Kla­ger til mi­ni­ste­ren

Ekstra Bladet - - NIEUWS -

For­bru­ger­rå­det Ta­enk na­eg­ter at gi­ve op og har der­for kla­ger til fø­de­va­re­mi­ni­ster Es­ben Lun­de Lar­sens (V) kla­ge­na­evn over Fø­de­va­re­kon­trol­lens blåstem­pling af roastbeef.

–Der er nem­lig for lidt sund for­nuft i Fø­de­va­re­sty­rel­sens tolk­ning af reg­ler­ne om vild­le­den­de mar­keds­fø­ring af fø­de­va­rer. Myn­dig­he­der­ne bur­de ta­ge ud­gangs­punkt i, hvor­dan for­bru­ger­ne fak­tisk op­le­ver pro­duk­tet og mar­keds­fø­rin­gen. Det er ik­ke til­fa­el­det i den­ne sag, hvor et stort fler­tal af for­bru­ger­ne op­le­ver pro­duk­tet helt an­der­le­des end Fø­de­va­re­sty­rel­sens af­gø­rel­se. Der­for er den­ne af­gø­rel­se vig­tig at få prø­vet, si­ger Lars Pram.

’Vo­res gen­nem­snit­li­ge sags­be­hand­lings­tid er ti må­ne­der, skri­ver Mil­jø- og Fø­de­va­re­kla­ge­na­ev­net.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.