Us­ma­ge­lig pro­pa­gan­da

Ekstra Bladet - - NATIONEN! -

Så er det igen års­ti­den, hvor stak­kels uvi­den­de, un­ge men­ne­sker bli­ver be­talt for at rin­ge til sa­ge­s­lø­se men­ne­sker lan­det over og spre­de de løg­ne, de er ble­vet op­lært i at frem­fø­re. Det på­stås, at vo­res drik­ke­vand er tru­et af sprøj­te­gift fra land­bru­get, og at fle­re end tu­sin­de bor­in­ger er luk­ket på grund af sprøj­te­gif­te.

Sand­he­den er en an­den. Gang på gang har Mil­jøsty­rel­sen frem­ført, at der ik­ke er no­gen ri­si­ko for grund­van­det, ved re­gel­ret an­ven­del­se af god­kend­te sprøjte­mid­ler. Mil­jøsty­rel­sen er ga­rant for, at der ik­ke god­ken­des mid­ler, der ud­gør en ri­si­ko for drik­ke­van­det.

Vi har i Dan­mark ver­dens re­ne­ste drik­ke­vand. Det skyl­des ge­ne­ra­tio­ner af land­mands­fa­mi­li­er, der har pas­set på ef­ter de­vi­sen: Så lidt som mu­ligt. Så me­get som nød­ven­digt!

Det bur­de Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning på­s­køn­ne, i ste­det end­nu en gang at gø­re land­brugs­fa­mi­li­er til mål for en us­ma­ge­li­ge pro­pa­gan­da. Vagn Lundste­en Agro­bal­lan­ce Tem­pel­vej 32, Vip­pe­rød O. Ol­sen Bak­ke­sko­ven 115 Skan­der­borg

at en Tour de Fran­ce- cy­kel­ryt­ter, som do­per sig med ko­kain, må ha­ve dår­li­ge rå­d­gi­ve­re. Ko­kain vir­ker nem­lig KUN på ’ ba­ne- ryt­te­re’ ... Kenn Jør­gen­sen Kor­na­ger­vej 67 Kgs. Lyng­by

at det ser ud som om, Mar­gret­he Ves­ta­ger kun går ef­ter de store, uden­land­ske virk­som­he­der for at la­ve larm og fjer­ne fo­kus fra hen­des nye ven Je­an Clau­de Jun­cher og skan­da­len om­kring sel­ska­bers skat­te­fri­hed i Luxem­bourg. Po­li­tisk kam­me­ra­te­ri af vær­ste slags! Jo­hn Ni­el­sen Skan­der­borg

at Ven­stre si­ger, ef­ter de luk­ke­de Irak- kom­mis­sio­nen, at al­le sten er vendt. Hvad fandt man da un­der dem? Det er da in­ter­es­sant! Hvor­for må vi ik­ke vi­de det?

FO­TO: JAN SOM­MER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.