Jeg bli­ver nok hu­sket for det, der ske­te i Ran­ders

36-åri­ge Chri­sti­an Kel­ler indstil­ler kar­ri­e­ren til som­mer

Ekstra Bladet - - SPORT . NYHEDER OG RESULTATER - KLAUS EGELUND – Hvor­dan vil du ger­ne hu­skes? ege@eb.dk

Til som­mer er det slut. Chri­sti­an Kel­ler stil­ler støv­ler­ne.

Og der­med slut­ter kar­ri­e­ren for en af de dan­ske Su­per­liga-spil­le­re, som har få­et flest fø­lel­ser i kog gen­nem det se­ne­ste år.

Stri­den om­kring Chri­sti­an Kel­lers for­hold til Kira Bor­ring end­te i total sa­e­be­o­pe­ra i star­ten af for­års-sa­e­so­nen sid­ste år.

Men den 36-åri­ge spil­ler har på vej­en ud af kar­ri­e­ren med bol­den in­gen an­ger om­kring den sag.

– Det ved jeg ik­ke. Sådan er den her ver­den, der kom­mer jo snart den naeste spil­ler. Det er hur­tigt ind og ud. Det er sort og hvidt. Det har jeg det fint med, si­ger Chri­sti­an Chri­sti­an Kel­ler ved ik­ke hvad han skal la­ve ef­ter som­mer­pau­sen, hvor han ik­ke la­en­ge­re er pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler.

– Hvor­dan tror du så, at du bli­ver hu­sket?

– Jeg tror at jeg bli­ver hu­sket for det, der ske­te i Ran­ders. Det vil jeg bli­ve hu­sket for re­sten af mit liv... hvis folk el­lers kan hu­ske hvem jeg er, kom­mer det tørt.

– Det kan jeg ik­ke gø­re så me­get ved, Bo­gen er luk­ket i den hi­sto­rie, men folk hu­sker den sta­dig, si­ger han.

– Jeg vil­le ger­ne va­e­re ble­vet i Ran­ders FC og gjort det til min sid­ste klub i kar­ri­e­ren, men sådan skul­le det ik­ke va­e­re, si­ger han.

– Jeg hav­de ik­ke hå­bet på, at den sag ud­vik­le­de sig, som den gjor­de. Men jeg ved ik­ke, om jeg kun­ne ha­ve gjort det me­get an­der­le­des.

– Kun­ne du ik­ke ha­ve und­ladt at hol­de fast i din kon­trakt

Jeg ved ik­ke, om jeg kun­ne ha­ve gjort det me­get an­der­le­des

– Det er jo ik­ke kun mig. Der er man­ge par­ter i den her sag og man­ge forta­el­lin­ger. Hvis en del hav­de aen­dret sig, så hav­de det jo ind­vir­ket på alt an­det. Det er jo ik­ke kun mig i den her forta­el­ling, si­ger han.

– Sket er sket. Jeg vil stå ved det, der er sket, he­le mit liv. Og i sid­ste en­de er jeg bare end­nu en fod­bold­spil­ler, kon­sta­te­rer Chri­sti­an Kel­ler.

Ta­en­ke­pau­se

som la­ger­eks­pe­di­ent ved Mer­ce­des-foir­hand­le­ren Ej­ner Hes­sel: 'Den uddannelse er nok ik­ke me­get va­erd i dag.'

Chri­sti­an Kel­ler overvejer nu, hvad frem­ti­den skal brin­ge. Og det ind­går i tan­ker­ne at bli­ve in­den for fod­bold.

– Men jeg aner det helt ae­r­ligt ik­ke, hvad jeg vil. Det skal jeg til at ta­en­ke over. Det er la­en­ge si­den, at jeg har la­vet an­det end at spil­le fod­bold.

– Det her skul­le stop­pe på et tids­punkt, og nu gør jeg det in­den jeg ik­ke kan tra­e­ne me­re el­ler en al­vor­lig ska­de sa­et­ter en stop­per for det he­le. Jeg kun­ne godt fort­sa­et­te. Fy­sisk set er jeg i fin for­fat­ning, si­ger Chri­sti­an Kel­ler.

FO­TO: ERNST VAN NORDE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.