DONALDBABYER

Ekstra Bladet - - News -

’Afri­ka er det kon­ti­nent, der bi­dra­ger mest til den glo­ba­le be­folk­nings­tilva­ekst’, op­ly­ser en over­skrift i Kri­ste­ligt Dag­blad.

Mens fød­sels­ra­ten fal­der over det me­ste af ver­den, tord­ner det i vej­ret i Afri­ka.

33 af kon­ti­nen­tets lan­de ven­tes at tredob­le de­res be­folk­nings­tal in­den 2050.

Ik­ke mindst tak­ket va­e­re Do­nald Trumps føl­g­ag­tig­hed over for krist­ne fun­da­men­ta­li­ster i USA kø­rer det helt af spo­ret!

Al­le in­ter­na­tio­na­le pro­gram­mer med ame­ri­kansk støt­te, hvor rå­d­giv­ning om pra­e­ven­tion og lig­nen­de fo­re­kom­mer, mi­ster de ame­ri­kan­ske dol­lars nu.

Trumps bagstra­e­be­ri­ske stunt skal nok va­ek­ke ju­bel i Ugan­da, hvor hver kvin­de i gen­nem­snit fø­der 5,8 børn.

Nu sør­ger Trump for, at der bli­ver end­nu fle­re men­ne­sker i Afri­ka.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.