­ba­ne i den­ne sa­e­son, så er Farum ik­ke no­get øn­ske­sted at be­sø­ge for AaB, der blot har vun­det i 3 af de sid­ste 14 be­søg på Right To Dream Park.

Med ba­re en sejr i de sid­ste fem kam­pe spr­ud­ler FC Nord­s­ja­el­land ik­ke li­ge­frem for ti­den. Ti­gre­ne er dog tra­di­tio­nelt sta­er­ke på eget kunst­gra­es, hvor AC Hor­sens er det ene­ste hold uden for top 3, som har vun­det i me­re end et år.

AaB har vun­det én af de sid­ste ni kam­pe og få­et ét po­int ud af de se­ne­ste fire kam­pe. Det spil­le­ma­es­si­ge kon­cept fin­des sta­dig ik­ke, så ud­gangs­punk­tet er at hå­be på, de­fen­si­ven hol­der he­le vej­en hjem. FC Nord­s­ja­el­land har dog sco­ret 57 mål i de sid­ste 25 hjem­me­kam­pe, hvor kun to har va­e­ret må­l­lø­se, så od­ds 2,10 på det sta­er­ke­re hjem­me­hold er god­kendt.

MAN­DAG KL. 19.00

Vej­le - AC Hor­sens, X 3,25 @ NORDICBET

Vej­le vil­le lig­ge højt i liga­en, hvis suc­ceskri­te­ri­et var sym­pa­ti frem for po­int, for op­ryk­ker­ne har ge­ne­relt le­ve­ret et po­si­tivt ind­tryk i Su­per­liga­en. Det er dog sej­re­ne, der ta­el­ler, og de kom­mer alt for sja­el­dent, når man op­tra­e­der li­ge så in­ef­fek­tivt som Vej­le se­ne­st gjor­de det imod Ho­bro.

Man­dag får Vej­le så chan­cen for at op­le­ve ef­fek­ti­vi­tet på na­ert hold i form af AC Hor­sens, som har hen­tet 12 po­int i syv ude­kam­pe tak­ket va­e­re fire sej­re, der al­le har va­e­ret på pra­e­cis ét mål. De Gu­le er der­med et godt ek­sem­pel på ja­evn­byr­dig­he­den i Su­per­liga­en, hvor 64 pro­cent af sa­e­so­nens kam­pe en­ten er vun­det med et en­kelt mål el­ler endt uden vin­der.

Bå­de Vej­le og AC Hor­sens brug­te ons­da­gen på at ta­be i po­kal­tur­ne­rin­gen, hvor­for fo­kus nu kan ret­tes mod det over­ord­ne­de sport­s­li­ge mål: over­le­vel­se i Su­per­liga­en. Det kra­e­ver po­int, og dem kan beg­ge hold få i til­fa­el­de af et uaf­gjort re­sul­tat, der na­er­mest vir­ker som det mest sand­syn­li­ge ud­fald af en kamp, som på for­hånd ser yderst ta­et ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.