Der­for bli­ver du syg i din fe­rie

Man­ge op­le­ver at skran­te, net­op som de har få­et fe­rie – Det er ski­deir­ri­te­ren­de, si­ger pro­fes­sor, og kom­mer med go­de råd

Ekstra Bladet - - NATIONEN! - JA­COB HØNGAARD JEN­SEN ja­je@ eb.dk

En­de­lig har du få­et fe­rie. Må­ske har du ven­tet på at tjek­ke ud fra job­bet den sid­ste må­ned – og nu kan du læg­ge dig til ret­te i strand­sto­len med en kølig pils.

Men så ram­mer for­kø­lel­sen dig, og du bli­ver træt og uo­p­lagt i he­le krop­pen. Ly­der det vel­kendt?

Ek­stra Bla­det har talt med pro­fes­sor Jan Pravs­gaard Chri­sten­sen, In­sti­tut for im­mu­no­lo­gi og mikro­bi­o­lo­gi på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, der for­tæl­ler, hvor­for man bli­ver syg, net­op som ferien går i gang.

Stres­se­de

– Det, der ty­pisk sker, er, at når vi er stres­se­de f. eks. op til en fe­rie, for­di vi har en mas­se ting, vi skal ha­ve af­slut­tet, så sæt­ter vi ik­ke os selv hø­jest. Selv hvis vi er små­sy­ge, re­gi­stre­rer vi det egent­lig ik­ke. Vi kon­cen­tre­rer os om at få vo­res ar­bej­de fær­digt, så vi kan kom­me på fe­rie, si­ger Jan Pravs­gaard Chri­sten­sen.

For­kø­lel­ses­sår

I den pe­ri­o­de, hvor vi er lidt stres­se­de, kan im­mun­sy­ste­met godt hol­de min­dre in­fek­tio­ner ne­de, uden at vi re­gi­stre­rer det, som om vi er al­vor­ligt sy­ge, for­kla­rer han.

– Nu er så­dan no­get som for­kø­lel­se jo ik­ke i høj­sæ­det her i som­mer­fe­ri­en, men sta­dig­væk. Der sker det, når vi ta­ger på fe­rie og slapper af og ik­ke har no­gen stresshor­moner i krop­pen, at syg­dom­men blus­ser op, og så er det først der, vi i vir­ke­lig­he­den re­gi­stre­rer, at vi er sy­ge. – Hvil­ke syg­dom­me er det? – Det er nog­le af de mil­de­re syg­dom­me. Det er ik­ke så­dan, at man har en al­vor­lig ko­le­ra el­ler pest el­ler så­dan no­get, for de skal nok for­tæl­le, når de er der. Det er mil­de­re ting i form af for­kø­lel­se i for­bin­del­se med stress. Så ud­bry­der di­ne for­kø­lel­ses­sår, din her­pes. Det er ty­pisk så­dan no­get, si­ger pro­fes­soren.

I ba­lan­ce

Han for­tæl­ler, at det ik­ke er no­get, der slår os ihjel på ferien.

– Det er ba­re ski­deir­ri­te­ren­de, at man nu skal ha­ve det skidt og ha­ve for­kø­lel- ses­sår, når man er på fe­rie.

– Har du no­gen go­de råd til, hvor­dan man kan fore­byg­ge at bli­ve syg i ferien?

– Ge­ne­relt hand­ler det om livs­stil, at væ­re i ba­lan­ce, og væ­re lidt me­re op­mærk­som på sig selv. Spis sundt og sov sundt, om man så må si­ge, så man ik­ke er vold­somt stres­set, og­så selv om man har en de­ad­li­ne, man skal nå in­den en fe­rie, si­ger Jan Pravs­gaard Chri­sten­sen.

Man skal i vir­ke­lig­he­den for­sø­ge at ' gå på fe­rie' in­den Det er ik­ke usæd­van­ligt, at ter­mome­te­ret skal i brug på det mest ube­lej­li­ge tids

punkt, net­op som man har få­et fe­rie. ferien, me­ner han. Så man har få­et det ' over­stå­et' in­den da, hvis man evt. har et syg­doms­for­løb.

– Hvis du er me­re i ba­lan­ce med dig selv, så ta­ger du dig og­så af dig selv, når du bli­ver syg. Og får gjort no­get ved det med det sam­me, og så bli­ver det ik­ke så lang­truk­kent, som hvis du for ek­sem­pel er på en fe­rie, og er ble­vet syg.

Hvis vi er små­sy­ge, re­gi­stre­rer vi det egent­lig ik­ke

FO­TO: ALL OVER PRESS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.