En­gell: Cir­kus Stam­pe er en tik­ken­de bom­be

Hun vil vir­ke­lig va­e­re en sten i sko­en i en SR-re­ge­ring, og som mi­ni­ster vil hun va­e­re helt ubru­ge­lig, vur­de­rer Ek­stra Bla­dets po­li­ti­ske kom­men­ta­tor

Ekstra Bladet - - AFTER TENNIS - PER MATHIESSEN pma@eb.dk

Rød blok har la­en­ge god­tet sig over split­tel­sen i den bor­ger­li­ge lejr. Men 1. april vend­te de ra­di­ka­les Ze­nia Stam­pe til­ba­ge fra bar­sel og blev ud­sty­ret med tit­len ’va­er­di­o­rd­fø­rer’.

Den nye ti­tel brug­te hun i we­e­ken­den til at ud­stil­le split­tel­sen i rød blok, da hun er­kla­e­re­de krig mod de ra­di­ka­les ta­et­te­ste sam­ar­bejds­part­ner. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne er, iføl­ge Stam­pe, ’ham­ren­de uso­li­da­ri­ske rig­mand­spro­tek­tio­ni­ster’, for­di par­ti­et har en an­den flygt­nin­gepo­li­tik end de

ra­di­ka­le.

Ja­ger fle­re va­ek

– Ze­nia Stam­pe er ef­ter min me­ning en tik­ken­de bom­be for SR­sam­ar­bej­det. Hun har etab­le­ret sit eget po­li­ti­ske cir­kus, hvor hun selv er den ho­ved­op­tra­e­den­de. Det er klart, at det kan der va­e­re nog­le stem­mer i. Men på den lan­ge ba­ne ja­ger hun fle­re va­ek. Hun vil vir­ke­lig va­e­re en sten i sko­en i et re­ge­rings­sam­ar­bej­de. Som mi­ni­ster vil hun va­e­re helt ubru­ge­lig. Så det er klart, at når man ta­ler

Så det er klart, at når man ta­ler med de ra­di­ka­le bag fa­ca­den, så er de be­kym­re­de

Ze­nia Stam­pe er gift for de bor­ger­li­ge. Den del som ger­ne ser, at de­res par­ti har ind­fly­del­se og bli­ver ta­get al­vor­ligt, me­ner Hans En­gell. med de ra­di­ka­le bag fa­ca­den, så er de be­kym­re­de.

Så­dan ly­der vur­de­rin­gen fra Ek­stra Bla­dets po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Hans En­gell, ef­ter den ra­di­ka­le va­er­di­o­rd­fø­rer i we­e­ken­den an­greb So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes ud­la­en­din­gepo­li­tik i vold­som­me ven­din­ger. Det gam­le ar­bej­der­par­ti be­skyt­ter de ri­ge og pri­vil­e­ge­re­de dan­ske­re, mens de over­la­der det til de fat­ti­ge i an­dre lan­de at hja­el­pe hin­an­den, fastslog hun i et in­ter­view med Ber­ling­s­ke.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne svig­ter ar­ven ef­ter An­ker Jør­gen­sen, når par­ti­et ha­ev­der, at der ik­ke er råd til at ta­ge man­ge fle­re flygt­nin­ge, me­ner Ze­nia Stam­pe.

Ven­stre­flø­jens Pia

Det fik ud­la­en­din­ge­ord­fø­rer Dan Jør­gen­sen (S) til at ud­tryk­ke al­vor­lig tvivl om et frem­ti­digt re­ge­rings­sam­ar­bej­de mel­lem de to par­ti­er:

– En si­tu­a­tion – hvor man kun­ne fo­re­stil­le sig So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne i re­ge­ring uden de ra­di­ka­le – kan vel ik­ke la­en­ge­re helt ude­luk­kes. Li­ge nu er de ra­di­ka­le fuld­sta­en­dig to­ne­dø­ve og vir­ke­lig­heds­fjer­ne.

– Hvis Ze­nia Stam­pe får magt, som hun har agt, så får vi så man­ge ind, at vo­res vel­fa­erds­sam­fund bry­der sam­men. Hun lig­ner me­re og me­re ven­stre­flø­jens svar på Pia Kja­ers­gaard. De to par­ti­er har li­ge ra­bi­a­te hold­nin­ger på hver sin fløj, si­ger Dan Jør­gen­sen.

Over­flø­digt par­ti

Iføl­ge Hans En­gell er for­hol­det mel­lem de to par­ti­er i for­vej­en me­get føl­somt og be­sva­er­ligt. De ra­di­ka­le kan se, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne sty­rer mod en et­par­ti­re­ge­ring, hvis rød blok vin­der na­e­ste valg.

– Ra­di­ka­le Ven­stres styr­ke gen­nem et år­hund­re­de var, at de kun­ne sam­ar­bej­de med bå­de S og de bor­ger­li­ge. Men med par­tiets ven­stred­rej­ning, som ik­ke mindst Ze­nia Stam­pe er talskvin­de for, bli­ver de me­get min­dre in­ter­es­san­te. Man kan jo ik­ke se de ra­di­ka­le i en bor­ger­lig re­ge­ring. På den må­de har de af­skå­ret sig fra den rol­le, de hav­de i man­ge år. In­gen har rig­tig brug for et par­ti, der bli­ver me­re og me­re skin­gre i ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken, for­kla­rer Hans En­gell.

Det har ik­ke va­e­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra Ze­nia Stam­pe el­ler den ra­di­a­le le­del­se.

Hun har etab­le­ret sit eget po­li­ti­ske cir­kus, hvor hun selv er den ho­ved­op­tra­e­den­de

FO­TO: THO­MAS LEKFELDT

Ren gift

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.