Ekstra Bladet

RUNDT OM 1993-FI­NA­LEN

-

Kam­pe – ind­le­den­de Dan­mark-Li­tau­en .......25-23 Dan­mark-Syd­korea ...29-25 Dan­mark-Rusland .......24-21 Ho­ved­run­de Dan­mark-Po­len ..........30-25 Dan­mark-Un­garn ........37-23 Dan­mark-Nor­ge ..........23-28 (Plad­sen i fi­na­len var sik­ret på for­hånd) Fi­na­le Dan­mark-Tys­kland ...... 21-22 Hol­det i fi­na­len Sus­an­ne Munk Laurit­sen og Lene Ran­ta­la – Rik­ke Sol­berg, Ca­mil­la An­der­sen, Tina Bøt­tzau, Anet­te Hof­f­mann, Anja By­ri­al Han­sen, Vi­vi Kja­ers­gaard, Anja An­der­sen, Gitte Mad­sen, Ma­ri­an­ne Fl­or­man og Jan­ne Kol­ling. Over­sid­de­re Gitte Sunesen, Li­se Lot­te Laurid­sen, Con­ny Hamann og An­ne Dort­he Tan­derup. Målsco­re­re Ca­mil­la An­der­sen 7 (2), Anja An­der­sen 4, Anet­te Hof­f­mann og Jan­ne Kol­ling 3, Anja By­ri­al Han­sen 2, Tina Bøt­tzau og Ma­ri­an­ne Fl­or­man 1.

Nok så vig­tigt ud­strå­le­de he­le sta­ben en smit­ten­de be­gej­string, der bra­end­te så kraf­tigt gen­nem tv-ska­er­men, at ret­tig­heds­ha­ver DR på hi­sto­risk vis li­ge­frem flyt­te­de TV Avi­sen til for­del for en hånd­bold­kamp.

Stør­re kun­ne det ik­ke bli­ve.

Sport­stil­ha­en­ge­re med ho­be­vis af til­lø­ben­de ryg­klap­pe­re gik sim­pelt hen amok i til­jublin­gen af de char­me­ren­de pi­ger med den ty­de­lig­vis ko­los­sa­le ka­pa­ci­tet med la­e­der og har­piks. Hjer­ne og mus­k­ler.

– Pragt­ful­de tø­ser, fastslog kul­tur­mi­ni­ster Jyt­te Hil­den og fik fluks ild­støt­te af turist­mi­ni­ster Ar­ne Melchior.

– Jeg er im­po­ne­ret af de­res sports­hu­mor. Til­med er de smuk­ke. I de­res be­va­e­gel­ser og når de smi­ler, sag­de han om de ud­sta­tio­ne­re­de am­bas­sa­dø­rer.

Anja & co.

Ritt Bjer­re­gaard gav sup­ple­ren­de ora­to­ri­ske svirp med he­ste­ha­len:

– Jeg fry­der mig. Man­de­hånd­bold gi­der jeg ik­ke se. Skal det va­e­re ma­end, skal det va­e­re fod­bold.

I 1993 var det dan­ske her­re­lands­hold Dansk kvin­de­hånd­bold hav­de skabt et tord­nen­de gen­nem­brud og en flok dar­lings, da sølv­me­dal­jer­ne i 1993 var en re­a­li­tet. i hånd­bold me­get langt fra det fi­ne sel­skab. Og at lan­dets fod­bold­fy­re pra­e­cis en uge in­den VMstar­ten i Nor­ge hav­de mis­set kva­li­fi­ka­tio­nen til VM i USA via 0-1 i Spanien trods over­tal i 80 mi­nut­ter, skab­te blot

Ritt Bjer­re­gaard

end­nu me­re klar ba­ne til hånd­bold­pi­ger­ne.

Sport­s­dan­mark godt på vej i to­tal vin­ter­de­pres­sion tra­eng­te ge­val­digt til en op­stram­mer. Og den ser­ve­re­de Anja An­der­sen & co. ele­gant og li­ge til ti­den.

Den kon­tro­ver­si­el­le stjer­ne var hen­tet til­ba­ge på lands­hol­det som Ul­rik Wil­be­ks før­ste ger­ning ef­ter at for­ga­en­ger Ole Eli­a­sen hav­de band­lyst hen­de, og hun før­te an i lø­jer­ne, da dan­sker­ne i ren op­vis­nings­stil ta­e­ve­de fem kon­kur­ren­ter ind­led­nings­vis.

Det hav­de og­så Ring­s­ted­gulds­med Bjar­ne Pe­der­sen be­ma­er­ket. Han frem­stil­le­de en spe­ci­el lyk­ke­sten, som Ek­stra Bla­det ef­ter en vel­lyk­ket jagt på en hånd­fuld po­st­hu­se i Oslo kun­ne over­ra­ek­ke Anja A. op til fi­na­len.

– Jeg har fo­re­truk­ket en zir­kon. Den funk­ler som en bril­lant. Bril­lant, det er ak­ku­rat, hvad Anja er. Og så gi­ver den held, be­ma­er­ke­de gulds­me­den.

Over­ra­ek­kel­sen fandt sted på spil­ler­ho­tel­let, hvor bå­de lob­by, gan­ge og loft var ta­pet­se­ret med ly­kønsk­nin­ger fra he­le Dan­mark. År­sa­gen var, kan det vel godt af­slø­res her 22 år ef­ter, at en skri­ver­karl i et lyst/svagt øje­blik hav­de na­evnt num­me­ret på ho­tel­lets te­le­fax her i avi­sen med kaos til føl­ge …

Ta­et på gul­det

Desva­er­re var Anja An­der­sen net­op i guld­kam­pen ik­ke ret go­de ven­ner med sin ty­ske hold­kam­me­rat mål­pi­gen Sa­bi­ne Ada­mik, Wal­le Bre­men.

Blot­tet for ru­ti­ne af be­tyd­ning på den sto­re sce­ne le­ve­re­de he­le hol­det un­der ni­veau. Det gjaldt i høj grad og­så Rik­ke Sol­berg, hvis sa­er­pra­e­ge­de op­takt til slut­kam­pen ef­ter­føl­gen­de blev de­bat­te­ret liv­ligt.

Da al­le vil­le ha­ve en luns af det ny­fød­te stjer­ne­hold, blev den po­pu­la­e­re play­ma­ker flø­jet hjem til TV2-pro­gram­met ’Ele­va2’ren’ og over­nat­ning i Kø­ben­havn.

– Det var fuld­sta­en­dig hor­ri­belt og en helt unød­ven­dig risiko at lø­be blot halvan­det døgn før en VM-fi­na­le, men­te bl.a. hen­des klub­tra­e­ner Mor­ten Ar­vids­son, og Wil­bek in­drøm­me­de, at han nok hav­de va­e­ret FOR imø­de­kom­men­de som led i den me­get åb­ne, fol­ke­li­ge stil, VMhol­det stod for.

– Jeg gav til­la­del­sen og for­try­der. Det var for­kert at la­de

Jeg fry­der mig. Man­de­hånd­bold gi­der jeg ik­ke se. Skal det va­e­re ma­end, skal det va­e­re fod­bold

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark