14 kva­e­ste­de på Øre­sunds­bro­en

Ekstra Bladet - - NIEUWS -

14 per­so­ner blev i går kørt til ho­spi­ta­ler i Dan­mark og Sve­ri­ge ef­ter den mest vold­som­me tra­fi­ku­lyk­ke på Øre­sunds­bro­en, si­den den åb­ne­de i 2000.

Bro­en var spa­er­ret i beg­ge ret­nin­ger i fle­re ti­mer som kon­se­kvens af ulyk­ken. Iføl­ge po­li­ti­et var der ta­le om to tra­fi­ku­lyk­ker.

Den før­ste mel­ding lød på, at fi­re bi­ler var med i et har­moni­ka­sam­men­stød. Det sven­ske nyheds­bu­reau TT skrev, at mel­lem 10 og 12 bi­ler var stødt sam­men.

Fem per­so­ner blev kørt til Rigs­ho­spi­ta­let, fi­re til Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal og en til Ama­ger Ho­spi­tal. Des­u­den blev fi­re kørt til Skå­nes uni­ver­si­tets­sy­ge­hus i Mal­mø.

Spo­ret blev åb­net i beg­ge ret­nin­ger klok­ken 11.

Pres­se­me­d­ar­bej­der hos Øre­sunds­bro­en Jens Gun­ders forta­el­ler, at ulyk­ker­ne ske­te umid­del­bart før høj­bro­en.

I den ene ulyk­ke skal fem per­so­ner va­e­re kom­met til ska­de, hvoraf tre skal va­e­re al­vor­ligt kva­e­ste­de, mel­der det sven­ske nyheds­bu­reau TT.

Det er fort­sat uvist, hvor man­ge dan­ske bi­ler, der er im­pli­ce­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.