VM får vok­se

FIFAs øver­ste be­slut­nings­or­gan be­slut­te­de som ven­tet, at VM fra 2026 skal ud­vi­des

Ekstra Bladet - - SPORT -

Fle­re hold kan ri­si­ke­re at gi­ve fle­re li­ge­gyl­di­ge kam­pe, og det er ik­ke gavn­ligt for en VM-slut­run­de

VM i fod­bold skal fra 2026 ud­vi­des fra 32 til 48 na­tio­ner. Der skal spil­les i 16 grup­per med tre hold i hver.

For­sla­get blev enstem­migt ved­ta­get i FIFA Co­un­cil, som be­står af 37 med­lem­mer fra de for­skel­li­ge kon­ti­nen­tale for­bund.

FIFA-pra­esi­dent Gi­an­ni In­fan­ti­no fik der­med sin vil­je, da han i lang tid har øn­sket at ud­vi­de VM til 40 el­ler 48 na­tio­ner fra 2026. Han gik i 2015 til valg på en VM-ud­vi­del­se. In­fan­ti­no har haft øn­sket om at ud­vi­de VM med øn­sket om at få fle­re min­dre na­tio­ner med til slut­run­der­ne.

Det er ik­ke al­le, der er li­ge be­gej­stre­de for ud­sig­ten til en VM-ud­vi­del­se.

Ha­rei­de kri­tisk

Karl-He­inz Rum­me­n­ig­ge, som er for­mand for de 220 klub­ber fra 53 eu­ro­pa­ei­ske lan­de, der ud­gør de eu­ro­pa­ei­ske klub­bers sam­men­slut­ning (ECA), er imod en VM­ud­vi­del­se.

Ty­ske­ren har la­en­ge ment, at fod­bold­ka­len­de­ren er ta­et­pak­ket og ik­ke kan kla­re end­nu fle­re kam­pe.

– Jeg har ik­ke aen­dret me­ning om det­te em­ne. Et VM med 48 mand­ska­ber er det for­ker­te sig­nal at sen­de.

– Her er det kun po­li­ti­ske grun­de, som spil­ler en rol­le. Og ik­ke sport­s­li­ge, sag­de Rum­me­n­ig­ge in­den af­stem­nin­gen iføl­ge AFP.

Land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de er og­så kri­tisk og pe­ger på, at ud­vi­del­sen af som­me­rens EM-slut­run­de fra 16 til 24 hold rent sport­s­ligt ik­ke var en en­ty­dig suc­ces.

– Jeg me­ner, man i ste­det bør kig­ge me­re på, hvor­dan man kan ska­be en tur­ne­rings­struk­tur, hvor man be­løn­ner sej­re i hø­je­re grad end at ud­vi­de til end­nu fle­re lan­de.

– Fle­re hold kan ri­si­ke­re at gi­ve fle­re li­ge­gyl­di­ge kam­pe, og det er ik­ke gavn­ligt for en VM-slut­run­de, si­ger Ha­rei­de.

Ud­vi­del­sen får og­så kri­tik med på vej­en fra Jo­a­chim Löw, ch­eftra­e­ne­ren for Tys­klands re­ge­ren­de ver­dens­me­stre.

Han me­ner, FIFA bur­de hol­de fast i det nu­va­e­ren­de VM-for­mat med 32 hold, og­så be­la­ert af er­fa­rin­ger­ne fra EM sid­ste år. Her blev EM­slut­run­den ud­vi­det fra 16 til 24 hold.

FO­TO: AP

Sta­dig syv kam­pe

Tys­klands spil­le­re kun­ne løf­te VM-tro­fa­e­et i 2014 ef­ter at ha­ve spil­let syv kam­pe i VM-slut­run­den. Det bli­ver der ik­ke aen­dret på i den nye tur­ne­rings­form, selv om der kom­mer fle­re hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.