Dumt

Ekstra Bladet - - NIEUWS -

Og i Gyl­den­dals ’Den Sto­re Dan­ske En­cykl­o­pa­e­di’ ly­der de­fi­ni­tio­nen på roastbeef: roastbeef, ben­fri, re­el steg skå­ret af ok­se, snø­ret og gry­de­el­ler ovns­tegt. Or­det er en­gelsk af roast ’ste­ge’ og be­ef ’ok­se­kød’.

For­kert af­gø­rel­se

Al­li­ge­vel har Fø­de­va­re­sty­rel­sen aen­dret hold­ning og nu of­fi­ci­elt god­kendt, at ok­se-kød­klump med far­vet og falsk ste­ge­skor­pe fort­sat må mar­keds­fø­res som roastbeef.

– Dum og lodret for­kert af­gø­rel­se. Roastbeef ste­ger man. Ko­ger man det, er det ik­ke roastbeef. Så når Fø­de­va­re­kon­trol­len god­ken­der, at man må kal­de kogt kød med fup-ste­ge-skor­pe roastbeef, så god­ken­der Fø­de­va­re­sty­rel­sen

of­fi­ci­elt vild­led­ning stik mod­sat det, de er sat i ver­den for, si­ger slag­ter­me­ster Jens Slag­ter, for­fat­ter til bø­ger om kød og in­de­ha­ver af en slag­ter-bu­tik.

Ik­ke i or­den

For­bru­ger­rå­dets di­rek­tør Lars Pram sy­nes ik­ke, der bør va­e­re ue­nig­hed om, at roastbeef skal ha­ve va­e­ret stegt for at va­e­re roastbeef.

– Det er helt okay, at virk­som­he­der­ne ger­ne vil sa­el­ge på­la­eg, der be­står af kogt kød, men det er ik­ke i or­den at de ved hja­elp af en imi­te­ret ste­ge­skor­pe af suk­ker får pro­duk­tet til at frem­stå, som om det er stegt.

Pro­du­cen­ter­ne skal va­e­re me­re ae­r­li­ge om, hvad de sa­el­ger, og de skal ik­ke mar­keds­fø­re

de­res pro­dukt som no­get an­det end det, det er, si­ger han.

Fast­hol­der god­ken­del­se

Men Fø­de­va­re­sty­rel­sen fast­hol­der sin god­ken­del­se. Det sker blandt an­det med hen­vis­ning, til, at der på bag­si­den af på­la­egs-em­bal­la­ger­ne står med småt, at det er kogt.

Og Fø­de­va­re­sty­rel­sen skri­ver, at der ik­ke fin­des en of­fi­ci­el va­re­stan­dard for roastbeef, som kra­e­ver, at det har va­e­ret stegt. Om­vendt fin­des der så­dan­ne va­re­stan­dar­der for an­dre mad­va­rer blandt an­det for oste, som skal be­stå af ma­elk og ik­ke olie, som ek­sem­pel­vis er ho­ved­be­stand­de­len i den ud­ska­eld­te og bil­li­ge oste-ef­ter­lig­ning ’pizza-top­ping’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.