BJØRN ER DA OKAY

Ekstra Bladet - - VESTERHAVET - PR- FO­TO

ger no­get til al­le mil­jø­flip­per­ne. In­gen an­dre fat­ter en skid af alt det, de li­rer af med jor­dens op­varm­ning. Jeg HAR i hvert fald luk­ket ører­ne. I øv­rigt er her jo ski­de­koldt, og jeg over­ve­jer at tæn­de for fjern­var­men igen. Så­eh...

Og for­di han tje­ner lidt hist og her – hvad så? Jeg har da selv sko­v­let godt ind gen­nem åre­ne som lob­byist – øh, jeg me­ner ... – som lyd­hør po­li­ti­ker og be­sty­rel­ses­med­lem.

Hil­sen fra je­res nye kli­ma­mi­ni­ster Lars Chri­sti­an Lil­le­holt.

Kæ­re Lil­le­holt, Hvis du er så glad for Lom­borg, så se de gam­le Let­ter­man- shows. Vi an­dre gi­der ik­ke hø­re på idi­o­ten. Gra­tis i rut­sje­ba­nen? Tops!, så kø­ber jy­der­ne en byg­ge­grund.

FO­TO: POL­FO­TO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.